Grundvattenskydd

Syftet med skyddet av grundvatten är se till att grundvattnets kvalitet och kvantitativa status är god. Grundvattenförekomsterna i Finland är känsliga för konsekvenserna av mänsklig verksamhet, och därför är det viktigt att förebygga en försämring av grundvattnets kvalitet.

Miljöministeriet ansvarar för skyddet av grundvatten och tillhörande lagstiftning. Vi arbetar tillsammans med andra aktörer för att skydda grundvattnet.

Lagar som skyddar grundvattnet

Miljöskyddslagen

Skyddet av grundvatten baserar sig i Finland i hög grad på förbudet mot förorening av grundvatten enligt 17 § i miljöskyddslagen (527/2014) och på förbudet mot förorening av mark enligt 16 §, som tryggar grundvattnets kvalitet genom att förhindra förorening via marken.

Enligt förbudet mot förorening av grundvatten får grundvatten inte förorenas eller dess kvalitet äventyras. Förbudet mot förorening är ovillkorligt. Förbudet mot förorening av grundvatten har preciserats i statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006), där 4 a § innehåller bestämmelser om förbud mot utsläpp i grundvatten.

Bestämmelser om sanering av mark och grundvatten finns i 14 kap. i miljöskyddslagen.

Lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) ska grundvattnen ha minst god status vad gäller vattnets kvalitet och kvantitativa egenskaper. Dessutom är det inte tillåtet att försämra kvaliteten på grundvatten som har god status. Sådana förändringar i kvaliteten ska identifieras och koncentrationerna av de ämnen som försämrar tillståndet sänkas.

I lagen föreskrivs om de kriterier på basis av vilka närings-, trafik- och miljöcentralerna fastställer grundvattenområdena och hur de klassificeras utifrån områdenas lämplighet för vattenförsörjning och skyddsbehov. Dessutom föreskrivs det om åtgärdsprogram för vattenvården som innehåller de viktigaste åtgärderna för uppnående av god status i grundvattnen. I skyddsplanerna för grundvatten kan det föreslås mer detaljerade åtgärder för att trygga en god grundvattenstatus.

Med tanke på bedömningen av god grundvattenstatus har det i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006) angetts miljökvalitetsnormer för grundvatten. Med dem avses en sådan koncentration av ett ämne som är farligt och skadligt för vattenmiljön och som inte får överskridas för att man ska kunna skydda människors hälsa eller miljön.

Vattenlagen

I vattenlagen (587/2011) finns bestämmelser om tillståndspliktiga vattenhushållningsprojekt och skyldigheter i anslutning till tillstånd, anmälningsskyldighet i fråga om uttag av vatten, uttag av vatten och skyddsområden för vattentäkter, sammanjämkning av behoven att ta vatten samt skydd av vissa typer av vattennatur. För uttag av grundvatten för samhällets vattenförsörjning krävs alltid tillstånd enligt vattenlagen, och dessa beviljas av regionförvaltningsverket.

Mer information

Juhani Gustafsson, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Vatten- och havsskydd Telefon:0295250338   E-postadress: