EU:s förslag till förordning om restaurering av natur

Den 22 juni 2022 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om restaurering av natur, det vill säga den så kallade förordningen om förbättring av naturens tillstånd. Förordningen ska bidra till målen i EU:s strategi för biologisk mångfald.

Genomförandet av förordningen kräver naturvård till exempel på myrar, fjäll och stränder, i skogar, jordbruksmiljöer, hav och insjöar. Till åtgärder för att förbättra naturens tillstånd hör till exempel att täppa till myrdiken, återställa flod- och bäckfåror till naturtillstånd, återinföra betesgång i områden som traditionellt används som betesmarker och avlägsna granar från lundar.

Så här framskrider behandlingen av förordningen om restaurering av natur

Kommissionens förslag till förordning har behandlats hösten 2022 och våren 2023 i Europeiska rådets miljöarbetsgrupp. Vid miljörådets möte den 20 juni 2023 antog medlemsländerna en allmän riktlinje om förslaget till förordning, när en kvalificerad majoritet av medlemsländerna understödde det svenska ordförandeskapets kompromissförslag. Miljörådet är ett gemensamt möte för EU-ländernas miljöministrar, som förhandlar om och antar EU-lagstiftning. Rådets allmänna riktlinje är medlemsländernas gemensamma ståndpunkt.

Europaparlamentet antog sin egen ståndpunkt om kommissionens förslag till förordning den 12 juli 2023. Parlamentet har i sin ståndpunkt i stor utsträckning beaktat de ändringsförslag till kommissionens förslag till förordning som rådet redan lagt fram.

Beredningen av förordningen fortsätter i trepartsförhandlingar (triloger), där rådet under ordförandelandets ledning, EU-parlamentet och EU-kommissionen förhandlar om det slutliga innehållet i förordningen. Det är svårt att förutse hur länge trepartsförhandlingarna kommer att pågå, men man har i allmänhet nått enighet även om omfattande lagstiftningsförslag i förhandlingar som pågått i cirka ett halvt år.

Frågor och svar om EU:s förslag till förordning om restaurering av natur

Mer information

Olli Ojala, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250039