Den riksomfattande avfallsplanen

valtsu_paras3

I den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2023, Från återvinning till cirkulär ekonomi, ställs det upp mål för förebyggande av uppkomsten av avfall och för avfallshanteringen.

De detaljerade målen och åtgärderna i avfallsplanen har fastställts för fyra prioriterade områden för avfallsplanen, vilket är byggavfall, biologiskt nedbrytbart avfall, kommunalt avfall och elektriskt och elektroniskt avfall.

Planen har utarbetats i brett samarbete med sakkunniga och intressentgrupper i avfallsbranschen. Den strategiska samarbetsgruppen för avfallsfrågor, som tillsatts av miljöministeriet, har varit styrgrupp i beredningen av avfallsplanen.

Revidering och uppdatering av planen i 2020

Den riksomfattande avfallsplanen uppdateras under 2020. Det reviderade avfallsdirektivet och direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön kräver nya innehåll på avfallsplanen. Medan planen uppdateras bokföringen om det regeringsprogrammet ”Det utarbetas en vision för avfallssektorn som stöder målen för återvinning och cirkulär ekonomi. Visionen ska sträcka sig till 2030-talet. Målet är att höja återvinningsgraden till minst den nivå som motsvarar EU:s återvinningsmål.” genomföras.

Bakgrundsmaterial

Mer information

Sirje Stén, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, materialadministration 0295250276