Samarbetsprogrammet för halvering av bostadslösheten 2020–2022

Regeringens mål är att halvera bostadslösheten före 2023. Miljöministeriet har inlett ett treårigt bostadslöshetsprogram med de största stadsregionerna, tjänsteproducenterna och organisationerna.

Målet med programmet är att

  • öka utbudet av bostäder med skäliga boendekostnader och statligt subventionerade bostäder för bostadslösa
  • stärka arbetet mot bostadslöshet inom kommunernas basservice
  • förbättra tillgången till boenderådgivning
  • etablera samarbete mellan de aktörer som arbetar med bostadslöshetsfrågor, i synnerhet på kommun- och regionnivå

De kommuner som deltar i programmet ska utarbeta en övergripande plan för minskning av bostadslösheten. Planen ska bland annat innehålla information om behoven att utveckla social- och hälsovårdstjänster med låg tröskel, antalet bostäder avsedda för bostadslösa, beskrivningar av bostadssituationen för riskgrupper och samarbetet kring bostadslöshet i området.

Miljöministeriet är ordförande för programmets ledningsgrupp. I gruppen ingår även representanter för social- och hälsovårdsministeriet, justitieministeriet, finansministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA, Institutet för hälsa och välfärd, Brottspåföljdsmyndigheten, Folkpensionsanstalten, de kommuner som deltar i programmet samt olika organisationer.

Tidigare utfört arbete och utvärdering av bostadslöshetsprogram utgör underlag

I Finland har man under de senaste tolv åren arbetat målinriktat för att avskaffa bostadslösheten. Arbetet har gett resultat: antalet bostadslösa minskar för sjunde året i följd, och man har hittat fungerande sätt att hjälpa dem som inte har bostad. Det finns dock fortfarande cirka 4 600 bostadslösa, och arbetet fortsätter.

Det nya programmet fortsätter det arbete som utförts inom tidigare program, och det baserar sig också på den utvärdering av olika bostadslöshetsprogram som slutfördes 2019.

Mer information

Tuula Tiainen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Asuminen ja kulttuuriympäristöt 0295250295