Hållbar konsumtion och produktion 

FN:s medlemsstater antog 2012 programmet för hållbar konsumtion och produktion. Programmet pågår fram till slutet av 2022. Beslut om programmets fortsättning fattas i FN:s generalförsamling hösten 2022. En hållbar konsumtion och produktion är också ett av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

  • Målet för hållbar konsumtion och produktion är bland annat att:
  • under ledning av de utvecklade länderna genomföra det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion i alla länder, med beaktande av utvecklingsländernas utvecklingsnivå och kapacitet,
  • senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser,
  • halvera mängden matavfall globalt på återförsäljar- och konsumentnivå fram till 2030 och minska matavfallet i produktions- och distributionskedjan, inklusive svinnet efter skörd,
  • senast 2020 säkerställa en miljömässigt hållbar hantering av kemikalier och avfall under hela deras livscykel i enlighet med överenskomna internationella handlingsprogram och avsevärt minska kemikalieutsläppen i luft, vatten och mark för att minimera skadliga effekter på hälsa och miljö,
  • senast 2030 avsevärt minska uppkomsten av avfall genom förebyggande åtgärder, materialåtervinning och återanvändning, samt
  • främja hållbara offentliga upphandlingsförfaranden i enlighet med nationella lagar och prioriteringar.

Finland förverkligar målen för hållbar utveckling genom att tillsammans med FN:s miljöprogram och RMIT University samordna programmet för hållbart byggande (Sustainable Buildings and Construction Programme) som är ett av de sex delprogrammen i ramprogrammet för hållbar konsumtion och produktion.

Dessutom främjar Finland målen bland annat genom åtgärderna inom det strategiska programmet för cirkulär ekonomi, Finlands färdplan för plast, det nationella kemikalieprogrammet, den riksomfattande avfallsplanen och färdplanen för matsvinn, avfallslagen samt den nationella strategin för offentlig upphandling och kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO).

Programmet för hållbar konsumtion och produktion (KULTU)

År 2005 utarbetade Finland programmet Mer för mindre, som var ett av de första i världen. Det följdes 2012 av programmet Smartare konsumtion. Målet med programmet var att minska såväl hushållens som den offentliga sektorns miljöolägenheter och utsläpp av växthusgaser. Enligt programmet ska staten och kommunerna föregå med gott exempel och skapa förutsättningar för hållbara lösningar. 

Hållbar konsumtion och produktion inom EU

Mer information

Taina Nikula, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Miljörådet  0295250202