Kommunernas klimatplaner

Ansök om understöd

Bestämmelser om kommunernas klimatplaner finns i klimatlagen

Enligt 14 a § i klimatlagen ska varje kommun utarbeta eller uppdatera sin klimatplan minst en gång per fullmäktigeperiod. Planen ska bland annat innehålla ett utsläppsminskningsmål och åtgärder för att minska växthusgasutsläppen. Dessutom ska kommunen följa hur planen genomförs och beakta den i kommunstrategin och i kommunens verksamhetsberättelse. Klimatplanen ska antas av kommunfullmäktige. 

Kommunen kan också utarbeta en plan tillsammans med andra kommuner i området, men den gemensamma planen ska innehålla kommunspecifika mål och åtgärder. Om kommunen så önskar kan den också ta in mål och åtgärder som gäller kolsänkor och anpassningen till klimatförändringarna eller integrera klimatplanen i en annan kommunal plan.  Dessutom kan till exempel en verksamhetsplan enligt kommunsektorns energieffektivitetsavtal utnyttjas som en del av klimatplanen. 

Den första klimatplanen enligt klimatlagen ska bli klar senast under fullmäktigeperioden 2025–2029. Understöd för utarbetandet av den kommunala klimatplanen kan dock enligt vissa kriterier fås redan under den innevarande fullmäktigeperioden.  

Understöd för beredning av klimatplanen under innevarande fullmäktigeperiod

Miljöministeriet kan bevilja en kommun statsunderstöd för utarbetande av klimatplanen. Understödets maximibelopp är uppskattningsvis 45 000 euro per kommun som deltar i klimatplanen. Av kommunerna förväntas ingen självfinansieringsandel. Totalt kan understöd delas ut till ett belopp av cirka 2,6 miljoner euro per år. Understöden beviljas i den ordning ansökningarna har inkommit så länge som anslagen för året räcker till. 

För att anslagen ska räcka till för alla sökande beviljas understöd under innevarande fullmäktigeperiod (2021–2025) endast kommuner som inte har någon klimatplan eller vars plan är föråldrad. 

Från och med den fullmäktigeperiod som inleds 2025 beviljas understöd alla kommuner oberoende av om kommunen redan har en klimatplan eller inte. Avsikten är att den nya ansökningsomgången ska inledas redan före fullmäktigeperioden i fråga.

Guide

Miljöministeriet och Finlands miljöcentral har berett en guide till stöd för beredningen av kommunernas klimatplaner. Syftet med guiden är att ge kommunerna information om hur de ska sköta den lagstadgade uppgiften. Guiden riktar sig särskilt till kommuner som inleder sitt klimatarbete, men den innehåller också nyttig information om ett mer ambitiöst genomförande av klimatarbetet till kommuner som har kommit längre i arbetet. Guiden publiceras också i sin helhet på svenska och den uppskattas bli färdig några veckor senare.

Utbildningar

Miljöministeriet har till stöd för beredningen av den kommunala klimatplanen planerat  utbildningar kring olika teman. Upptagningar från utbildningen med textning på finska och svenska läggs senare ut på denna webbsida. Vi tar gärna emot idéer om kommande teman för utbildningarna och om hur utbildningarna kunde genomföras!

Meddelanden, rapporter och utredningar

Mer information

Miia Berger, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat 0295250265