Aktuellt

Pressmeddelanden

Myrskyddet utvidgas – Bovallius naturskyddsområde inrättades i Pieksämäki

27.9.2022 10.00
MM
Foto: Tiina Hämäläinen
NTM-centralen i Södra Savolax och stiftelsen S. A. Bovalliuksen säätiö har kommit överens om att skydda myområdet Tahinsuo. Tahinsuo är en vidsträckt aktiv högmosse som är huvudsakligen i naturligt tillstånd. Myrområdet i närheten av Pieksämäki stad skyddas som en del av livsmiljöprogrammet Helmi. Det nya naturskyddsområdets areal är cirka 161 hektar. 

Miljöministeriet beviljade kommuner och landskap understöd för utredningar och planläggning av investeringsprojekt för grön omställning

23.9.2022 8.41
MM
Med EU:s återhämtningsfinansiering har miljöministeriet beviljat sammanlagt 435 400 euro till två landskapsförbund och fem kommuner för utredningar och planläggning som stöder investeringsprojekt för grön omställning.

Statsrådet stöder EU:s förslag till förordning om förbättring av naturens tillstånd

22.9.2022 13.37
MM
Den 22 september lämnade statsrådet en U-skrivelse till riksdagen om förslaget till förordning om restaurering av natur. Finland stöder målen och skyldigheterna i förslaget. Den föreslagna förordningen är av stor betydelse för arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald, och Finland anser att målen är värda att understödja.

Minister Ohisalo: En snabbare grön omställning stärker den övergripande säkerheten i Finland miljöministeriet

21.9.2022 15.05
MM
Rysslands anfallskrig har gjort energi- och klimatpolitiken till en del av utrikes- och säkerhetspolitiken i ännu högre grad. I energikrisen lönar det sig för Finland att beslutsamt fortsätta med klimatåtgärderna och påskynda den gröna omställningen, betonade miljö- och klimatminister Maria Ohisalo vid informationsmötet om klimatåtgärder, energilösningar och Finlands övergripande säkerhet.

Euroopan kestävän kehityksen viikko
De bästa åtagandena för hållbar utveckling belönades

20.9.2022 11.20
Hållbar utveckling MM SRK
Årets bästa åtaganden för hållbar utveckling har utsetts av generalsekretariatet för Finlands kommission för hållbar utveckling, miljöministeriet och statens näringsdelegation tillsammans med Motiva. Kouvola stad, takorganisationen för finländska utvecklingsorganisationer Fingo, Veikko Lehti Oy, Vanda stad och Compass Group belönades för sina åtaganden.

Miljö- och klimatminister Ohisalo: Regeringen fortsätter insatserna för att bli av med den fossila ekonomin

19.9.2022 19.12
MM
Den 19 september överlämnade regeringen sin proposition till riksdagen med förslag till budget för 2023. I budgeten för nästa år fortsätter insatserna för att påskynda den gröna omställningen, för naturskyddet och för boende till rimligt pris. I budgetpropositionen uppgår andelen för miljöministeriets förvaltningsområde till 336,4 miljoner euro, vilket är cirka 8 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022.

Regeringen föreslår en ny miljöskadefond

19.9.2022 19.03
MM
Statsrådet godkände i dag en proposition med förslag till lag om en miljöskadefond. Fondens medel ska samlas in genom en miljöskadeavgift av skattenatur hos verksamhetsutövare som orsakar en risk för förorening av miljön. Avgiftens belopp ska vara beroende av miljöriskens storlek. Syftet med den nya miljöskadefonden är att staten inte ska bli tvungen att betala för verksamhetsutövarnas miljöförpliktelser med skattemedel.

Lagreform förbättrar påverkningsmöjligheterna för boende i statligt stödda hyreshus

19.9.2022 18.57
MM
Statsrådet har i dag lämnat till riksdagen en proposition om samarbete mellan boende i och ägare av statligt stödda hyreshus, det vill säga samförvaltning. Genom reformen av samförvaltningslagen vill man stärka hyresgästernas beslutanderätt och möjligheter att påverka.

Projektfinansiering har utlysts för samarbetsnätverk som tryggar skogarnas biologiska mångfald

19.9.2022 10.00
JSM MM
Kuva: Kimmo Syrjänen
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har gemensamt utlyst finansiering i syfte att stärka det regionala samarbetet kring tryggandet av skogarnas biologiska mångfald. Ansökningar om finansiering ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriet senast den 15 november 2022. Nätverksprojekten främjar det praktiska genomförandet av handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO) och bidrar till att dess mål nås.

Ministerier söker sätt att främja vindkraftbyggandet i östra Finland

16.9.2022 14.31
ANM FSM MM
Arbets- och näringsministeriet, försvarsministeriet och miljöministeriet har anlitat en utredare för att ta reda på hur man kan öka byggandet av vindkraft i östra Finland. Generallöjtnant i a. Arto Räty är utsedd till utredare.