EU och internationellt samarbete

De globala miljöproblemen följer inte staternas gränser, och därför behövs det internationella avtal och åtaganden samt internationellt samarbete för att lösa dem. 

Finland är part i över etthundra internationella miljöavtal. Miljöministeriet påverkar genomförandet av målen för miljö- och klimatutvecklingen och den hållbara utvecklingen såväl genom internationellt och regionalt samarbete som genom bilateralt samarbete, bland annat i form av projektsamarbete.

EU är den viktigaste kanalen för Finland att påverka den globala utvecklingen. Finland främjar sina mål och nödvändiga åtgärder genom EU, bland annat genom internationella förhandlingar om miljöavtal, och kan på så sätt globalt sett ha en stor påverkan jämfört med sin storlek. Finlands goda och mångsidiga miljökompetens utgör en god grund för detta. Målen för de internationella överenskommelserna verkställs i Finland i regel genom EU-lagstiftningen.

  • Internationella miljöavtal »

    Finland är part i mer än hundra internationella miljöavtal. Avtalen utgör ryggraden i bekämpningen av globala miljöhot.

  • Samarbete i EU »

    Finland främjar hållbar utveckling och hänsyn till miljöaspekter inom alla verksamhetsområden i Europeiska unionen.

  • Det nordiska samarbetet »

    De nordiska länderna har en lång tradition av miljösamarbete. För miljöministeriets del är regeringsorganisationen Nordiska ministerrådet det viktigaste samarbetsorganet.