Beredningen av en lag om ersättning av skador orsakade av fridlysta arter

Miljöministeriet bereder en ny lag om ersättning och förebyggande av skador orsakade av fridlysta arter. Under 2010-talet har i synnerhet de skador som orsakas av fridlysta fåglar ökat i antal, och syftet med den lag som nu bereds är att utveckla och förtydliga bestämmelserna om ersättning av skador.

Lagen har följande syften:

  • Att förtydliga förfarandena för beviljande, utbetalning och övervakning av ersättning
  • Att utveckla förutsättningarna att förebygga skador
  • Att i en och samma lag beakta skador som orsakas av fridlysta arter av alla slag

I lagprojektet beaktas den slutrapport som utarbetats av den arbetsgrupp som berett lagstiftning om förfarandet för ersättning och förebyggande av skador som orsakats av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Ett av utvecklingsförslagen i rapporten, som färdigställdes våren 2019, var att det ska stiftas en ny lag om ersättning av skador som orsakats av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen.

Tidsplan och projektgruppen

Med tanke på beredningen av lagen har miljöministeriet tillsatt en brett sammansatt projektgrupp av tjänstemän och representanter för intressegrupper. Projektgruppen lyder under den styrgrupp som samordnar revideringen av naturvårdslagstiftningen.

Projektgruppen inleder sitt arbete i februari 2020. Projektgruppen har som mål att bereda en proposition med lagförslag före utgången av 2020. 

Det nuvarande förfarandet för ersättning av skador som orsakats av fridlysta arter

Bestämmelser om det nuvarande förfarandet för ersättning av skador som orsakats av fridlysta arter finns i miljöministeriets beslut (1626/1991, ändrat genom 838/2010) samt i statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen (8/2002, ändrad genom 997/2019).

Mer information

Hanne Lohilahti, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250374