Utmärkelse­tecknen

Utmärkelsetecken förlänas av ordnarna. Sammanslutningar och företag som hör till miljöministeriets förvaltningsområde kan sända sina förslag om utmärkelsetecken av Finlands Vita Ros orden och Finlands Lejons orden till miljöministeriet. Miljöministeriet styr förslagen till ordnarna. Republikens president är stormästare för ordnarna och beslutar om förlänandet av utmärkelsetecken på framställning av ordenskapitlen årligen på självständighetsdagen den 6 december.

Hur man ansöker om utmärkelsetecken

För framställning om ett utmärkelsetecken används en av ordenskapitlet fastställd ordensförslagsblankett. Utöver den egentliga ordensförslagsblanketten ska man fylla i miljöministeriets sammandragsblankett. 

Framställningarna om utmärkelsetecken ska vara hos miljöministeriet helst före den 24 juni 2024, men allra senast den 31 juli 2024. Framställningar som lämnas in efter detta beaktas inte. Tidigare framställningar behandlas inte på nytt, utan en ny framställning ska lämnas in varje gång.

 Besöksadress

Miljöministeriet/registratorskontoret
Riddaregatan 2 B, Helsingfors

Postadress

Miljöministeriet/registratorskontoret
PB 23, 00023 Statsrådet
Fax: 09 1602 2165
E-post: [email protected]

De förslag som har kommit in till miljöministeriet inom utsatt tid handläggs och sänds vidare till ordnarna. Utmärkelsetecknets klass kan ändras av miljöministeriet eller ordnarna. Miljöministeriet har för varje teckenklass beviljats en kvot som inte får överskridas. Av denna orsak blir man varje år tvungen att gallra bland framställningarna.

Förlänande av utmärkelsetecken

Tre vardagar före självständighetsdagen publicerar ordenskansliet på sin webbplats information om utmärkelsetecken som förlänas den 6 december. Ordenskansliet ger information om utmärkelsetecknen närmast följande vardag efter självständighetsdagen. Ordenskansliet levererar utmärkelsetecknen och diplomen till miljöministeriet, som vidarebefordrar dem till förslagsställarna.

Mer information

Katariina Kovalainen, assistent 
miljöministeriet, Kanslichef, Kansliapäällikön esikunta Telefon:0295250083   E-postadress: