Aktuellt

Pressmeddelanden

Utveckling av den frivilliga koldioxidmarknaden diskuteras vid ett rundabordssamtal

17.5.2024 8.34
JSM MM
Aurinkoinen sekametsä ja metsätie
Jord- och skogsbruksminister Sari Essayah och miljö- och klimatminister Kai Mykkänen har sammankallat kolmarknadsaktörer till ett rundabordsmöte. Vid mötet som hålls i dag diskuterar deltagarna arbetet med att främja den frivilliga koldioxidmarknaden särskilt inom jord- och skogsbruket.

I reformen av BSP-systemet lyssnar man på dem för vilka bostadssparande och köp av en första bostad är aktuellt

16.5.2024 16.09
MM
pyöreän pöydän ympärillä ministeri ja nuoret keskustelemassa
Miljöministeriet bereder en reform av BSP-lagstiftningen, som gör det lättare att köpa en första bostad. Ministeriet bjöd in studerande och unga vuxna till en rundabordsdiskussion för att diskutera önskemål om boende, sparande och köp av en första bostad. Vid diskussionsmötet behandlades frågor och problem i anslutning till köp av en första bostad ur de ungas synvinkel och diskuterades olika idéer om hur man kan utveckla det nuvarande BSP-systemet. Diskussionsdeltagarnas synpunkter och enkätsvaren beaktas vid beredningen av den nya BSP-lagstiftningen. Genom sin enkät efterlyser miljöministeriet också i större utsträckning unga vuxnas tankar och erfarenheter av att köpa en första bostad och av BSP-systemet.

Miljöministeriet beviljar nästan 860 000 euro i understöd till åtta projekt för klimatinsatser inom den byggda miljön

13.5.2024 12.43
MM
Miljöministeriet har beviljat statsunderstöd på sammanlagt 858 801 euro till åtta projekt som utvecklar sätt att minska utsläppen inom den byggda miljön och öka anpassningen till klimatförändringarna. Finansieringen beviljas ur EU:s facilitet för återhämtning genom miljöministeriets femte ansökningsomgång för programmet för en koldioxidsnål byggd miljö, som också är hela programmets sista ansökningsomgång.

Minister Mykkänen besöker Stockholm – målet är att intensifiera samarbetet mellan Finland och Sverige för att främja en ren omställning

13.5.2024 8.50
ANM MM
Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen besöker Stockholm i dag den 13 maj. Under besöket träffar han Sveriges klimatminister Romina Pourmokhtar och energiminister Ebba Busch statssekreterare Daniel Liljeberg.

Miljöministeriet publicerar en webbutbildning om koldioxidsnålt byggande – fördjupa din kompetens och ge respons

6.5.2024 13.01
MM
Miljöministeriet publicerar en webbutbildning om koldioxidsnålt byggande och cirkulär ekonomi inom byggandet. Webbutbildningen är gratis och öppen för alla. Utbildningen är på engelska och riktar sig till experter och studerande inom fastighets- och byggbranschen i hela Europa.

Kartläggningarna av naturtyper enligt naturvårdslagen inleds – nya skyddsobjekt är serpentinberg och öppna kustdyner

2.5.2024 11.26
MM
Närings-, trafik- och miljöcentralerna börjar i sommar kartlägga naturtyper enligt den nya naturvårdslagen. Som en ny skyddsmetod förbjuds försämring av serpentinberg och block- och grusfält inom serpentinbergsområden samt öppna kustdyner direkt med stöd av lagen. Närings-, trafik- och miljöcentralerna informerar markägarna om de naturtypsförekomster som finns på deras mark.

Arbetsgrupp ska utveckla den statsunderstödda bostadsproduktionen

26.4.2024 14.29
MM
Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp under ledning av statssekreterare Mika Nykänen för att utarbeta förslag till utveckling av den statsunderstödda bostadsproduktionen och förvaltningen av den.

Miljöministeriet begär utlåtanden om definitionerna av boende och inkvartering i anknytning till korttidsuthyrning samt om förordningen om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen

26.4.2024 12.57
MM
Miljöministeriet begär utlåtanden om ett förslag om att till bygglagen foga en ny paragraf, 40 a §, där det föreskrivs om definitionerna av boende och inkvartering. Ministeriet begär också utlåtanden om förordningen om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen, som utfärdas med stöd av bygglagen. Utlåtanden kan lämnas till fram till den 6 juni 2024.

Ändringar i miljöskyddslagen och avfallslagen på remiss – smidigare reglering av biogasanläggningar i anslutning till djurstallar och förbud mot dumpning av snö i havet

25.4.2024 14.11
MM
Syftet med den regeringsproposition som gäller ändring av miljöskyddslagen och 118 § i avfallslagen är att förbjuda dumpning av snö i havet och att förtydliga förbudet mot sänkning och bortskaffning av avfall eller andra ämnen i havet. Avsikten är också att luckra upp regleringen i fråga om biogasanläggningar som inrättas i anslutning till djurstallar och att slopa tillståndsplikten för produktion av vätgas genom elektrolys av vatten när det gäller anläggningar som producerar högst 50 ton vätgas per dygn. Dessutom ändras miljöskyddslagens bestämmelser om kriterierna för när lagstiftningen om avfallsförbränning inte tillämpas på förgasning och pyrolys av avfall.

Det internationella samarbetet för skyddet av Östersjön fortsätter tills vidare utan Ryssland

25.4.2024 12.31
MM
Matalia saaria Itämeren horisontissa. Saarille lankeaa sateita.
Vid ministermötet för Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö i Riga i Lettland den 25 april sände parterna i kommissionen, med undantag för Ryssland, ett starkt budskap om vikten av att fortsätta Östersjösamarbetet. ”Det svåra geopolitiska läget får inte hindra vårt arbete för den marina miljön. Skyddet av Östersjön kan inte vänta tills kriget är över”, säger miljö- och klimatminister Kai Mykkänen. Han deltog i mötet på distans.