Vetenskap som stöd för klimat­politiken

Klimatforskningen producerar information till stöd för den politiska beredningen på många sätt både på nationell och på internationell nivå.

Finlands klimatpanel fungerar som regeringens rådgivare i klimatpolitiken

Finlands klimatpanel, vars uppgift har bestämts i klimatlagen, har en särskilt viktig nationell roll. Finlands klimatpanel är ett oberoende expertorgan som kommer med rekommendationer för regeringens beslut om klimatpolitiken och stärker det tvärvetenskapliga greppet i klimatvetenskaperna.

För närvarande har panelen 15 forskare som är ledande experter inom sina egna sektorer. Panelen har kunskap om bland annat skogsforskning, anpassning till klimatförändringar, meteorologi, konsumtionens klimatpåverkan, hälsa och rättvisa klimatåtgärder.
Klimatpanelen ger bland annat utlåtanden till utskotten, yttrar sig om planerna som avses i klimatlagen, deltar i arbetsgrupper och ger vetenskaplig rådgivning på andra sätt. Klimatpanelen har också projekt som producerar olika rapporter och utredningar till stöd för politiken (policy brief).

Klimatpanelens medlemmar arbetar vid högskolor eller forskningsinstitut som huvudsyssla och i klimatpanelen som bisyssla. Klimatpanelerna utnämns på förslag av högskolorna och forskningsinstituten för en fyraårsperiod åt gången. Klimatpanelens arbete bistås av ett sekretariat.

Under 2020–2023 pågår den andra mandatperioden för klimatpanelen som har utnämnts av statsrådet. Den första mandatperioden var 2016–2019. Före klimatlagen tillsattes klimatpanelen av miljöministeriet för åren 2012–2015.

Mer information

Heta-Elena Heiskanen
Klimatpanelens generalsekreterare
miljöministeriet

Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC stöder internationella klimatförhandlingar

Mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC), som inrättades 1988, spelar en särskilt viktig roll internationellt.

IPCC:s huvudsakliga uppgift är att sammanställa vetenskapliga rapporter om klimatförändringarna. Rapporterna bereds i forskargrupper som samlar in och utvärderar befintlig vetenskaplig information om klimatförändringarna och deras konsekvenser. IPCC sammanställer med jämna mellanrum omfattande utvärderingsrapporter. Dessutom tar IPCC fram specialrapporter och metodrapporter i syfte att öka kunskapen inom ett visst delområde. IPCC sammanställer också anvisningar för beräkning av växthusgasutsläpp.

Den första delen av IPCC:s sjätte utvärderingsrapport publicerades i augusti 2021. Rapporten behandlar den naturvetenskapliga grunden för klimatförändringarna och ger samlad information om förändringarna i klimatsystemet. Rapportens andra del behandlar effekterna av klimatförändringarna och anpassningen till dem, och den tredje delen handlar om hur vi ska begränsa klimatförändringarna. Den andra och tredje delen publiceras under våren 2022. Hösten 2022 publiceras en syntesrapport som sammanfattar resultaten av de tre delrapporterna. 

IPCC har publicerat specialrapporter bland annat om målet att begränsa klimatuppvärmningen till under 1,5 grader (publicerat i oktober 2018), om hav, is och snö (publicerat i september 2019) och om markanvändning (publicerat i augusti 2019).

Finland tillsätter en nationell IPCC-arbetsgrupp som ska bereda Finlands deltagande i den mellanstatliga panelens verksamhet. Arbetsgruppen har till uppgift att fungera som ett nationellt nätverk för IPCC, att svara för sammanställandet och framförandet av Finlands ståndpunkter och synvinklar i IPCC:s rapporter, att informera om resultaten av IPCC:s arbete och olika arbetsskeden och att främja finländska experters deltagande i IPCC:s arbete. Meteorologiska institutet är sekretariat för IPCC-arbetsgruppen.