Avfallslagstiftningen

Målet med avfallslagstiftningen är att

  • förebygga den fara och skada för hälsa och miljö som avfall och avfallshantering orsakar
  • minska mängden avfall och dess skadlighet
  • främja hållbar användning av naturresurser
  • trygga fungerande avfallshantering och förebygga nedskräpning.

Avfallslagstiftningen omfattar allt avfall, dock inte vissa typer av specialavfall, t.ex. kärnavfall. Vår avfallslagstiftning följer utvecklingen hos EU:s avfallslagstiftning, men i vissa avseenden är våra författningar strängare och mera omfattande än motsvarande EU-bestämmelser.

Allmänna författningar

När avfall upphör att vara avfall

I Europeiska kommissionens och rådets förordningar definieras sk. EoW-kriterier för järn-, stål- och aluminiumskrot, krossglas samt kopparskrot.  Nämnda material upphör att vara avfall om de  uppfyller kraven i förordningarna.

På nationell nivå har det upprättats endast en förordning om när avfall upphör att vara avfall – Statsrådets förordning om bedömningsgrunderna för när betongkross upphör att klassificeras som avfall (466/2022). Statsrådet utfärdade förordningen den 16 juni 2022.

Behandling och återvinning av avfall

Författningar om olika typer av avfall, produkter och branscher

Avfallstransporter

På internationella transporter av avfall tillämpas EG:s s.k. avfallstransportförordning. Den är som sådan gällande lagstiftning som samtliga medlemsländer i EG och EEG ska iaktta. Förordningen innehåller detaljerade bestämmelser om övervakningen av export, import och transitering av avfall och om de tillstånd som krävs för detta.

Avfallstransportförordningen har kompletterats med två separata EG-förordningar som gäller export av avfall som uppräknas i den s.k. gröna listan i bilaga II till avfallstransportförordningen till andra länder än OECD:s medlemsländer. Förordningarna innehåller bestämmelser för enskilda länder om vilka övervakningsförfaranden som ska tillämpas när vissa avfallsslag som nämns i den gröna listan transporteras till ett land utanför OECD för att återvinnas där.

Avfallstransportförordningens föreskrifter har kompletterats på nationell nivå i kapitel 12 i avfallslagen. Där föreskrivs de förutsättningar under vilka den behöriga myndigheten kan godkänna att avfall transporteras till eller från Finland eller via finskt territorium.

När fartyg ska transporteras för nedmontering avgör fartygets storlek och tidigare användning vilka bestämmelser som ska tillämpas. På fartyg som seglar under finsk flagg tillämpas i regel Europeiska unionens förordning om återvinning av fartyg, på engelska Ship Recycling Regulation (SRR). Förordningen om återvinning av fartyg tillämpas dock inte på krigsfartyg eller på andra statliga fartyg i icke-kommersiell tjänst, inte heller på fartyg med en bruttodräktighet på mindre än 500 eller på fartyg som bara trafikerar inhemska vatten. På andra fartyg som transporteras för nedmontering tillämpas avfallstransportförordningen. Förordningen om återvinning av fartyg kan ännu inte tillämpas fullt ut, så tills vidare tillämpas avfallstransportförordningen på fartyg som ska transporteras för nedmontering.

Förordningen om återvinning av fartyg innehåller bestämmelser om fartygets hela livscykel, vilket omspänner allt från byggnad till användning och nedmontering. Till de centrala skyldigheterna hör att föra en förteckning över farliga material på fartyget och att uppfylla de krav som gäller nedmonteringen. Nedmonteringen ska uppfylla såväl arbetarskydds-, hälsoskydds- som miljöskyddskrav.

Inhemska kompletterande bestämmelser finns i följande författningar:

Behöriga myndigheter är Trafiksäkerhetsverket (Trafi) under den tid fartyget byggs och används, det behöriga regionförvaltningsverket och dess ansvarsområde för arbetarskydd när det gäller ansökan om miljötillstånd samt Finlands miljöcentral som expertmyndighet och den myndighet som övervakar tillämpningen av förordningen om återvinning av fartyg.

Uppföljning av måluppfyllelsen av avfallsdirektiven

Uppfyllandet av de mål som ställts i EU:s avfallslagstiftning bör bedömas med iakttagande av de rapporterings- och beräkningsregler som meddelats i kommissionens genomförandeakter:

Anvisningar och handledningar som gäller avfallslagstiftningen

Miljöministeriets anvisningar

Utredningar och publikationer som gäller avfallslagstiftningen

Ett flertal utredningar har gjorts i syfte att bedöma revideringen av den lagstiftning som gäller avfallssektorn och dess konsekvenser. De utredningar som har publicerats i publikationsserier finns under rubriken Publikationer.

Förhandsutredningar om verkställandet av det avfallslagstiftningspaket som antogs av EU sommaren 2018 finns på sidan

Särskilda utredningar

JÄLKI-arbetsgruppens förslag

Miljöministeriet tillsatte i oktober 2007 en arbetsgrupp (den s.k. JÄLKI-arbetsgruppen) med uppgift att bereda en revidering av avfallslagen. Arbetsgruppen och de sektioner som lyder under den lade fram ett förslag till ny avfallslag, förslag till ändring av miljöskyddslagen och förslag till förordningar som ska utfärdas med stöd av avfallslagen.

Mer information

Jussi Kauppila, regeringssekreterare 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250085   E-postadress: