Förorenade markområden

Markgrunden, grundvattnet och sedimentet

Markgrunden anses vara förorenad när det som följd av mänsklig aktivitet i marken har lämnats eller släppts ut avfall eller ämnen som medför en sådan försämring av markens kvalitet som kan medföra risk eller skada antingen för hälsan eller miljön, en betydlig försämring av trivseln eller en annan därmed jämförbar kränkning av allmänt eller enskilt intresse.

Grundvattnet anses vara förorenat om det skett en sådan förändring av grundvattnets kvalitet som kan medföra risk eller skada antingen för hälsan eller miljön eller en annan därmed jämförbar kränkning av allmänt eller enskilt intresse. Grundvattnet anses också vara förorenat om grundvattnets kvalitet på ett för vattenförsörjning lämpligt grundvattenområde har försämrats, eller grundvattnet på någon annans fastighet har blivit obrukbart för något ändamål som det kunde användas för.

Sanering av förorenad markgrund och förorenat grundvatten inbegriper undersökning och bedömning av skador och risker samt uppföljning, avlägsnande eller väsentlig minskning av dessa. Också vattendragens sediment kan vara förorenade och kräver kräva sanering. Vanligtvis uppmärksammas sedimentens kvalitet i belastade områden i samband med muddring.

Miljöministeriet ansvarar för utvecklingen av lagstiftningen om sanering av förorenade områden och tillhörande riksomfattande anvisningar. Miljöministeriet främjar sanering av förorenade områden i de fall där den som orsakat skadan är okänd eller inte kan ersätta de kostnader som uppstått. Saneringen stöds bland annat genom oljeskyddsfondens forsknings- och saneringsprojekt (Jaska-projektet) samt genom det system för statligt stöd som trädde i kraft den 1 januari 2020.

Lagstiftningen, den nationella strategin och anvisningar ger riktlinjer för saneringen

I lagstiftningen fastställs ramarna för behandlingen av förorenad mark och förorenat grundvatten. Syftet med förbudet mot förorening av mark och grundvatten och de allmänna principerna i miljöskyddslagen är att de skadliga ämnenas inverkan på miljön förebyggs eller, om den inte helt och hållet kan förhindras, begränsas så att den blir så liten som möjligt.

I lagarna och förordningarna ingår också bestämmelser om bl.a. bedömning av graden av förorening och saneringsbehovet, fördelning av saneringsansvaret, krav på restaureringstillstånd saneringstillstånd och anmälningsskyldighet vid försäljning eller uthyrning av fastigheter.

De centrala målen samt behoven och sätten att utveckla verksamheten när det gäller förorenade markområden har fastställts i den nationella strategin för riskhantering i anslutning till förorenade markområden. Strategin innehåller också ett riksomfattande program för undersökning och sanering av förorenade markområden (programmet Maaperä kuntoon).

Miljöministeriet har utfärdat en anvisning om riskbedömning av förorenade markområden och hållbar riskhantering. Miljöministeriet har utfärdat en anvisning om muddring och deponering av sediment, och den är avsedd att tillämpas också vid saneringsmuddring.

Myndigheternas uppgifter

Miljöministeriet utvecklar hanteringen av förorenade områden på en allmän nivå. Det är i första hand närings-, trafik- och miljöcentralerna som har befogenhet i ärenden som gäller förorenad markgrund. Centralerna behandlar saneringsanmälningar. Miljötillstånd om sanering behandlas i regionförvaltningsverket. Befogenheter för sanering av förorenad markgrund i Helsingfors och Åbo stads områden har förflyttas från statens myndigheter till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Datasystemet för markgrundens tillstånd

För att kunna identifiera förorenade områden har myndigheterna kartlagt de områden, i vilka det förekommit eller förekommer sådan verksamhet som kan leda till att skadliga ämnen hamnar i markgrunden. I dessa områden aktualiseras vanligtvis bedömningen av graden av förorening och saneringsbehovet när den verksamhet som eventuellt förorenat miljön upphör, markanvändningen ändras eller när området som misstänks ha förorenats är målet i företags- eller fastighetsaffärer eller om det i omgivningen observeras förhöjda halter av skadliga ämnen eller skadliga verkningar.

För hanteringen av information om markgrundsförorening har miljöförvaltningen skapat ett datasystem för markgrundens tillstånd, som innehåller information om eventuellt förorenade, förorenade, sanerade och rena områden.

Mer information

Nina Lehtosalo, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Utsläpp och miljörisker Telefon:0295250400   E-postadress: