Miljöministeriets organisation och ledning

Ärenden vid miljöministeriet bereds vid avdelningarna, det vill säga naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön och miljövårdsavdelningen, och inom två resultatområden, det vill säga resultatområdet för styrning och internationellt samarbete samt resultatområdet för kommunikation.

Chef för miljöministeriet är miljö- och klimatministern. Ministeriets högsta tjänsteman är kanslichefen.

Kanslichef

Kanslichefen är ministeriets högsta tjänsteman. Kanslichefen bistår ministrarna i att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde.
Kanslichefen

 • leder ministeriets verksamhet och strategiska planering
 • samordnar genomförandet av ministeriets strategi
 • ansvarar för att den interna kontrollen fungerar
 • leder resultatstyrningen av förvaltningsområdet.

Juhani Damski
Kanslichef

0295250445
[email protected]

Sekreterare

Anna-Maija Kaikkonen
0295 250 358
[email protected]

Miljöministeriets avdelningar och resultatområden

Miljöministeriets avdelningar leds av avdelningschefer som har titeln överdirektör. Resultatområdena leds av direktören för förvaltning och internationella ärenden och informations- och kommunikationsdirektören.

Naturmiljöavdelningen

Naturmiljöavdelningen svarar för ärenden som gäller

 • naturvård
 • landskapsvård
 • nyttjande av naturen för rekreation
 • skydd av yt- och grundvatten och hav
 • ekologisk hållbarhet och miljövård inom jord- och skogsbruket, vid tagande av mark- och stensubstanser och vid annat nyttjande av landsbygden och naturtillgångarna
 • bedömning av miljökonsekvenser
 • miljöskyddsprojekt inom ramen för regionalt samarbete.

Tarja Haaranen
Överdirektör

0295250282
[email protected]

Sekreterare

Krista Thauvon
0295250293
[email protected]

Avdelningen för den byggda miljön

Avdelningen för den byggda miljön svarar för att styra och utveckla markanvändningen, boendet och byggandet och för ärenden som gäller

 • region- och samhällsstrukturen
 • markanvändningsplanering
 • markpolitik
 • samhällsteknik
 • byggandets kvalitet, funktionalitet och ekonomi
 • livsmiljöns och boendets kvalitet
 • underhåll av byggnadsbeståndet
 • ombyggnad
 • vård av kulturmiljön
 • byggnadsskydd
 • byggnadstillsyn
 • samhällenas och byggnadernas sundhet och säkerhet
 • bullerbekämpning
 • stöd till produktion, reparation och anskaffning av bostäder
 • boendekostnader och bostadsfinansiering.

Teppo Lehtinen
Överdirektör

0295250157
[email protected]

Sekreterare

Melica Hellén
0295250012
[email protected]

Miljövårdsavdelningen

Miljövårdsavdelningen svarar för ärenden som gäller

 • luftvård
 • klimatförändringar
 • hållbar konsumtion och produktion
 • avfall
 • förebyggande av miljöolägenheter orsakade av kemikalier samt nano- och bioteknik
 • förorening av marken
 • bekämpning av miljöskador och ersättning för dem
 • miljöekonomi
 • miljöteknologi.

Leena Ylä-Mononen
Överdirektör

0295250023
[email protected]

Sekreterare

Heidi Tanskanen
0295250290
[email protected]

Resultatområdet för styrning och internationellt samarbete

Miljöministeriets resultatområde för styrning och internationellt samarbete svarar för:

 • utvecklingen av förvaltningen
 • styrningen av förvaltningsområdet
 • planeringen och styrningen av verksamheten och ekonomin
 • personalärenden
 • samordningen av ministeriets multilaterala samarbete, Europeiska unionens externa relationer i miljöfrågor, territoriellt samarbete, det nordiska samarbetet och det bilaterala samarbetet
 • samordningen av beredningen av Europeiska unionens miljöpolitik och gemensamma lagstiftning i samarbete med miljöministeriets övriga avdelningar och resultatområden
 • beredningen, ikraftsättandet och genomförandet av internationella avtal inom miljöministeriets ansvarsområde i samarbete med miljöministeriets övriga avdelningar och resultatområden
 • styrningen av utvecklandet och samordningen av ministeriets och förvaltningsområdets informationssystem och informationslager i samråd med avdelningarna och resultatområdena
 • andra förvaltningsärenden.

Ismo Tiainen
Direktören för styrning och internationellt samarbete

0295250294
[email protected]

Sekreterare

Wikström Hanna
0295250331
[email protected]

Kommunikation

Miljöministeriets resultatområde för kommunikation svarar för ministeriets interna och externa kommunikation i samarbete med ministeriets avdelningar och enheter. Resultatområdet svarar också för ministeriets kommunikationssamarbete med förvaltningsområdet och statsrådet.

Jussi Salmi
Kommunikationsdirektör

0295250263
[email protected]

Sekreterare

Viivi Myllylä
0295250186
[email protected]

Stödet för ledningen

Stödet för ledningen är underställd kanslichefen.

Forskningsdirektören

Forskningsdirektören ansvarar för samordningen av ministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet i samarbete med kanslichefen, avdelningarna och resultatområdena. Forskningsdirektören bistår också ministeriets ledning i bedömningen av forsknings- och utredningsbehov, uppföljningen av projekt och bedömningen av deras konsekvenser.

Tanja Suni
Forskningsdirektör

0295250013
[email protected]

Lagstiftningsdirektören

Lagstiftningsdirektören ansvarar för samordningen av beredningen, utvecklingen och genomförandet av ministeriets lagstiftning i samarbete med kanslichefen och ministeriets avdelningar och enheter. Lagstiftningsdirektören bistår också ministeriets ledning i bedömningen av lagstiftningsbehov, uppföljningen av lagstiftningsprojekt och bedömningen av deras konsekvenser. Dessutom deltar lagstiftningsdirektören vid behov i ministeriets viktigaste lagstiftningsprojekt och sköter samordningsuppgifter som är gemensamma för ministeriet.

Johanna Korpi
Lagstiftningsdirektör

0295250278
[email protected]

Utvecklingsdirektören

Utvecklingsdirektören ansvarar för uppföljningen och samordningen av genomförandet av regeringsprogrammet i samarbete med kanslichefen och ministeriets avdelningar och enheter. Utvecklingsdirektören bistår också ministeriets ledning i den strategiska planeringen, styrningen, utvecklingen och uppföljningen av genomförandet av strategin. Dessutom deltar utvecklingsdirektören vid behov i ministeriets viktigaste utvecklingsprojekt och sköter samordningsuppgifter som är gemensamma för ministeriet.

Juho Korpi
Utvecklingsdirektör

0295250136
[email protected]