Miljötill­stånd och tillsyn över miljö­skyddet

För verksamhet som medför risk för förorening av miljön krävs miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. Tillstånd behövs exempelvis för anläggningar inom skogs-, metall- och kemiindustrin, energiproducerande anläggningar, stora djurstallar, fiskodlingar, torvutvinningsområden och gruvor.

En förutsättning för att miljötillstånd ska beviljas är bland annat att verksamheten inte orsakar olägenhet för hälsan eller betydande förorening eller risk för förorening av miljön. I miljötillståndet kan det utfärdas bestämmelser om bland annat utsläpp och minskningen av dem, om avfall och avfallshantering samt om förhindrande av förorening av mark och grundvatten.

Tillståndsmyndigheter är regionförvaltningsverken i Södra Finland, Östra Finland, Västra och Inre Finland och Norra Finland samt de kommunala miljövårdsmyndigheterna. I Finland finns det cirka 10 400 miljötillståndspliktiga anläggningar. Staten ansvarar för tillstånden för ca 4 000 anläggningar och för tillsynen över tillstånden.

I tillståndstjänsten finns information om anhängiga tillståndsärenden och om de tillståndsbeslut som fattats:

I tillstånds- och informationstjänsten hittar du vatten- och miljötillståndsärenden som handläggs hos regionförvaltningsverket och beslut som meddelats samt ansökningar som har delgetts och som man kan ge utlåtanden och synpunkter på:

Vissa åtgärder som endast har små miljökonsekvenser behöver inget miljötillstånd, utan de omfattas av det allmänna anmälningsförfarande som det föreskrivs om i miljöskyddslagen. För en del av verksamheterna räcker det med registreringsanmälan.

Projekt inom den gröna omställningen

Verksamhetsutövaren kan vid behandlingen av miljötillståndsansökningar 2023–2026 begära att företrädesförfarandet tillämpas på investeringsprojekt som är viktiga för den gröna omställningen. Syftet med företrädet är att möjliggöra en snabbare behandling av tillståndsansökan vid regionförvaltningsverket än normalt. 

 Också tillståndsförfarandet för produktionsanläggningar för förnybar energi har effektiviserats.

Staten och kommunerna utövar tillsyn

Utöver de tillstånds-, registrerings- och anmälningsförfaranden som räknas som förhandskontroll övervakar myndigheterna att miljöskyddsmålen uppnås genom att följa efterlevnaden av lagar, miljötillstånd, anmälningsbeslut och statsrådets förordningar om registrering och övervaka att behövliga godkännanden inhämtas hos myndigheterna (efterkontroll).

Tillsynsmyndigheter är närings-, trafik- och miljöcentralerna och de kommunala miljövårdsmyndigheterna. De riktar i första hand in tillsynen på verksamheter som medför störst risk för förorening av miljön. Tillsynen utförs genom planmässiga inspektioner, övervakning av belastningen på miljön och miljöns tillstånd samt inspektioner vid olyckor och vid olägenheter och överträdelser.

Vid behov ska myndigheten förbjuda, uppmana eller ålägga den som ansvarar för verksamheten att fullgöra sin skyldighet. Myndigheten kan också meddela föreskrifter om annan verksamhet än tillståndspliktig, anmälningspliktig eller registreringspliktig verksamhet. Vid misstanke om brott mot lagen kan tillsynsmyndigheten också lämna in en begäran om utredning till polisen.

Mer information

Oili Rahnasto, regeringsråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Utsläpp och miljörisker Telefon:0295250244   E-postadress: