Den riksomfattande avfallsplanen

valtsu_paras3

I den riksomfattande avfallsplanen fram till 2023 har det ställts upp mål för avfallshanteringen och för förebyggandet av uppkomsten av avfall. Avfallsplanen redogör också för de åtgärder som krävs för att målen ska nås. Statsrådet godkände planen i december 2017.

Den riksomfattande avfallsplanen uppdateras under 2021. Samtidigt förlängs planens giltighetstid till 2027. I och med uppdateringen av avfallsplanen genomförs regeringsprogrammets föresats: ”Det utarbetas en vision för avfallssektorn som stöder målen för återvinning och cirkulär ekonomi. Visionen ska sträcka sig till 2030-talet. Målet är att höja återvinningsgraden till minst den nivå som motsvarar EU:s återvinningsmål.” Också det reviderade avfallsdirektivet och direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön förutsätter att nytt innehåll tas in i avfallsplanen.

Planen utarbetas i brett samarbete med sakkunniga och intressentgrupper i avfallsbranschen. Samarbetsgruppen för avfallsfrågor, som tillsattes av miljöministeriet, fungerar som styrgrupp i beredningen av avfallsplanen.

Bakgrundsutredningar för den nuvarande avfallsplanen

Uppföljning

Genomförandet av avfallsplanen följs upp med hjälp av indikatorer och genom utredningar om hur åtgärderna genomförs. Finlands miljöcentral ansvarar för uppföljningen av indikatorerna.

Mer information

Sirje Stén, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250276