Ekologisk kompensation 

Med hjälp av ekologisk kompensation kan den skada som mänsklig aktivitet har orsakat den biologiska mångfalden på ett håll kompenseras genom att man ökar den biologiska mångfalden på annat håll.

Ekologisk kompensation är ett medel som tillgrips i sista hand, när skador inte kan förhindras eller lindras. Ekologisk kompensation kan alltså endast tillämpas när det inte finns andra metoder som kan tillgripas. Ekologisk kompensation bidrar till målet att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2030.

Frivillig ekologisk kompensation i den naturvårdslagen

I den nya naturvårdslagen finns bestämmelser om förfarandet vid frivillig ekologisk kompensation och om kriterierna för kompensation.

En viktig utgångspunkt för ekologisk kompensation är att den som orsakar försämringen, det vill säga en aktör som i sin verksamhet försämrar naturvärden, kan kompensera den försämring som verksamheten orsakar en naturtyp eller en arts livsmiljö. Kompensationen görs antingen genom produktion av naturvärden eller genom skyddskompensation. Produktion av naturvärden kan till exempel innebära att en försämrad förekomst av en naturtyp förbättras genom restaurering av naturen, såsom återställande av vattenbalansen i en myr, eller genom skyddande av ett område med värdefulla naturvärden.

Förordning om frivillig ekologisk kompensation

Naturvårdslagen preciseras genom nya bestämmelser om mätning av försämring och additionalitet, måttenhet och redovisning av löpande kostnader samt kompensationens geografiska gränser och flexibilitet som föreslås i miljöministeriets förordning. Genom förordningen förenhetligas hur kvantiteten av de naturvärden som produceras i enlighet med naturvårdslagen beräknas och hur man bedömer motsvarighet i fråga om naturvärden och en kompensation fullt ut, så att den försämring som naturtypen eller artens livsmiljö orsakas kompenseras minst fullt ut. Förordningen träder i kraft den 15 september.

Register över ekologisk kompensation

Miljöministeriet låter som bäst upprätta ett register över ekologisk kompensation. Registret används för inlämning av ansökningar och fungerar som en förteckning över de producerade naturvärden som finns i registret och som ett öppet register över godkända kompensationer.​​​​​​

Mer information

Leila Suvantola, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250433