Level(s) – Gemen­samma EU-mätare för resurs­effektivitet i byggandet

Vad är Level(s)?

Level(s) är en metod som Europeiska kommissionen har utarbetat för mätning av resurseffektiviteten i byggandet. Den har utvecklats genom ett omfattande samarbete mellan medlemsländerna i EU och experterna på hållbart byggande. Företag och organisationer inom byggverksamheten har haft en viktig roll vid utvecklandet av metoden.

Level(s)-metoden har sex huvudsakliga mål:

 • Mål 1: Livscykelns klimatavtryck
 • Mål 2: Resurseffektiv användning av material
 • Mål 3: Vattenförbrukningen
 • Mål 4: Hälsosamma lokaler och inomhusluftens kvalitet
 • Mål 5: Anpassningen till klimatförändringen
 • Mål 6: Livscykelkostnaderna

Varje mål innehåller flera underpunkter. Nästan alla mål förutsätter användning av gällande EN-standarder. Bedömningen kan utföras på tre olika exakthetsnivåer:

 1. Förenklad bedömning
  • En gemensam utgångsnivå för bedömning av byggnader i EU
   
 2. Jämförande bedömning
  • Jämförelse av byggnader med liknande funktion
   
 3. Detaljerad optimering
  • Omfattande användning av miljöindikatorer

Syftet med de olika exakthetsnivåerna för bedömningen är att metoden ska lämpa sig för de olika användningsändamålen. Syftet med den förenklade nivån är att tröskeln för att inleda en livscykelbedömning ska vara låg. Den mest avancerade nivån ger erfarna experter på livscykelbedömning en möjlighet att använda mångsidiga bedömningsmetoder.

Varför Level(s)?

Avsikten med Level(s) är att skapa en gemensam grund för de mätare som olika länder använder för att mäta resurseffektivitet och ekologiska aspekter i byggandet. Ett annat syfte med metoden är att skapa ett gemensamt språk och gemensamma begrepp som stöd för kommunikationen.

De olika miljömätare som används inom byggverksamheten producerar inte nödvändigtvis allmängiltig information om resurseffektiviteten i byggandet. Konsumenter, planerare, byggare och finansiärer behöver mer tydlig och tillförlitlig information om de konsekvenser som byggandet har för förbrukningen av våra begränsade resurser.

Level(s) ger en gemensam grund för de olika ländernas mätare av resurseffektivitet och ekologiska aspekter i byggandet. Syftet är också att skapa ett gemensamt språk och gemensamma begrepp som stöd för kommunikationen. Den kan användas som grund också vid utvecklandet av de kommersiella miljöcertifikaten (t.ex. RTS miljöklassificeringen, LEED, BREEAM).

Utvecklingen av metoden är en viktig del av Europeiska kommissionens arbete för främjandet av den cirkulära ekonomin. Europeiska kommissionens förslag av 2015 om den cirkulära ekonomin innehåller en omfattande åtgärdsplan och ett antal förslag till ändringar av lagstiftningen med syftet att minska byggandets miljökonsekvenser. Detta är viktigt eftersom man varje år använder cirka hälften av världens råvaror för byggande och den byggda miljön förbrukar mycket energi och orsakar stora mängder växthusgasutsläpp.

Till vem riktar sig Level(s)?

Level(s) kan användas av alla aktörer inom ett byggprojekt. Metoden kan till exempel användas

 • av planerare
 • inom byggvaruhandel
 • inom fastighetsskötsel
 • av byggnadsägare och byggnadsanvändare
 • av fastighetsinvesterare

Metoden eller delar av den kan dessutom tillämpas vid forskning och för utvecklande av nya mätare av resurseffektivitet i byggandet.

Hur införs Level(s)-metoden?

Innan Level(s)-metoden tas i bruk ska den testas i EU-medlemsländerna. Efter testningen är det frivilligt för alla EU-medlemsländer att ta mätarna i bruk. Under åren 2018–2019 genomfördes en testning av Level(s)-metoden som samordnades av miljöministeriet och Green Building Council Finland. Testningen ordnades i Finland och fokus låg på byggverksamhetens klimatavtryck och resurseffektivitet (målen 1–2).

Level(s) och utvecklandet av Finlands bygg­bestämmelser

Att använda Level(s)-metoden är frivilligt. Miljöministeriet granskar metoden som ett led i genomförandet av färdplanen för koldioxidsnålt byggande. Miljöministeriet har som mål att skapa en bedömnings- och rapporteringsmetod för koldioxidsnålt byggande i Finland. Den ska grunda sig på EN-standarderna och beakta principerna i Level(s)-metoden.