Miljö­ministeriets kontakt­information

Postadress

PB 35, 00023 Statsrådet

Telefon

0295 16001 (statsrådet växel)

Fax

09 1603 9320

Besöksadress

Alexandersgatan 7, Helsingfors

Vid huvudentrén finns både en trappa och en ramp, och möteslokalerna kan nås med hiss. I anslutning till möteslokalerna finns en tillgänglighetsanpassad toalett. Miljöministeriet har inga egna parkeringsplatser, de närmaste tillgänglighetsanpassade parkeringsplatserna (som är reserverade för personer med nedsatt rörelseförmåga) finns på Fabiansgatan. Miljöministeriets information ger närmare upplysningar (tfn 0295 160 680​ eller [email protected]).

Registratorskontoret

Postadress: PB 35, 00023 Statsrådet
Telefon: 02952 50300
E-post: [email protected]

Handlingarna som är adresserade till miljöministeriet kan även lämnas in till statsrådets distributionscentral (Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors, kl. 8.00-16.15).

Konfidentiella meddelanden, bl.a. personuppgifter, kan skickas till miljöministeriets registratorskontor med säker e-post.

Nätfaktureringsadress

FO-nummer: 0519456-1
EDI-kod: 003705194561
förmedlarkod (Posti Messaging Oy): FI28768767
Moms: FI05194561

Klagomål som gäller miljöförvaltningen

Man kan anföra klagomål över en miljöförvaltningsmyndighets eller tjänstemans lagstridiga, felaktiga eller olämpliga förfarande hos de högsta laglighetsövervakarna, det vill säga riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern. Klagomål kan också anföras över försummelse av uppgifter.

Miljöministeriet kan också behandla klagomål som gäller myndigheter inom ministeriets eget förvaltningsområde. Ministeriets behörighet omfattar dock inte kommunernas verksamhet, utan klagomål som gäller kommunerna prövas av de högsta laglighetsövervakarna och, med stöd av kommunallagen, av regionförvaltningsverket.