EU:s markstrategi och reglering av markhälsa

EU-kommissionen publicerade i december 2021 EU:s markstrategi, vars mål är att uppnå god markhälsa senast 2050. Enligt kommissionen är 60–70 procent av EU:s markareal inte frisk och därför vill man höja nivån på markskyddet.

Målet med EU:s markstrategi är att säkerställa att senast 2050 ska

  • EU:s samtliga markekosystem vara friska och mer motståndskraftiga och därför kunna fortsätta leverera sina viktiga funktioner
  • ny mark inte längre tas i bruk och markföroreningarna minskas till nivåer som inte längre är skadliga för människors hälsa eller ekosystemen
  • jordar skyddas och förvaltas på ett hållbart sätt och återställning av förstörda marker bli gängse standard.

Som ett led i genomförandet av strategin har kommissionen publicerat ett förslag till direktiv om markhälsa (Soil Monitoring Law), som utgör en del av den gröna given (Green Deal).

Förslaget omfattar 

  • kriterier och indikatorer för markhälsa 
  • övervakning av markhälsan och rapportering av resultaten av övervakningen till kommissionen
  • identifiering av förorenad mark och minskning av de risker som är förknippade med den
  • främjande av en hållbar användning av marken
  • utveckling av ett certifikat som gäller markhälsan

Förslaget kommer att förhandlas fram genom medbeslutandeförfarandet. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd kan föreslå ändringar i Europeiska kommissionens direktivförslag. Förhandlingarna inleds i Bryssel på hösten. Finlands ståndpunkt till förslaget publiceras i september.

En utredning om markens tillstånd i Finland har publicerats

Miljöministeriet har publicerat en utredning med information om markens nuvarande tillstånd i Finland och om övervakningen av marken. I MaaTieto-utredningen granskades markens tillstånd i åker- och skogsmark, i myrar och i stads- och tätortsområden. Markförorening granskades också som ett eget tema.

Utredningen har utarbetats av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Geologiska forskningscentralen. Utredningen stöder förberedelserna inför förhandlingarna med EU-medlemsländerna om markdirektivet.

Läs mer

Mer information:

Paula Perälä
konsultativ tjänsteman, miljöministeriet
tfn +358 295 250 224 
[email protected]