Byggande och markanvändningen

Genom att planera markanvändningen och byggandet skapar man förutsättningar för en livskraftig byggd miljö av hög kvalitet. Välplanerade planläggnings- och bygglösningar ger välbefinnande och livskraft, och främjar hållbar utveckling.

Markanvändningen och byggandet regleras genom lagstiftning och andra bestämmelser och föreskrifter där det anges vilka skyldigheter och ansvar enskilda har och vilka styr- och tillsynsuppgifter myndigheterna ska sköta. Målet är att skapa en hälsosam, säker och trivsam livsmiljö som fungerar socialt och där behoven hos olika befolkningsgrupper beaktas, säkerställa att byggandet håller god kvalitet och är energieffektivt, göra samhällstrukturen tätare och enhetligare, främja hållbar utveckling och ge medborgarna möjlighet att delta i planeringen av markanvändningen och byggandet.

Markanvändnings- och bygglagen reformen

Markanvändnings- och bygglagen reformen

Markanvändnings- och bygglagen innehåller bestämmelser om områdes användning och byggande. Syftet med lagen är att skapa en hälsosam, säker och trivsam livsmiljö som fungerar socialt och där behoven hos olika befolkningsgrupper beaktas.

Markanvändnings- och bygglagen

Koldioxidsnålt byggande

Koldioxidsnålt byggande

Byggande och byggnader orsakar cirka en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp. För att Finland ska kunna uppnå sina nationella och internationella klimatmål måste också utsläppen från byggsektorn minska.

Koldioxidsnålt byggande

MBT-avtal

MBT-avtal

Avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Med dessa avtal stöder man dels samarbetet mellan kommunerna i en stadsregion, dels samarbetet mellan kommunerna och staten när det gäller styrning av samhällsstrukturen och samordnande av markanvändning, boende och trafik.

MBT-avtal

Finlands byggbestämmelse­samling

Finlands byggbestämmelse­samling

I markanvändnings- och bygglagen finns det bestämmelser om allmänna förutsättningar för byggande, om väsentliga tekniska krav och om tillståndsförfarandet för byggande samt om myndigheternas tillsyn.

Byggbestämmelsesamling