Aktuellt

Pressmeddelanden

Rekordersättning för skador orsakade av fridlysta arter 2022 – ny lag underlättar förebyggandet av skador

24.3.2023 12.05
MM
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) betalade 2022 sammanlagt cirka 5,1 miljoner euro i ersättning för skador orsakade av fridlysta djur. En ny lag som trädde i kraft i februari gör det lättare att förebygga skador och söka ersättning.

Villkoren för långfristigt räntestöd för bostadsbyggande förbättras

23.3.2023 13.58
MM
Statsrådet har i dag godkänt en förordningsändring som förbättrar stödvillkoren för modellen med långfristigt räntestöd för bostadsbyggande. Med ändringen stöds byggande, anskaffning och ombyggnad av hyresbostäder och bostadsrättsbostäder med skäliga boendekostnader i högre grad än tidigare.

Ohisalo: Ett välkommet förslag – hjälper konsumenterna att jämföra produkternas miljökonsekvenser
EU-kommissionen vill minska grönmålning av produkter och tjänster

22.3.2023 15.58
MM
EU-kommissionen har i dag onsdagen den 22 mars gett ett direktivförslag om gröna påståenden för att precisera spelreglerna för miljöreklam. Syftet med direktivförslaget är att ge konsumenter och olika aktörer tillförlitlig och enhetlig information om produkters eller tjänsters miljöegenskaper samt att minska så kallad grönmålning.

Finland donerar reningsanordningar för avloppsvatten till Ukraina

22.3.2023 9.30
MM
Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM har beställt en inventering av anordningarna vid avloppsreningsverket i Finno i Esbo med avsikt att donera anordningar till Ukraina för att användas av vattenverken där. Miljöministeriet stöder donationen av anordningar.

IPCC:s rapport: De beslut som fattas nu har konsekvenser i tusentals år – snabba och omfattande åtgärder kan svara på de utmaningar som klimatförändringarna medför

20.3.2023 15.02
MM
Kuvassa lähikuva sulavasta jäästä.
De vetenskapliga bevisen är tydliga: klimatförändringarna är ett hot mot människornas och naturens välbefinnande. Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC konstaterar i dag i sin rapport som den publicerar i dag att omedelbara åtgärder krävs för att trygga en livsduglig framtid för alla. Det finns mycket lite tid för korrigerande åtgärder, men det finns lösningar.

Utredning: Den nuvarande lagstiftningen är bristfällig när det gäller att stoppa förlusten av biologisk mångfald – en naturlag skulle stärka skyddet

20.3.2023 9.39
MM
I den lagstiftning som skyddar naturen finns det enligt en färsk förstudie flera strukturella brister som måste åtgärdas för att bromsa förlusten av biologisk mångfald. Lagstiftningen kan utvecklas genom att man stärker sektorlagarna och stiftar en helt ny naturlag.

Utkastet till naturvårdsförordning på remiss

17.3.2023 15.13
MM
Miljöministeriet har berett ett utkast till en ny naturvårdsförordning. Förordningen ska utfärdas med stöd av den nya naturvårdslagen, och den avses träda i kraft så snart som möjligt efter den nya naturvårdslagen. Förordningen är på remiss från den 17 mars till den 28 april 2023.

Tjänstemannainlägg: Den gröna omställningen utgör grunden för tillväxt
Det lönar sig att anpassa och reformera den offentliga ekonomin på ett sätt som löser klimatkrisen och stoppar förlusten av biologisk mångfald

17.3.2023 12.40
MM
Ilmakuva Helsingistä
Klimat- och naturkrisen och hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin kan inte lösas separat. Åtgärderna för att stärka den offentliga ekonomin kan riktas så att de systematiskt styr ekonomin, lagstiftningen, beskattningen, incitamenten och förvaltningsstrukturerna för en grön omställning, framhåller miljöministeriets tjänstemannainlägg.

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanfattade regeringsperiodens klimatarbete

17.3.2023 9.00
MM
Åtgärderna för att minska utsläppen har framskridit enligt planerna, men kolsänkornas utveckling äventyrar uppnåendet av målet om klimatneutralitet före 2035.

En del av spilloljan försvinner utan återvinning – en risk för miljön

17.3.2023 7.05
MM
Jäteöljy kiertoon, ei ympäristöön. Jäteöljy on vaarallista jätettä. Jäteöljyn pienpoltossa syntyy ilmansaasteita, kuten raskasmetalleja, pienhiukkasia ja haitallisia yhdisteitä. Ne pilaavat lähiympäristön ilmanlaatua ja kulkeutuvat maaperään ja vesistöön. Jäteöljyn kierrätys on ympäristöteko. Kierrättämällä vähennetään uusiutumattoman raaka- öljyn tarvetta ja öljynjalostuksen ympäristöhaittoja. Jäteöljy on arvokas raaka-aine. Tavoite on kierrättää 80 % kerätystä ja käsitellystä jäteöljystä. Jäteöljyä voidaan kierrättää rajattomasti, jos erilaiset jäteöljyt pidetään erillään eikä niihin sekoiteta muita aineita. Jäteöljystä valmistetaan perusöljyä, jota hyödynnetään uusien voiteluaineiden raaka-aineena.
Miljöministeriet är oroat över att det stigande energipriset ger upphov till en svart spilloljemarknad i Finland där oljan går till olaglig förbränning. Spillolja som finns på fel plats förorenar vatten och jordmån och förbränning av oljan orsakar utsläpp. Dessutom går återvinningens fördelar förlorade eftersom spillolja kan återvinnas oändligt många gånger och återanvändas som smörjmedel.