Miljöministeriets förvaltningsområde

Inom miljöministeriets förvaltningsområde verkar flera självständiga inrättningar och ämbetsverk som verkställer ministeriets samhälleliga mål och deltar i projekt inom ramen för regeringsprogrammet.

Finlands miljöcentral (SYKE)

Finlands miljöcentral (SYKE) är en tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingscentral inom miljöområdet. Utöver att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet tillhandahåller SYKE sakkunnigtjänster och är tillstånds- och tillsynsmyndighet i ärenden om bland annat internationella avfallstransporter och internationell handel med hotade växter och djur.

Finlands miljöcentral (SYKE)

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) har till uppgift att

 • främja ekologiskt hållbart och högklassigt boende till rimliga priser
 • utveckla det befintliga bostadsbeståndet och boendemiljöerna
 • stödja förbättrade bostadsförhållanden för hushåll med små eller medelmåttiga inkomster och för grupper med särskilda behov.

ARA

 • beviljar bidrag, stöd och garantier för boendet och byggandet
 • styr och övervakar användningen av ARA-bostadsbeståndet
 • förmedlar information om bostadsmarknaden och upprätthåller informationstjänster i branschen.

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA)

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM)

Miljöministeriet styr närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) i uppgifter som ingår i ministeriets förvaltningsområde. Ansvarsområdena miljö och naturresurser vid NTM-centralerna svarar inom sina områden för

 • miljö- och naturvården
 • styrningen av områdesanvändningen och byggandet
 • vården av kulturmiljön
 • användningen och vården av vattenresurserna
 • övervakningen av miljöns tillstånd.

Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY)

Regionförvaltningsverken (RFV)

Miljöministeriet styr regionförvaltningsverken (RFV) i miljötillståndsärenden. Det finns sex regionförvaltningsverk, varav fyra har ett ansvarsområde för miljötillstånd.

Verken är statliga tillståndsmyndigheter i enlighet med vattenlagen och miljöskyddslagen. Deras ansvarsområden för miljötillstånd handlägger de tillstånd som avses i miljöskyddslagen och som har störst betydelse med tanke på miljökonsekvenserna samt hanterar alla de tillstånd som avses i vattenlagen.

Kommunernas miljövårdsmyndigheter handlägger övriga miljötillstånd. Jord- och skogsbruksministeriet styr regionförvaltningsverken i användningen och skötseln av vattenresurserna.

Regionförvaltningsverket (AVI)

Forststyrelsen

Miljöministeriet styr Forststyrelsen i naturvårdsärenden.

Forststyrelsen sköter Finlands nationalparker och naturreservat, övriga skyddsobjekt samt ödemarks- och rekreationsområden. Den ansvarar för vård, användning och service till allmänheten beträffande skydds-, ödemarks- och rekreationsområdena samt för riksomfattande skydd och uppföljning av flera hotade arter och naturtyper och kulturarvet.

Forststyrelsen

Kommunerna

Kommunerna ansvarar för miljö- och bostadsärenden på lokal nivå.

Miljöministeriets ägarstyrning

A-Kruunu Oy

A-Kruunu Oy är ett statsägt bolag som sköter specialuppgifter under ledning av miljöministeriet. Bolagets första bostadsprojekt inleddes sommaren 2015. I slutet av 2016 stod 96 nya bostäder klara.

Målet är att A-Kruunu Oy ska låta bygga ca 400 hyresbostäder med skäliga hyror per år i Helsingforsregionen. Vid valet av objekt som byggs ska den allmänna efterfrågan på hyresbostäder i bostadsområdet och objektets goda läge i samhällsstrukturen beaktas. Objekten byggs främst på arrendetomter. Vid byggandet främjas träbyggande och nya innovationer med beaktande av de mål som anges ovan. Vid valet av hyresgäster till hyresbostäderna iakttas goda principer för val av hyresgäster så att bostäderna anvisas de hushåll som är i störst behov av hyresbostad med skälig hyra, samtidigt som man sörjer för en mångsidig invånarstruktur. Bolaget bedriver långsiktig verksamhet, iakttar god praxis inom branschen och agerar i enlighet med anvisningarna om ägarpolitiken för de statliga bolagen.

A-Kruunu