Kulturmiljö

Till kulturmiljön hör

  • byggnader, byggda områden, gårdar, parker, trafikleder och konstruktioner
  • landskap där påverkan av människans verksamhet syns
  • forntida konstruktioner och formationer som människan skapat och som bevarats i landskapet, i marken eller under vatten.

Kulturmiljöstrategin 2014–2020

Statsrådet fattade den 20 mars 2014 ett principbeslut om den första nationella kulturmiljöstrategin. Strategin uppstod som resultat av ett omfattande samarbete under ledning av miljöministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Enligt strategins vision är kulturmiljön en källa till välstånd och livskraft

Målet med kulturmiljöstrategin är att människor uppskattar sin närmiljö och arbetar aktivt för dess bästa. En vårdad och livskraftig kulturmiljö ökar människans välbefinnande. Den har en stor betydelse för utvecklingen av näringslivet och förutsättningarna för en trivsam boendemiljö.

Genomförandeplan

Arbetsgruppen som leds av miljöministeriet utarbetade tillsammans med aktörerna inom branschen en genomförandeplan som konkretiserar strategin. Genomförandeplanen innehåller 54 konkreta åtgärder varav den största delen ligger på den offentliga förvaltningens ansvar. Dessutom behövs andra organisationers och enskilda människors insatser för att skapa en bättre kulturmiljö.

Kulturmiljöåtagande

Miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har ingått ett eget samhälleligt åtagande för hållbar utveckling där vi lovar att genomföra genomförandeplanen för kulturmiljöstrategin.

Genomförandestadier

Flera rapporter har utarbetats i anslutning till genomförandet av strategin:

Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet har tillsatt en samordningsgrupp som ska främja och övervaka genomförandet av strategin under mandatperioden 24.5.2016–31.12.2020. Samordningsgruppens handlingar finns i statsrådets projektregister på finska.