Hållbar konsumtion och produktion 

FN:s medlemsstater antog 2012 ett ramprogram för hållbar konsumtion och produktion, som pågår till utgången av 2022. FN:s generalförsamling beslutade år 2020 att förlänga ramprogrammet till 2030. En hållbar konsumtion och produktion är också ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

  • Målet för hållbar konsumtion och produktion är bland annat att:
  • under ledning av de utvecklade länderna genomföra det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion i alla länder, med beaktande av utvecklingsländernas utvecklingsnivå och kapacitet,
  • senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser,
  • halvera mängden matavfall globalt på återförsäljar- och konsumentnivå fram till 2030 och minska matavfallet i produktions- och distributionskedjan, inklusive svinnet efter skörd,
  • senast 2020 säkerställa en miljömässigt hållbar hantering av kemikalier och avfall under hela deras livscykel i enlighet med överenskomna internationella handlingsprogram och avsevärt minska kemikalieutsläppen i luft, vatten och mark för att minimera skadliga effekter på hälsa och miljö,
  • senast 2030 avsevärt minska uppkomsten av avfall genom förebyggande åtgärder, materialåtervinning och återanvändning, samt
  • främja hållbara offentliga upphandlingsförfaranden i enlighet med nationella lagar och prioriteringar.

Finland samordnade programmet för hållbart byggande (Sustainable Buildings and Construction programme) tillsammans med FN:s miljöprogram och RMIT-universitetet från 2015 till 2022. Programmet var ett av de sex delprogrammen i ramprogrammet för hållbar konsumtion och produktion. Sedan 2023 har Finland fortsatt sitt arbete för att främja ramprogrammet för hållbar konsumtion och produktion inom byggbranschen som en del av Global Alliance for Buildings and Construction. Finlands och RMIT-universitetets arbete fokuserar i synnerhet på att främja hållbara material och cirkulärt byggande.

Dessutom främjar Finland målen bland annat genom åtgärderna inom det strategiska programmet för cirkulär ekonomi, Finlands färdplan för plast, det nationella kemikalieprogrammet, den riksomfattande avfallsplanen och färdplanen för matsvinn, avfallslagen samt den nationella strategin för offentlig upphandling och kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO).

Programmet för hållbar konsumtion och produktion (KULTU)

År 2005 utarbetade Finland programmet Mer för mindre, som var ett av de första i världen. Det följdes 2012 av programmet Smartare konsumtion. Målet med programmet var att minska såväl hushållens som den offentliga sektorns miljöolägenheter och utsläpp av växthusgaser. Enligt programmet ska staten och kommunerna föregå med gott exempel och skapa förutsättningar för hållbara lösningar. 

Hållbar konsumtion och produktion inom EU

Mer information

Taina Nikula, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Miljörådet  Telefon:0295250202   E-postadress: