Rakentamisen maa-ainesten hyödyntäminen

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE valmistelevat lainsäädäntöä, jolla edistetään rakentamisen maa-ainesten hyödyntämistä. 

Ympäristöministeriö ja SYKE valmistelivat vuosina 2015−2018 valtioneuvoston asetusta, joka koski maa-ainesjätteen hyödyntämistä maarakentamisessa (ns. MASA-asetus). Asetuksesta annetussa lausuntopalautteessa ja asetusvalmistelun aikana tunnistettiin ehdotettuun rekisteröintimenettelyyn liittyviä haasteita. Ympäristöministeriö ja SYKE päättivät selvittää muita vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan edistää maa-ainesten hyödyntämistä.

Sääntelyehdotuksen keskeinen sisältö

Maaperän pilaantuneisuuden selvittämisestä ja puhdistamisvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 14 luvussa. Sääntelyllä ei ratkaista esimerkiksi pelkästään rakentamistarkoituksessa tehtävää kaivua, vaikka maaperä sisältäisi haitta-aineita, tai kaivettujen maa-ainesten hyödyntämistä kaivualueen ulkopuolella. Ympäristönsuojelulakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen sisällytettäisiin nykyisten pilaantuneiden alueiden puhdistamista koskevien säännösten ohelle laajemmat säännökset rakentamisen tai vastaavan toiminnan yhteydessä syntyvien maa-ainesten käsittelystä ja sitä koskevasta hallinnollisesta menettelystä. Ehdotus perustuu ympäristönsuojelulain täydentämiseen (uusi 14 a luku) maa-aineksia koskevilla yleissäännöksillä, ml. menettelysäännökset, sekä niitä tarkentavan valtioneuvoston asetuksen laatimiseen.

Keskeisimpiä asioita uudessa sääntelyssä olisivat pilaantumattoman maa-aineksen määrittely ja mahdollista haittaa aiheuttavien maa-ainesten tutkimusvelvollisuus sekä näiden kaivamista, hyödyntämistä ja välivarastointia koskeva ilmoitusmenettely. Sääntelyssä huomioitaisiin myös pilaantumattoman maa-aineksen välivarastointi sekä maaperän kiinteytys jätteeksi luokiteltavilla sideaineilla.

Ympäristönsuojelulain yleisiä säännöksiä tarkennettaisiin uudella valtioneuvoston asetuksella, jossa säädettäisiin tarkemmin ilmoitusmenettelystä ja sitä koskevista sisältövaatimuksista. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin maa-aineksen tutkimisen, kaivamisen, hyödyntämisen ja sitä edeltävän välivarastoinnin sekä maaperän kiinteytyksen tarkemmista edellytyksistä sekä tarpeellisista vaatimuksista toiminnasta mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. 

Tarkoituksena on, että hallituksen esitys ja valtioneuvoston asetus annetaan syysistuntokaudella 2026. Valmistelussa ovat mukana myös keskeiset sidosryhmät.

Säädösvalmistelun etenemistä voi seurata Valtioneuvoston Hankeikkunasta.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Laura Siili-Hakkarainen, [email protected], puh. 0295 250 411
Erityisasiantuntija Nina Lehtosalo, [email protected], puh. 0295 250 400
Erikoistutkija Jussi Reinikainen, SYKE, [email protected], puh. 0295 251 551