Programmet för hållbara städer

Programmet för hållbara städer ska påskynda en hållbar utveckling när det gäller såväl stadsutveckling i praktiken som städernas ledning. Huvudteman för programmet är koldioxidsnåla städer, smarta städer, friska städer och socialt hållbara städer. Programmet efterlyser framför allt nya lösningar på utmaningar som antingen förenar dessa teman eller som faller mellan dem.

Programmet influeras bl.a. av FN:s globala stadsutvecklingsagenda från 2016 (New Urban Agenda), FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals) och EU-agendan för städer (Urban Agenda for the EU).

I programmet tillämpas en försökskultur, som innebär att programmet bl.a. genomförs i form av pilotprojekt. Arbetet är inriktat på att behandla städernas och kommunernas gemensamma hållbarhetsutmaningar, stödja försök och pilotprojekt, sprida och stödja en bredare tillämpning av god praxis samt stärka de internationella kontakterna när det gäller hållbar stadsutveckling.

Genomförandet av programmet samordnas av miljöministeriet. I samarbetet deltar också städer, kommuner, andra ministerier och andra aktörer inom hållbar stadsutveckling.

Mer information

Virve Hokkanen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Livsmiljöer Telefon:0295250034   E-postadress: