Miljö­ministeriets organisation och ledning

Vid miljöministeriet bereds ärendena vid avdelningarna som är naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön, klimat- och miljöskyddsavdelningen samt avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden. Vid ministeriet finns dessutom ett resultatområde för kommunikation.

Chef för miljöministeriet är miljö- och klimatministern. Ministeriets högsta tjänsteman är kanslichefen.

Kanslichef

Kanslichefen är ministeriets högsta tjänsteman. Kanslichefen bistår ministrarna i att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde.
Kanslichefen

 • leder ministeriets verksamhet och strategiska planering
 • samordnar genomförandet av ministeriets strategi
 • ansvarar för att den interna kontrollen fungerar
 • leder resultatstyrningen av förvaltningsområdet.

Juhani Damski
Kanslichef

0295250445
[email protected]

Sekreterare

Katariina Kovalainen
0295250083
[email protected]

Miljö­ministeriets avdelningar och resultat­område

Miljöministeriets avdelningar leds av avdelningschefer som har titeln överdirektör. Resultatområdet för kommunikation leds av en kommunikationsdirektör.

Naturmiljöavdelningen

Naturmiljöavdelningen svarar för ärenden som gäller

 • naturvård
 • landskapsvård
 • nyttjande av naturen för rekreation
 • skydd av yt- och grundvatten och hav
 • ekologisk hållbarhet och miljövård inom jord- och skogsbruket, vid tagande av mark- och stensubstanser och vid annat nyttjande av landsbygden och naturtillgångarna
 • bedömning av miljökonsekvenser
 • miljöskyddsprojekt inom ramen för regionalt samarbete.

Tarja Haaranen
Överdirektör

0295250282
[email protected]

Sekreterare

Krista Masalin
0295250293
[email protected]

Avdelningen för den byggda miljön

Avdelningen för den byggda miljön svarar för att styra och utveckla markanvändningen, boendet och byggandet och för ärenden som gäller

 • region- och samhällsstrukturen
 • markanvändningsplanering
 • markpolitik
 • samhällsteknik
 • byggandets kvalitet, funktionalitet och ekonomi
 • livsmiljöns och boendets kvalitet
 • underhåll av byggnadsbeståndet
 • ombyggnad
 • vård av kulturmiljön
 • byggnadsskydd
 • byggnadstillsyn
 • samhällenas och byggnadernas sundhet och säkerhet
 • bullerbekämpning
 • stöd till produktion, reparation och anskaffning av bostäder
 • boendekostnader och bostadsfinansiering.

Teppo Lehtinen
Överdirektör

0295250157
[email protected]

Sekreterare

Melica Hellén
0295250012
[email protected]

Klimat- och miljöskyddsavdelningen

Klimat- och miljöskyddsavdelningen svarar för ärenden som gäller

 • luftvård
 • klimatförändringar
 • hållbar konsumtion och produktion
 • avfall
 • förebyggande av miljöolägenheter orsakade av kemikalier samt nano- och bioteknik
 • förorening av marken
 • bekämpning av miljöskador och ersättning för dem
 • miljöekonomi
 • miljöteknologi.

Veli-Matti Uski
Överdirektör

0295250033
[email protected]

Sekreterare

Heidi Tanskanen
0295250290
[email protected]

Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden

Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden svarar för:

 • utvecklingen av förvaltningen
 • styrningen av förvaltningsområdet
 • planeringen och styrningen av verksamheten och ekonomin
 • personalärenden
 • samordningen av ministeriets multilaterala samarbete, Europeiska unionens externa relationer i miljöfrågor, territoriellt samarbete, det nordiska samarbetet och det bilaterala samarbetet
 • samordningen av beredningen av Europeiska unionens miljöpolitik och gemensamma lagstiftning i samarbete med miljöministeriets övriga avdelningar och resultatområden
 • beredningen, ikraftsättandet och genomförandet av internationella avtal inom miljöministeriets ansvarsområde i samarbete med miljöministeriets övriga avdelningar och resultatområden
 • styrningen av utvecklandet och samordningen av ministeriets och förvaltningsområdets informationssystem och informationslager i samråd med avdelningarna och resultatområdena
 • andra förvaltningsärenden.

Ismo Tiainen 
Överdirektör

0295250294
[email protected]

Sekreterare

Wikström Hanna
0295250331
[email protected]

Kommunikation

Miljöministeriets resultatområde för kommunikation svarar för ministeriets interna och externa kommunikation i samarbete med ministeriets avdelningar och enheter. Resultatområdet svarar också för ministeriets kommunikationssamarbete med förvaltningsområdet och statsrådet.

Jussi Salmi
Kommunikationsdirektör

029 5250 205
[email protected]

Sekreterare

Oona Riitala
0295250427
[email protected]

Stödet för ledningen

Stödet för ledningen är underställd kanslichefen.

Forskningsdirektören

Forskningsdirektören ansvarar för samordningen av ministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet i samarbete med kanslichefen, avdelningarna och resultatområdena. Forskningsdirektören bistår också ministeriets ledning i bedömningen av forsknings- och utredningsbehov, uppföljningen av projekt och bedömningen av deras konsekvenser.

Laura Höijer
Forskningsdirektören

0295250139
[email protected]

Lagstiftningsdirektören

Lagstiftningsdirektören ansvarar för samordningen av beredningen, utvecklingen och genomförandet av ministeriets lagstiftning i samarbete med kanslichefen och ministeriets avdelningar och enheter. Lagstiftningsdirektören bistår också ministeriets ledning i bedömningen av lagstiftningsbehov, uppföljningen av lagstiftningsprojekt och bedömningen av deras konsekvenser. Dessutom deltar lagstiftningsdirektören vid behov i ministeriets viktigaste lagstiftningsprojekt och sköter samordningsuppgifter som är gemensamma för ministeriet.

Johanna Korpi
Lagstiftningsdirektör

0295250278
[email protected]

Utvecklingsdirektören

Utvecklingsdirektören ansvarar för uppföljningen och samordningen av genomförandet av regeringsprogrammet i samarbete med kanslichefen och ministeriets avdelningar och enheter. Utvecklingsdirektören bistår också ministeriets ledning i den strategiska planeringen, styrningen, utvecklingen och uppföljningen av genomförandet av strategin. Dessutom deltar utvecklingsdirektören vid behov i ministeriets viktigaste utvecklingsprojekt och sköter samordningsuppgifter som är gemensamma för ministeriet.

Juho Korpi
Utvecklingsdirektör

0295250136
[email protected]

Internrevision

Niina Sipiläinen
Revisionsråd
0295250110
[email protected]