Luftvårdslagstiftningen

Luftvårdslagstiftningen omfattar både de gränsvärden och riktvärden som fastställts för luftkvaliteten och de författningar som begränsar utsläppen av luftföroreningar. Finlands luftvårdslagstiftning baserar sig till stor del på Europeiska unionens lagstiftning. 

Luftkvalitet

Färger, lacker och användning av organiska lösningsmedel

Utsläpp från fordon och arbetsmaskiner

Utsläpp från upplagring och distribution av bensin

Kvalitetskrav på bränsle

Energiproduktion och avfallsförbränning

Ekodesignkrav för värmepannor och eldstäder

Mer information

Sami Rinne, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Utsläpp och miljörisker Telefon:0295250361   E-postadress: