Miljö­ministeriets förvaltnings­område

Inom miljöministeriets förvaltningsområde verkar flera självständiga inrättningar och ämbetsverk som verkställer ministeriets samhälleliga mål och deltar i projekt inom ramen för regeringsprogrammet.

Finlands miljöcentral (SYKE)

Finlands miljöcentral (SYKE) är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingscentral inom miljöområdet. Utöver att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet tillhandahåller SYKE sakkunnigtjänster och är tillstånds- och tillsynsmyndighet i ärenden om bland annat internationella avfallstransporter och internationell handel med hotade växter och djur.

Finlands miljöcentral (SYKE)

Finansierings- och utvecklings­centralen för boendet (ARA)

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har till uppgift att

 • främja ekologiskt hållbart och högklassigt boende till rimliga priser
 • utveckla det befintliga bostadsbeståndet och boendemiljöerna
 • stödja förbättrade bostadsförhållanden för hushåll med små eller medelmåttiga inkomster och för grupper med särskilda behov.

ARA

 • beviljar bidrag, stöd och garantier för boendet och byggandet
 • styr och övervakar användningen av ARA-bostadsbeståndet
 • förmedlar information om bostadsmarknaden och upprätthåller informationstjänster i branschen.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Närings-, trafik- och miljö­centralerna (NTM)

Miljöministeriet styr närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i uppgifter som ingår i ministeriets förvaltningsområde. Ansvarsområdena miljö och naturresurser vid NTM-centralerna svarar inom sina områden för

 • miljö- och naturvården
 • styrningen av områdesanvändningen och byggandet
 • vården av kulturmiljön
 • användningen och vården av vattenresurserna
 • övervakningen av miljöns tillstånd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY)

Region­förvaltningsverken (RFV)

Miljöministeriet styr regionförvaltningsverken (RFV) i miljötillståndsärenden. Det finns sex regionförvaltningsverk, varav fyra har ett ansvarsområde för miljötillstånd.

Verken är statliga tillståndsmyndigheter i enlighet med vattenlagen och miljöskyddslagen. Deras ansvarsområden för miljötillstånd handlägger de tillstånd som avses i miljöskyddslagen och som har störst betydelse med tanke på miljökonsekvenserna samt hanterar alla de tillstånd som avses i vattenlagen.

Kommunernas miljövårdsmyndigheter handlägger övriga miljötillstånd. Jord- och skogsbruksministeriet styr regionförvaltningsverken i användningen och skötseln av vattenresurserna.

Regionförvaltningsverket (AVI)

Forststyrelsen

Miljöministeriet styr Forstsrytelsens Naturtjänster. Forststyrelsens Naturtjänster ansvarar om skötseln och användningen av Finlands naturskyddsområdesnätverk samt för skyddet av arter och naturtyper. Naturtjänsterna producerar natur- och friluftstjänster för rekreationsanvändningen av naturen på statens mark samt värnar om kulturegendom.

Forststyrelsen

Kommunerna

Kommunerna ansvarar för miljö- och bostadsärenden på lokal nivå.

Miljö­ministeriets ägarstyrning

A-Kruunu Oy

A-Kruunu Oy är ett statsägt bolag som sköter specialuppgifter under ledning av miljöministeriet. Bolaget har till uppgift att låta bygga hyresbostäder med skäliga hyror i de största tillväxtregionerna.

Bolagets byggnadsverksamhet inleddes 2014 och byggandet av de första nya objekten inleddes sommaren 2015. Vid utgången av 2020 ägde bolaget 1 455 skäligt prissatta bostäder och 1 155 bostäder höll på att byggas.

A-Kruunu har till uppgift att låta bygga hyresbostäder med skäliga hyror. Målet är att bolaget årligen ska låta bygga 800 bostäder, av vilka största delen är belägna i Helsingforsregionen och de övriga i andra större tillväxtregioner. Grunden för byggandet är ett betydande och långvarigt behov av bostäder med skäliga hyror i regionen. Vid valet av objekt ska den allmänna efterfrågan på hyresbostäder i bostadsområdet och objektets goda läge i samhällsstrukturen beaktas. 

Målet är att andelen trähöghus i produktionen ska höjas till en tredjedel år 2024. I sin verksamhet främjar bolaget koldioxidsnålhet, träbyggande, cirkulär ekonomi och nya innovationer med beaktande av de mål som anges ovan. Vid valet av hyresgäster till hyresbostäderna iakttas goda principer för val av hyresgäster så att bostäderna anvisas de hushåll som är i störst behov av hyresbostad med skälig hyra, samtidigt som man sörjer för en mångsidig invånarstruktur. Bolaget bedriver långsiktig verksamhet, iakttar god praxis inom branschen och agerar i enlighet med anvisningarna om ägarpolitiken för de statliga bolagen.

A-Kruunu