Aktuellt

Pressmeddelanden

Förordning som begränsar användningen av fosfor på remiss

7.7.2022 15.18
JSM MM
En statsrådsförordning som begränsar användningen av fosfor i jordbruk och trädgårdsodling samt vid anläggning av grönområden och miljöbyggande har i dag den 7 juli 2022 sänts på remiss av jord- och skogsbruksministeriet. Den väsentligaste ändringen är att regleringen ska omfatta alla åkrar från och med 2023. Ett mål är också att fosforbelastningen på vattendragen ska minska och att fosforhalten ska gå ned i de åkrar där den är som högst, samtidigt som växternas behov av fosfor ska tillgodoses.

Regeringens proposition med förslag till lag om konstaterande av behörigheten hos byggnadsarbetare sänds på remiss

7.7.2022 9.53
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om regeringens proposition med förslag till lag om obligatoriska behörighetsintyg enligt bygglagen för byggnadsarbetare. Lagen har samband med bygglagen som syftar till att underlätta den administrativa bördan inom byggnadstillsynen och förenhetliga tolkningen av behörigheten.

Finansiering till tio projekt för att undersöka den biologiska mångfaldens tillstånd och utveckling

6.7.2022 8.36
MM
I forskningsprojekten utvecklas system och metoder för att följa upp Finlands arter och naturtyper på lång sikt. Miljöministeriet bereder sig på att finansiera tio projekt med sammanlagt cirka tre miljoner euro mellan 2022 och 2024.

Fridlysningsbestämmelserna om nationalparker, naturreservat och vissa naturskyddsområden som grundats med stöd av 1923 års lag om naturskydd revideras

5.7.2022 10.12
MM
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till regeringens proposition om ändring av bestämmelserna om naturreservat, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd. Avsikten är att fridlysningsbestämmelserna uppdateras och tas in på lagnivå. Utlåtanden kan lämnas till och med den 23 augusti 2022.

Tilläggsanslag på 40 miljoner euro för utbyte av fossil uppvärmning – NTM-centralens understöd utvidgas i höst till utbyte av uppvärmning med naturgas

4.7.2022 9.08
MM
I den andra tilläggsbudgeten för 2022 anvisas för innevarande år ytterligare 40 miljoner euro för understöd till småhusägare som byter från fossil olje- eller gasuppvärmning till en annan form av uppvärmning. Ansökan om understöd för utbyte av uppvärmning med naturgas öppnas på hösten, och understöd kan sökas för kostnader som uppkommit efter den 7 april 2022. Riksdagen godkände tilläggsbudgeten den 28 juni 2022.

Nytt register över avfallstransporter träder i kraft i september

30.6.2022 14.23
MM
Statsrådet godkände i dag ändringen av avfallsförordningen som hänför sig till den ändring av avfallslagen (494/2022) som fastställdes förra veckan. I början av september införs det nya SIIRTO-registret, som förs av Finlands miljöcentral. Registret kommer att avsevärt förbättra informationen om det avfall som omfattas av skyldigheten att upprätta ett transportdokument, det vill säga till exempel farligt avfall, bygg- och rivningsavfall samt vissa slam.

Finland främjar havsvård på FN:s världshavskonferens

30.6.2022 14.12
ANM KM MM SRK UM
Förenta nationernas världshavskonferens ordnades i Lissabon 27.6–1.7.2022. Under konferensen framförde staterna åtaganden som ska främja uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling, i synnerhet målet som gäller undervattensliv. Näringsminister Mika Lintilä ledde Finlands delegation vid mötet. Terhi Lehtonen, statssekreterare vid miljöministeriet, och Juhani Damski, kanslichef vid miljöministeriet, deltog också.

EU:s miljöministrar enades om flera lagstiftningsförslag i klimatpaketet – utvidgningen av utsläppshandeln framskrider

29.6.2022 4.24
JSM KM MM
Under Finlands EU-ordförandeskap 2019 fastställdes EU:s mål om att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Efter långa förhandlingar har EU:s miljöråd vid sitt möte i Luxemburg den 29 juni enats om allmänna riktlinjer gällande de viktigaste lagstiftningsförslagen i klimatpaketet Fit For 55.

Finland betonar vikten av att lösa den globala utbildningskrisen vid FN:s uppföljningsmöte om hållbar utveckling

28.6.2022 9.37
MM SHM SRK UKM UM
FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum on Sustainable Development) sammanträder i New York den 5–15 juli.

Finländarnas oro för naturens tillstånd har ökat – förlusten av biologisk mångfald identifieras nu som ett hot

28.6.2022 9.00
MM
Av finländarna är 56 procent oroade eller mycket oroade över naturens tillstånd i Finland och 80 procent oroade eller mycket oroade över naturens tillstånd i världen.
Finländarna är klart mer oroade över naturens tillstånd i globalt perspektiv än över tillståndet för Finlands natur. Barometern om finländarnas förhållande till naturen kartlägger finländarnas förhållande till naturen, till bevarandet av biologisk mångfald och till hur ansvaret borde fördelas mellan olika aktörer.