Den riksomfattande avfallsplanen

valtsu_paras3

Den riksomfattande avfallsplanen uppdateras 2021. Samtidigt förlängs planens giltighetstid från 2023 till 2027. I planen fastställs mål för avfallshantering och förebyggande av uppkomsten av avfall. I planen presenteras också åtgärder för att uppnå målen. 

I och med uppdateringen av avfallsplanen genomförs regeringsprogrammets föresats: ”Det utarbetas en vision för avfallssektorn som stöder målen för återvinning och cirkulär ekonomi. Visionen ska sträcka sig till 2030-talet. Målet är att höja återvinningsgraden till minst den nivå som motsvarar EU:s återvinningsmål.” Det reviderade avfallsdirektivet och direktivet som gäller vissa plastprodukter förutsätter också nytt innehåll i avfallsplanen.

Begäran om utlåtande om den riksomfattande avfallsplanen fram till 2027

Miljöministeriet ber  den 18 oktober 2021 om utlåtanden om utkastet till riksomfattande avfallsplan fram till 2027 och om konsekvensbedömningen. Utkastet till planen har utarbetats i brett samarbete med sakkunniga och intressentgrupper i avfallsbranschen. Samarbetsgruppen för avfallsfrågor, som tillsattes av miljöministeriet, fungerar som styrgrupp i beredningen av avfallsplanen.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 11 november 2021.

Riksomfattande avfallsplan fram till år 2023

Den riksomfattande avfallsplanen fram till 2027 ersätter den nuvarande riksomfattande avfallsplanen som gäller fram till 2023.

Bakgrundsutredningar för den nuvarande avfallsplanen

Uppföljning

Genomförandet av avfallsplanen följs upp med hjälp av indikatorer och genom utredningar om hur åtgärderna genomförs. Finlands miljöcentral ansvarar för uppföljningen av indikatorerna.

Mer information

Sirje Stén, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250276