Hållbar konsumtion och produktion (KULTU)

Finland ett ledande land i arbetet för hållbar konsumtion och produktion

Finland har globalt sett varit ett ledande land när det gäller att med hjälp av styrmedel, nya initiativ och försök främja omställningen till en grön ekonomi i samarbete med olika aktörer.

I beredningen av programmen för hållbar konsumtion och produktion har huvudansvaret legat på miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet.  I beredningen har även andra ministerier, forskningsinstitut, organisationer och företag samt Tekes och SITRA deltagit. Även hundratals sakkunniga inom olika sektorer har bidragit till arbetet.

Finlands åtgärder för att främja en hållbar konsumtion och produktion 2005–2016 har sammanställts i en rapport:

Smartare konsumtion

Målet med programmet är energismarta och bekväma bostäder, kvalitetsmat som man inte slösar med smidiga resor med liten miljöbelastning.

I Finland utarbetades år 2012 Programmet för hållbar konsumtion och produktion, ”Smartare konsumtion”. Målet med programmet är att minska såväl hushållens som den offentliga sektorns miljöolägenheter och utsläpp av växthusgaser. Enligt programmet ska staten och kommunerna föregå med gott exempel och skapa förutsättningar för hållbara lösningar. Samtidigt möjliggör man uppkomsten av grön ekonomi och nya arbetstillfällen.

Statsrådet fattade i 2013 ett principbeslut om programmet Smartare konsumtion. Beredningen av programmet för hållbar konsumtion och produktion hör delvis också ihop med det principbeslut om främjande av hållbara miljö- och energilösningar (cleantech-lösningar) vid offentlig upphandling. 

Programmet Smartare konsumtion föregicks av programmet Mer från mindre, som utarbetades 2005 och var bland de första i världen i sitt slag. I och med programmet inrättades bland annat en materialeffektivitetscentral i Finland, och statsrådet fattade våren 2009 ett principbeslut om hållbar offentlig upphandling.

Pilotprojekt för hållbar konsumtion och produktion

Programmålen har främjats med hjälp av 13 projekt där man testat ekoeffektiva lösningar för resor, boende och mat. Gaia Consulting Oy har utvärderat pilotprojektens genomslag. Utvärderingen visar att försöken har påskyndat framväxten av ny verksamhet. Pilotprojekten inbegriper nya, innovativa verksamhetsmodeller och några väldigt lyckade försök.

Hållbar konsumtion och produktion inom EU

EU och dess medlemsstater har under hela 2000-talet strävat efter att främja bättre miljökvalitet hos produkter bland annat genom ekologisk produktplanering, miljöledningssystem, miljömärkningar och offentliga upphandlingar.

Europeiska kommissionen utfärdade i december 2015 ett meddelande om cirkulär ekonomi. Kommissionen vill styra samhället från en linjär konsumtionsmodell till smart och hållbar användning av material och resurser. Paketet om cirkulär ekonomi omfattar utöver avfallshantering även bl.a. förslag som handlar om hållbar produktion, industriella symbioser, produktplanering och hållbar konsumtion.

10-årigt internationellt ramprogram

I slutakten från mötet Rio +20 för hållbar utveckling godkändes ett internationellt ramprogram för att främja hållbar produktion och konsumtion. En hållbar konsumtion och produktion är också ett av FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG).

Som ett led i FN:s tioårsram för program för hållbar konsumtion och produktion (10YFP) har sex program inletts: Hållbar offentlig upphandling (UNEP, Korean Environmental Industry and Technology Institute ja ICLEI – Local Governments for Sustainability), Konsumentinformation (Tyskland, Indonesien och organisationen Consumer Information), Hållbara livsstilar (Japan, Sverige och WWF), Hållbar turism (UNWTO, Frankrike, Korea och Marocko), Hållbara byggnader och byggande (Finland, UNEP, RTIM) och Ett hållbart livsmedelssystem (Hivos, Schweiz, Sydafrika och WWF).

Mer information

Taina Nikula, miljöråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi Miljörådet  0295250202