EU:s markstrategi och reglering av markhälsa

EU-kommissionen publicerade för ett år sedan EU:s markstrategi, vars mål är att uppnå god markhälsa senast 2050. Enligt kommissionen är 60–70 procent av EU:s markareal inte frisk, och därför vill man höja nivån på markskyddet.

Målet med EU:s markstrategi är att säkerställa att senast 2050 ska

  • EU:s samtliga markekosystem vara friska och mer motståndskraftiga och därför kunna fortsätta leverera sina viktiga funktioner
  • ny mark inte längre tas i bruk och markföroreningarna minskas till nivåer som inte längre är skadliga för människors hälsa eller ekosystemen
  • jordar skyddas och förvaltas på ett hållbart sätt och återställning av förstörda marker bli gängse standard.

En av de åtgärder som ingår i markstrategin är att EU-kommissionen bereder ett förslag till rättsakt om markhälsa (Soil Health Law). Förslaget ingår i den europeiska gröna given (Green Deal) och publiceras under juni-juli.

Förslaget kommer sannolikt att omfatta 

  • olika definitioner av och indikatorer på markhälsa
  • förutsättningar för hållbar markanvändning
  • identifiering, registrering och sanering av förorenad mark
  • övervakning av markhälsan.

Förslaget kommer att förhandlas fram genom medbeslutandeförfarandet. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd kan föreslå ändringar i Europeiska kommissionens förslag till rättsakt. Finland påverkar det kommande lagstiftningsförslaget i enlighet med den ståndpunkt som EU-ministerutskottet beslutat om.

Markens tillstånd i Finland utreds våren 2023

Markens tillstånd i Finland och övervakningen av tillståndet utreds i ett projekt som miljöministeriet har inlett. Resultaten utnyttjas i förhandlingarna mellan EU och medlemsländerna för att diskutera det kommande förslaget till rättsakt om markhälsa. 

I utredningen sammanställs redan befintliga uppgifter om övervakning, kartläggningar och rapporter som gäller marken, och utifrån dessa görs en bedömning av markens tillstånd i Finland. Utredningen genomförs av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Geologiska forskningscentralen.

Resultaten av utredningen hjälper att identifiera brister och utvecklingsbehov när det gäller uppgifter om mark och markövervakning. Utredningen blir klar under juni.

I utredningen bedöms till vilka delar EU:s markstrategi och de frågor som kommit fram vid beredningen av direktivet om markhälsa är väsentliga just för Finland.

Läs mer

Markskyddslagstiftningen

Näkökulma-kolumnen: Dags att handla till förmån för marken! (på finska)

 

Mer information

Hanna Mattila, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Klimat 0295250426