Byggande och markanvändningen

Genom att planera markanvändningen och byggandet skapar man förutsättningar för en livskraftig byggd miljö av hög kvalitet. Välplanerade planläggnings- och bygglösningar ger välbefinnande och livskraft, och främjar hållbar utveckling.

Markanvändningen och byggandet regleras genom lagstiftning och andra bestämmelser och föreskrifter där det anges vilka skyldigheter och ansvar enskilda har och vilka styr- och tillsynsuppgifter myndigheterna ska sköta. Målet är att skapa en hälsosam, säker och trivsam livsmiljö som fungerar socialt och där behoven hos olika befolkningsgrupper beaktas, säkerställa att byggandet håller god kvalitet och är energieffektivt, göra samhällstrukturen tätare och enhetligare, främja hållbar utveckling och ge medborgarna möjlighet att delta i planeringen av markanvändningen och byggandet.