Miljö­ministeriets special­understöd

Miljöministeriet beviljar specialunderstöd enligt statsunderstödslagen. Enligt 5 § i statsunderstödslagen kan specialunderstöd beviljas som

  1. investeringsunderstöd för anskaffning av materiell eller immateriell nyttighet
  2. projektunderstöd för ett försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt eller något annat projekt med begränsat syfte
  3. stipendium eller understöd för sökandens personliga bruk eller projekt
  4. annat specialunderstöd som kan jämföras med specialunderstöd enligt 1–3 punkten.

Närmare ansökningsspecifika uppgifter och uppgifter om olika ansökningsprogram ges i separata utlysningar.

När det gäller ansökningar om statsunderstöd tillämpas utöver statsunderstödslagen även de villkor och begränsningar som gäller för miljöministeriets specialunderstöd.

Miljöministeriet beviljar från fall till fall understöd också för s.k. ekonomisk verksamhet bl.a. i form av stöd enligt de minimis-förordningen och den allmänna gruppundantagsförordningen under de förutsättningar och på de villkor som nämns i utlysningarna.