Vatten- och havsvården i Finland

Vattenvård

Målet med vattenvården är att trygga och uppnå åtminstone god status i yt- och grundvattnen. Vattenvården planeras och genomförs under ledning av NTM-centralerna i de sju vattenförvaltningsområdena i Fastlandsfinland.

I de förvaltningsplaner som statsrådet har godkänt och i de åtgärdsprogram som ingår i dem redogörs det för vilka åtgärder som krävs för att en god status ska uppnås i vattnen. Man följer också noga hur åtgärdsprogrammen genomförs.

EU:s ramdirektiv för vatten förpliktar alla EU-stater att utarbeta förvaltningsplaner för sina områden. EU-länderna bedriver internationellt samarbete kring vattenvården inom ramen för en gemensam strategi för genomförande. EU-kommissionen sammanställer regelbundet bedömningsrapporter om hur genomförandet av ramdirektivet för vatten framskrider i olika EU-länder.

Nationella bestämmelser om vattenvården finns i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004, ändrad genom 272/2011), statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) och statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004).

Miljöministeriet styr vattenvårdsförvaltningen tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet. De regionala NTM-centralerna är behöriga myndigheter när det gäller vattenvård. I vattenvården deltar dessutom ett flertal andra myndigheter och forskningsinstitut.

Havsvård

Målet för havsvården är att uppnå och upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön. Det har fastställts exakta definitioner av vad som anses vara en god miljöstatus i den marina miljön, och det har satts upp allmänna mål för att god miljöstatus ska kunna nås.

Finland och alla kuststater inom EU är skyldiga att utarbeta havsförvaltningsplaner för sina havsområden. I Finland finns bestämmelser om havsvården i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004, ändrad genom 272/2011) och i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011).

Man bedömer den marina miljöns tillstånd genom att övervaka det marina ekosystemet och den marina miljön med hjälp av flera indikatorer. Bedömningsrapporter om tillståndet publiceras regelbundet. För att tillståndet ska förbättras och en god miljöstatus upprätthållas har man utarbetat ett åtgärdsprogram för havsvården. Genomförandet av åtgärdsprogrammet följs noga upp.

Det internationella samarbetet kring havsvården i Östersjöområdet bedrivs inom Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, HELCOM.

I Finland ansvarar miljöministeriet för havsvården i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet och kommunikationsministeriet. I havsvården deltar flera olika myndigheter och forskningsinstitut.

Mer information om havsvård

Jan Ekebom, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250363   E-postadress:

Mer information om vattenvård

Juhani Gustafsson, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250338   E-postadress:


Turo Hjerppe, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250204   E-postadress: