Den riksomfattande avfallsplanen

Den riksomfattande avfallsplanen fram till år 2027 har godkänts. Planen lägger fram mål för avfallshantering och förebyggande av uppkomsten av avfall samt åtgärder för att uppnå målen. 
I avfallsplanen har man i överensstämmelse med regeringsprogrammet utarbetat en vision för avfallssektorn som stöder målen för återvinning och cirkulär ekonomi. Visionen sträcker sig till 2030-talet. Målet är att höja återvinningsgraden till minst den nivå som motsvarar EU:s återvinningsmål.

Den tidigare avfallsplanens bakgrundsrapport och konsekvensbedömning har ingått i avfallsplaneringen också i beredningen av den nya avfallsplanen. Konsekvensbedömningen uppdaterades med en ny sammanfattande tabell.

Bakgrundsutredningar om avfallsplanen

Uppföljning

Verkställandet av avfallsplanen följs upp med hjälp av kvantitativa indikatorer och genom utredningar om hur åtgärderna genomförs. Finlands miljöcentral samlar årligen in uppgifter från kvantitativa indikatorer.

Mer information

Sirje Stén, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250276   E-postadress: