Finlands färdplan för plast: Minska, undvik, återvinn och ersätt

Finlands andra färdplan för plast är ett omfattande nationellt program vars mål är att Finland övergår till en cirkulär ekonomi för plast före 2030.

Färdplanen för plast innehåller åtgärder för att 

 1. minska nedskräpningen av miljön och andra negativa miljökonsekvenser  som orsakas av plast
 2. undvika onödig förbrukning och främja återanvändning av plast
 3. effektivisera återvinningen av plast och möjligheten att återvinna plastprodukter och
 4. ersätta ny plast som tillverkas av fossila råvaror med återvunnen plast eller hållbart producerade förnybara material.

Programmets första fas inleddes 2018 och färdplanen för plast uppdaterades 2022. 

Åtgärder i färdplanen för plast

 1. Minska nedskräpningen och undvika onödig konsumtion
 2. Ta tillvara plastavfall betydligt effektivare (insamling)
 3. Ta i bruk mångsidiga och tillräckliga lösningar för återvinning av tillvaratagen plast
 4. Förbättra möjligheten att återvinna plastprodukter och användningen av återvunnen plast betydligt
 5. Satsa på lösningar som ersätter plast
 6. Påskynda den cirkulära plastekonomin inom byggsektorn
 7. Effektivisera återvinningen och ersättandet av plast i jordbruket och i trädgårdar
 8. Främja lösningar på plastutmaningen genom internationellt samarbete
 9. Exportera kompetens och lösningar
 10. Öka forskningsdata om plasternas negativa hälso- och miljökonsekvenser och hur de ska kunna avhjälpas

 11. Övergripande åtgärder

Åtgärderna i färdplanen för plast kan följas på Twitter med hashtaggen #muovitiekartta

Genomförare av färdplanen för plast

Färdplanen för plast genomförs av ett omfattande nätverk av aktörer. Arbetet med att genomföra åtgärderna stöds och påskyndas av ett samarbetsnätverk och ett sekretariat som tillsatts av miljöministeriet. Plastrådet, som består av aktiva medborgare, är också med och utvecklar och utvärderar åtgärderna i färdplanen för plast.

Deltagare i arbetet med färdplanen för plast

Business Finland, Livsmedelsindustriförbundet rf, Finsk handel rf, Naturresursinstitutet LUKE, jord- och skogsbruksministeriet, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf, Marthaförbundet rf, Skogsindustrin rf, Plastindustrin rf, Byggnadsindustrin RT rf, social- och hälsovårdsministeriet, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra, Cirkulärkraft Finland rf, Finlands Förpackningsproducenter Ab, Finlands miljöcentral SYKE, Teknologiska forskningscentralen VTT Ab, Institutet för hälsa och välfärd, THL, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, Kierrätysteollisuus rf och WWF Finland.

Samarbetsnätverket

Ordförande: Jarmo Muurman, miljöministeriet
Vice ordförande: Jyrki Alkio, arbets- och näringsministeriet

Medlemmar: Johanna Nykyri (jord- och skogsbruksministeriet), Mikko Paunio (social- och hälsovårdsministeriet), Krista Sinisalo (finansministeriet), Anna-Maija Pajukallio (miljöministeriet), Vesa Kärhä (Plastindustrin rf), Pia Vilenius (Kemiindustrin rf), Mika Surakka (Finlands Returplast Ab), Pekka Tommola (Finlands Förpackningsproducenter Ab), Satumaija Levon  (Livsmedelsindustriförbundet rf), Aaron Vuola (Skogsindustrin rf), Tuuli Kunnas (Byggnadsindustrin RT rf), Mikko Somersalmi (Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland RAKLI), Marja Ola (Finsk handel rf), Jutta Laine-Ylijoki  (Cirkulärkraft Finland rf), Mia Nores (Kierrätysteollisuus rf), Heikki Aro (Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK rf), Iiris Kokkonen (WWF Finland), Heidi Holmroos (Marthaförbundet rf), Tiina Vyyryläinen (Konsumentförbundet) och Sampo Tukiainen (Business Finland).

Sekreteriatet

Generalsekreterare: programchef Merja Saarnilehto (miljöministeriet)

Medlemmar: Mika Honkanen (arbets- och näringsministeriet), Sari Kauppi (Finlands miljöcentral SYKE), Panu Rantakokko (Institutet för hälsa och välfärd THL), Juha-Matti Katajajuuri (Naturresursinstitutet Luke) och Jarmo Ropponen (Teknologiska forskningscentralen VTT Ab).

Plastrådet

Plastrådet sparrar det omfattande samarbetsnätverket med frågor, förslag och kommentarer, och deltar särskilt i åtgärder där medborgarnas åsikter och motivation är viktiga. Syftet med rådets verksamhet är att göra medborgarnas röst hörd när det gäller att lösa plastutmaningen och påskynda genomförandet av färdplanen.

Medlemmar: Mari Granström, Henna Hautakangas, Aino Huotari, Johanna Kohvakka och Otso Sillanaukee.

Mer information

Merja Saarnilehto, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250259   E-postadress: