Aktuellt

Pressmeddelanden

Förhandlingarna om ett globalt plastavtal går in i ett viktigt skede i Ottawa den 23–29 april

19.4.2024 8.21
MM
FN-ländernas förhandlingar om ett globalt plastavtal fortsätter i Ottawa i Kanada den 23–29 april. Finlands chefsförhandlare Tuulia Toikka från miljöministeriet förväntar sig utmanande förhandlingar. ”En överenskommelse om avtalets innehåll bör nås före utgången av detta år, eftersom målet är att avtalet ska godkännas våren 2025. I Ottawa måste länderna lyckas samordna sina motstridiga åsikter”, säger Toikka.

Kuststrategin stakar ut riktlinjer för hållbar användning av kustområdena

18.4.2024 11.05
MM
Finlands nya kuststrategi är klar. Målet med strategin är att främja en hållbar användning av kusten och att möta de hot som förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringar och föroreningar medför.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet
Genomförandet av Skärgårdshavsprogrammet påskyndas i pilotområden

16.4.2024 7.09
JSM MM
Avrinningsområdena till Aura å och Pemar å samt Kimitoön med omgivande havsområden har valts som pilotområden för Skärgårdshavsprogrammet. Syftet med Skärgårdshavsprogrammet är att minska näringsbelastningen på Skärgårdshavet och få bort jordbruket i Skärgårdshavets avrinningsområde från listan över de värsta belastningskällorna för Östersjön, som upprätthålls av kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö.

Ranua får en ny biogasanläggning och biogasanläggningen i Mäntsälä utvidgas – miljöministeriet stöder betydande projekt för återvinning av näringsämnen och grön omställning

15.4.2024 16.38
MM
Miljöministeriet stöder åtta nya projekt för återvinning av näringsämnen och förnybar energi med sammanlagt 9,6 miljoner euro. Genom projekten främjas produktionen av biogas, energihushållningen vid behandling av avloppsvatten samt utvecklingen av tekniker och verksamhetsmodeller för återvinning av näringsämnen.

Inkomstgränser införs vid val av hyresgäster till statligt stödda hyresbostäder

11.4.2024 14.32
MM
Statsrådet har beslutat att det ska införas maximala inkomstgränser vid val av hyresgäster till statligt stödda hyresbostäder (ara-hyresbostäder). Inkomstgränserna tillämpas både vid val av nya hyresgäster och vid byte av bostad. Inkomstgränserna gäller inte hyresbostäder avsedda för grupper med särskilda behov. De maximala inkomstgränserna börjar tillämpas den 1 januari 2025.

Statsunderstöd har beviljats för vård av skadade fridlysta vilda djur

11.4.2024 10.19
MM
Föremål för understödet var verksamhet i samband med vård av skadade vilda djur som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Ansökningstiden var 3.1–31.1.2024. Totalt beviljades 277 000 euro i understöd.

År 2023 betalades 3,37 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta djur

8.4.2024 10.59
MM
Valkoposkihanhia Värtsilässä.
Bild: Ilkka Elo
Närings-, trafik- och miljöcentralerna betalade sammanlagt cirka 3,37 miljoner euro i ersättningar för skador orsakade av fridlysta djur år 2023. Största delen av ersättningarna gällde skador orsakade av vitkindade gäss i östra Finland.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om förslag till ändring av lagen om datasystemet för den byggda miljön

26.3.2024 17.12
MM
Utlåtanden begärs om ett utkast till regeringsproposition med förslag till lag om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Syftet med de ändringsförslag som är på remiss är att göra informationsgången mellan myndigheterna smidigare. Utlåtanden kan lämnas in fram till den 5 maj.

Åtgärder för att påskynda omställningen till ren energi: beredningen av energi- och klimatstrategin och klimatplanen på medellång sikt inleds

25.3.2024 11.45
ANM MM
Luftfoto med väg och skog.
I energi- och klimatstrategin och klimatplanen på medellång sikt kommer man att fastställa åtgärder för att främja klimatmålen och påskynda omställningen till ren energi. Planerna avses bli klara om ett år.

EU:s miljöministrar diskuterar EU:s klimatmål för 2040

25.3.2024 9.54
MM
EU:s miljöministrar sammanträder i Bryssel måndagen den 25 mars för att diskutera EU:s klimatmål för 2040. Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen företräder Finland i Bryssel.