Aktuellt

Pressmeddelanden

Miljöministeriet ber om utlåtanden om det nationella kemikalieprogrammet

15.10.2021 12.44
MM
Det nationella kemikalieprogrammet ställer upp mål och riktlinjer för utveckling och förbättring av kemikaliesäkerheten. Med hjälp av kemikalieprogrammet utvecklar man skyddet av människors hälsa och miljön i enlighet med målen i Europeiska unionens kemikaliestrategi för hållbarhet. Det nya kemikalieprogrammet, som sträcker sig till 2035, är en fortsättning på det nationella programmet för farliga kemikalier 2006–2020. Miljöministeriet ber intressentgrupper lämna utlåtanden om programutkastet före den 15 november.

Mötet i Kunming utgör en god grund för fortsatt arbete för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

15.10.2021 11.52
MM
Den första fasen av partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald gav en god grund för fortsatta förhandlingar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Den viktigaste slutsatsen i mötet, som Kina stod värd för i Kunming och som delvis ordnades virtuellt, var de enhetliga tankarna om ambitionsnivån i de åtgärder som krävs. I Kunmingdeklarationen betonas det att man snabbt inom alla samhällssektorer måste vidta åtgärder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Ministrarna bekantar sig med restaurering av värdefullt fågelvatten och jakt efter främmande rovdjur i Salminlahti 15.10.

15.10.2021 10.05
JSM MM
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä bekantar sig med restaureringen av det värdefulla fågelvattnet i Salminlahti vid gränsen mellan Kotka och Fredrikshamn fredagen den 15 oktober.

Kommuner och föreningar får specialunderstöd för genomförande av naturvårdsarbete

14.10.2021 13.28
MM
Foto: Markus Sirkka
Möjligheterna att utföra naturvårdsarbetet i livsmiljöprogrammet Helmi utvidgas, eftersom statsrådet har godkänt en förordning om specialunderstöd för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer. Specialunderstöd kan beviljas projekt som förbättrar tillstånden i kommuners, föreningars, stiftelsers och vattenandelslags livsmiljöer. Förordningen överensstämmer med statsunderstödslagen och träder i kraft den 21 oktober. Den första ansökningsomgången öppnas följande dag, dvs. den 22 oktober.

Rundabordsforumet för klimatpolitik diskuterade avtal om koldioxidsnål cirkulär ekonomi
Utbildning, ekonomiska incitament och utveckling av servicemodeller i nyckelposition när det gäller att främja cirkulär ekonomi

13.10.2021 15.24
MM
Ilmastopolitiikan pyöreän pöydän pääsihteeri Jarmo Muurman ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen istuvat pyöreän pöydän ympärillä ilmastopolitiikan pyöreän pöydän kokouksessa Säätytalolla
Rundabordsforumet diskuterade på onsdagen den cirkulära ekonomins roll i uppbyggnaden av ett klimatneutralt samhälle. I diskussionen framhävdes på ett allmänt plan ödesgemenskapen mellan klimatförändringarna, förlusten av den biologiska mångfalden och överkonsumtionen av material. Som konkreta åtgärder för att främja cirkulär ekonomi lyftes i synnerhet fram utbildning, digitalisering, ekonomiska incitament och utveckling av nya servicemodeller.

Utvecklande halvtidsutvärdering genomförs för att stödja programmet Sunda lokaler 2028

13.10.2021 10.00
MM SHM SRK UKM
Statsrådets kansli har beställt en halvtidsutvärdering av programmet Sunda lokaler 2028. Syftet med utvärderingen är att analysera programmets framsteg, resultat och effekter. Utifrån analyserna läggs det fram utvecklingsförslag för det fortsatta genomförandet av programmet.

Med frivilligt avtal mot allt effektivare rening av avloppsvatten

12.10.2021 15.02
MM
Miljöministeriet, Vattenverksföreningen och Kommunförbundet har undertecknat ett frivilligt Green deal-avtal om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Avtalet syftar till att minska den miljöbelastning som orsakas av näringsämnen och skadliga ämnen i avloppsvatten från tätbebyggelse.

Minister Mikkonen och ”Europa är vi”-turnén kommer till Joensuu – berätta din åsikt om klimatåtgärderna

12.10.2021 14.30
MM
Vilka aspekter borde tas i beaktande i den europeiska klimatdiskussionen? Hurdana tankar har invånarna i Joensuu och Norra Karelen om hur klimatåtgärderna borde genomföras i praktiken? Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen bjuder in områdets invånare för att diskutera hållbar framtid i Europa vid ett evenemang i Joensuu måndagen den 25 oktober.

Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för att diskutera avtal om koldioxidsnål cirkulär ekonomi

12.10.2021 11.22
MM SRK
Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträder för elfte gången onsdagen den 13 oktober. Temat för mötet är ett avtal om koldioxidsnål cirkulär ekonomi genom vilket man strävar efter att påskynda uppnåendet av målen i programmet för cirkulär ekonomi som färdigställdes våren 2021.

Partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald inleds i dag – målet är att stoppa förlusten av biologisk mångfald

11.10.2021 12.57
MM
Partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald COP15 inleds i Kunming i Kina i dag den 11 oktober. Under konferensen strävar parterna efter att komma överens om mål och åtgärder för att stoppa den globala förlusten biologisk mångfald. Egentliga beslut väntas i den andra delen av partskonferensen, som ordnas i månadsskiftet april-maj 2022.