Ekologisk kompensation

Med hjälp av ekologisk kompensation kan den skada som mänsklig aktivitet har orsakat den biologiska mångfalden på ett håll kompenseras genom att man ökar den biologiska mångfalden på annat håll.

Ekologisk kompensation är en sista utväg när det gäller skador som inte kan förebyggas eller minskas. Detta förfarande kan alltså endast tillämpas när det inte finns andra metoder som kan tillgripas. Ekologisk kompensation bidrar till målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030.

Frivillig ekologisk kompensation i naturvårdslagen

I naturvårdslagen finns detaljerade bestämmelser om förfarandet vid frivillig ekologisk kompensation och om kriterierna för kompensation.

En viktig utgångspunkt för ekologisk kompensation är att den som orsakar försämringen, det vill säga en aktör som i sin verksamhet försämrar naturvärden, kan kompensera den försämring som verksamheten orsakar en naturtyp eller en arts livsmiljö. Kompensationen görs antingen genom produktion av naturvärden eller genom skyddskompensation. Produktion av naturvärden kan till exempel innebära att en försämrad förekomst av en naturtyp förbättras genom restaurering av naturen, såsom återställande av vattenbalansen i en myr, eller genom skyddande av ett område med värdefulla naturvärden.

Förordningen om frivillig ekologisk kompensation

Bestämmelserna i naturvårdslagen om frivillig ekologisk kompensation preciseras genom bestämmelserna i miljöministeriets förordning, som träder i kraft den 15 september 2023. Bestämmelserna gäller mätning av försämring och additionalitet, måttenheten och nuvärdesberäkning samt kompensationens geografiska gränser och flexibilitet.

Produktion av naturvärden

Kompensation för försämring

Kompensations­registret

Mer information

Leila Suvantola, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Telefon:0295250433   E-postadress: