METSO – handlings­programmet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland

Inom METSO, handlingsprogrammet för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland, förenar man skyddet och vården av skogarnas mångfald med ekonomiskt skogsbruk. Målet med METSO är att stoppa tillbakagången hos naturtyperna med skog och skogsarterna samt att stabilisera den biologiska mångfaldens positiva utveckling. Programmet pågår till år 2025.

METSO koordineras av miljöministeriet i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet.

Mer information

Esa Pynnönen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturskydd och naturvård Telefon:0295250386   E-postadress: