Aktuellt

Pressmeddelanden

Utredning: Naturvården i ekonomiskogar kan effektiviseras ytterligare

28.11.2022 9.03
JSM MM VN TEAS
Enligt en utredning som gjorts för statsrådet förutsätter effektivare naturvård i ekonomiskogar att naturvården beaktas inom skogsbranschens hela verksamhetsfält: lagstiftningen, anvisningarna, incitamenten och styrningen av skogsägare. Detta förutsätter tillräckliga tids-, penning- och personresurser. Det behövs också indikatorer för bedömning av naturvårdens effekter.

Beslut om klimatarbetet inom jordbruket vid klimatmötet COP27

21.11.2022 13.45
JSM MM
Tulviva pelto Suomessa
Vid klimatmötet COP27 i Sharm el-Sheikh i Egypten var målet i fråga om jordbruket att slutföra arbetet enligt arbetsplanen Koronivia Joint Work on Agriculture från 2017 och att komma överens om det framtida klimatarbetet inom jordbruket under FN:s klimatkonvention.

Klimatmötet i Egypten resulterade i ny fond för ersättande av klimatskador men gav få verktyg för att påskynda utsläppsminskningar
Minister Ohisalo besviken över utfallet av klimatmötet: ”Besluten återspeglar inte hur brådskande utsläppsminskningarna är”

20.11.2022 7.05
MM
Bild: UNFCCC
Det rådde motstridig stämning när klimatmötet i Egypten avslutades på söndagsmorgonen efter utdragna förhandlingar. Mötet erbjöd endast få nya verktyg för att påskynda utsläppsminskningarna.

Trähusen och funkishuset på universitetsbacken i Åbo samt två byggnader i kvarteret Stören i Helsingfors skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet

18.11.2022 11.40
MM
Miljöministeriet har fastställt de beslut om byggnadsskydd som NTM-centralerna i Egentliga Finland och Nyland har fattat. Fyra trähus och ett bostadshus i funkisstil på universitetsbacken i Åbo samt två byggnader i hörnet av Kaserngatan och Rikhardsgatan i Helsingfors skyddas med stöd av lagen om skydd av byggnadsarvet.

Proposition till riksdagen med förslag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark – utvidgningen omfattar gammal skog, värdefulla myrar och spår från istiden

17.11.2022 13.29
MM
Foto: Mitja Piipponen
Statsrådet överlämnade i dag en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om utvidgning av Tiilikkajärvi nationalpark som är belägen i landskapen Norra Savolax och Kajanaland. Enligt förslaget ska nationalparken utvidgas med cirka 2 441 hektar på statens marker. Tiilikkajärvi nationalparks nuvarande areal är 3 450 hektar.

Into the Woods: Beslutsfattare på hög nivå samlas i Esbo för att diskutera skogarnas betydelse för goda livsmiljöer

15.11.2022 15.43
MM SRK
Text: Into the Woods
Den 24 november samlas europeiska politiska beslutsfattare på hög nivå i Finlands naturcentrum Haltia i Esbo för att diskutera hurdana lösningar skogarna kan erbjuda när det gäller att skapa goda livsmiljöer. I evenemanget Into the Woods deltar på inbjudan av statsminister Sanna Marin Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, kommissionären med ansvar för miljöfrågor Virginijus Sinkevičius, Estlands premiärminister Kaja Kallas och Sveriges vice statsminister Ebba Busch.

Remissbehandling: Förslag om att slopa annuitetsjustering av aravalån för 2023

15.11.2022 10.54
MM
Miljöministeriet bereder en temporär ändring av aravaförordningen. Enligt förslaget ska annuiteterna för aravalån för hyres- och bostadsrättshus, som beviljats ur Statens bostadsfond, inte justeras 2023. Annuiteterna ska således vara på samma nivå som 2022. Ändringen syftar till att lätta på det exceptionella kostnadstrycket på boendet.

Lagar om gamla naturskyddsområden revideras – förbud mot malmletning i naturparker och nationalparker samt i Punkaharju

10.11.2022 13.51
MM
Statsrådet överlämnade i dag en regeringsproposition till riksdagen med förslag till ändring av lagar om vissa naturskyddsområden. Enligt förslaget ska fridlysningsbestämmelserna uppdateras så att de motsvarar bestämmelserna i naturvårdslagen, som håller på att revideras. Det föreslås ändringar i sammanlagt 21 lagar som gäller 28 nationalparker, alla Finlands 19 naturparker och 12 andra naturskyddsområden som inrättats före år 1996.

EU enades om ansvarsfördelningen mellan medlemsländerna när det gäller klimatmålet – Finland ska minska utsläppen med 50 procent

9.11.2022 10.27
MM
EU-länderna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen nådde sent på tisdag kväll en preliminär överenskommelse om en ny ansvarsfördelning i fråga om EU:s klimatmål till 2030 inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. EU:s gemensamma utsläppsminskningsmål för ansvarsfördelningssektorn 2030 skärps från 30 procent till 40 procent. Enligt den uppdaterade förordningen ska Finland minska sina utsläpp inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln med minst 50 procent till 2030 jämfört med 2005 års nivå. De viktigaste sektorer som omfattas av ansvarsfördelningsförordningen är trafik och transport, uppvärmning av byggnader, jordbruk, avfallshantering, arbetsmaskiner och fluorerade växthusgaser.

Boskapsgårdars arbete för naturens mångfald resulterade i utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt

9.11.2022 10.10
MM
Lapsi ja kissa sumuisella hiekkatiellä
Foto: Maria Frände, vinnarfotot i landskapsfototävlingen
Föreningen ProAgria Etelä-Suomi ry:s nätverk Lumolaidun har utsetts till Finlands bästa landskapsprojekt 2022. Pristagarna kombinerar skötsel av värdefulla landskap med bevarande av naturens mångfald. Till nätverket Lumolaidun hör åtta boskapsgårdar i Birkaland med värdefulla vårdbiotoper som boskapen sköter genom betesgång. Vårdbiotoperna är hotade naturtyper.