Europeiska kommissionen presenterade den 22 juni 2022 ett förslag till förordning om restaurering av natur, det vill säga den så kallade förordningen om förbättring av naturens tillstånd. EU:s förslag till förordning om restaurering av natur syftar för sin del till att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Målet med förslaget till förordning om restaurering av natur är att förbättra naturens tillstånd i stor utsträckning i olika miljöer, både inom och utanför skyddsområden. Restaurering innebär alltså inte bara skydd, utan också olika sätt att stärka naturvärdena. Ett område som ska restaureras kan fortsättningsvis utnyttjas ekonomiskt eller exempelvis som en del av stadsmiljön.

Genomförandet av förordningen om restaurering av natur kräver naturvård till exempel på myrar, fjäll och stränder, i skogar, jordbruksmiljöer, hav och insjöar. Åtgärder för att förbättra naturens tillstånd kan till exempel vara att lägga igen myrdiken, återställa flod- och bäckfåror till naturtillstånd, återinföra betesgång i områden som traditionellt används som betesmarker och avlägsna granar från lundar. I synnerhet de åtgärder som vidtas i avrinningsområdena, såsom restaurering av myrar, förbättrar också tillståndet i vattendragen nedströms och i kustvattnen. Detta förbättrar inte bara naturens tillstånd utan också möjligheterna till rekreation. Naturens förmåga att återhämta sig från de allt vanligare extrema väderfenomenen förbättras också, vilket förbättrar samhällets resiliens. Målet att skydda pollinerare är i sin tur viktigt med tanke på livsmedelsförsörjningen.

Så här framskrider behandlingen av förordningen om restaurering av natur

EU-länderna, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen nådde en preliminär överenskommelse om EU:s förordning om restaurering av natur vid ett trepartsmöte den 9 november 2023. Som nästa steg måste parlamentet och rådet slutligt godkänna den gemensamma syn som uppnåddes vid trepartsmötet. Antagandet och den tekniska beredningen av förordningen tar tid, och som det ser ut nu kan förordningen träda i kraft i mitten av 2024.

Förordningen om restaurering av natur är ett led i EU:s strategi för biologisk mångfald

EU-länderna godkände 2020 EU:s strategi för biologisk mångfald vars syfte är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända dess utveckling i en positiv riktning före 2030.

Frågor och svar om EU:s förslag till förordning om restaurering av natur

Mer information

Olli Ojala, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Telefon:0295250039   E-postadress: