Kemikalier och cirkulär ekonomi

Det finns kemikalier överallt. De används dels som sådana, dels vid tillverkning av produkter. Kemikalierna cirkulerar i produkt- och materialflödet, och det är en av utmaningarna inom den cirkulära ekonomin. De risker som kemikalierna medför måste beaktas när man letar efter nya användningsändamål och tar fram nya material. Hanteringen av skadliga ämnen i den cirkulära ekonomin är en balansgång mellan en maximering av återvinningen och materialåtervinningen av avfall å ena sidan, och miljö- och hälsoskyddaspekten å andra sidan. En säker cirkulär ekonomi förutsätter god kemikaliehantering i alla skeden av livscykeln, allt från säker planering av produkter till sortering av avfall och produktion av återvunnet material.

Hanteringen av kemikalierisker i den cirkulära ekonomin

Bättre produktdesign minskar kemikalieriskerna

Man kan säkerställa resurseffektiva och rena materialkretslopp genom att förbättra produktdesignen. På detta sätt undviker man farliga kemikalier, eller drar ner användningen till ett minimum. Produktdesignen inverkar dock inte ännu på de material som just nu, eller de kommande åren eller årtiondena, kommer till materialåtervinning och som kan innehålla kemikalier som är skadliga för hälsan och miljön. För att snabba upp den cirkulära ekonomin är det ytterst viktigt att man inom en nära framtid studerar sambanden och gränssnitten mellan kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftningen och samordnar bestämmelserna.

Inom EU är man medveten om att det förekommer problem i gränssnittet mellan avfalls-, produkt- och kemikalielagstiftningen, och avsikten är att ändra regleringen så att den blir konsekvent. I dagens läge finns det skild regering för avfall och för produkter. Om materialet är avfall tillämpas avfallslagstiftningen. Om inte, tillämpas produkt- och kemikalielagstiftningen. En ändring av regelverket kräver att gränsdragningen mellan bestämmelserna om kemikalier, produkter och avfall löses upp och att regleringsstrukturen ändras.

Information om skadliga ämnen bidrar till ökad säkerhet

Hur vi hanterar kemikalier i den cirkulära ekonomin påverkas av vår kunskap om i vilka, och hur gamla, produkter det kan finnas farliga ämnen. Kemikaliehalten, kemikaliernas egenskaper och kombinationen av flera kemikalier inverkar på vilka hälso- och miljörisker som uppstår samt på kemikaliernas inverkan på det återvunna materialets kvalitet. Farliga ämnen ska identifieras och avlägsnas ur materialkretsloppet.

Materialen i gamla produkter kan innehålla farliga kemikalier, särskilt produkter med lång livscykel. Vid tidpunkten för när produkten tillverkades har det varit tillåtet att använda kemikalier, och problemen har identifierats först senare. Om avfallet upphör att klassificeras som avfall efter att det har behandlats (dvs. End of waste), tillämpas kemikaliebestämmelserna på det material som härrör från avfallet, vilket innebär att de risker som skadliga ämnen medför bör vara under kontroll. För närvarande finns det inte tillräckligt med information om de skadliga ämnen som ingår i produkter som hanteras som avfall, och därför är det svårt att behandla avfallet så att det kan användas till att ta fram säkra återvunna material.

För att de kemikalier som produkterna innehåller inte ska utgöra ett hinder med tanke på den cirkulära ekonomin bör man

  • avlägsna de material som innehåller skadliga ämnen ur kretsloppet så att varken människor eller miljön exponeras för dem och så att de inte överförs till nya produkter,
  • reglera användningen av avfallsbaserat material så att miljö- och hälsoriskerna är under kontroll,
  • ta fram ersättande, mindre skadliga kemikalier och material,
  • Informationen om produkternas kemikalieinnehåll bör följa med produkterna under hela livscykeln. Genom planering som beaktar möjligheterna att återanvända, reparera och återvinna avfall möjliggöra säker återvinning och materialåtervinning av avfall.

Mer information

Hinni Papponen, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250384   E-postadress: