Kulturmiljöer

Människans verksamhet lämnar spår i miljön. På detta sätt skapas och utformas kulturmiljöer. Miljöerna vittnar om människans verksamhet och växelverkan med miljön genom tiderna.

Kulturmiljön omfattar allt från det egna bostadshuset till medeltida kyrkor, från vardagliga resvägar till arkeologiska stenrösen och från skolgårdar till nationalparkernas vandringsstigar. De uppstår och genomgår förändringar som en följd av människans verksamhet.

Miljöministeriet svarar för beredningen av lagstiftning som gäller kulturmiljöer, landskap och byggnadsarv. Vi utvecklar och främjar reparationsbyggande, byggnadsskydd och vård av kulturmiljöobjekt på flera olika sätt.  

Vård av kultur­miljöer förbättrar jordens tillstånd och människans välbefinnande

Underhållet av kulturmiljöer sparar naturresurser, upprätthåller den biologiska mångfalden och bidrar till att uppnå klimatmålen och en hållbar utveckling. Till exempel rivning och byggande av byggnader förorsakar stora koldioxidutsläpp och förbrukar råvaror. Därför är det viktigt att renovera och upprätthålla det befintliga byggnadsbeståndet. Öppna landskap och traditionella ängar upprätthåller naturens mångfald.

Välskötta kulturmiljöer ökar vårt välbefinnande. De kan ge bostadsområdena en unik historia och locka turister och företagsverksamhet.

Hur skyddar lagen byggnads­arvet?

Det bästa byggnadsskyddet är användning och skötsel av byggnaderna. Man kan skydda dem också genom planer enligt markanvändnings- och bygglagen samt genom lagen om skyddande av byggnadsarvet. Genom att skydda byggnader enligt lag vill man skapa livskraftiga kulturmiljöer och goda vardagsmiljöer. Miljöministeriet svarar för utarbetandet av dessa lagar och styr verkställigheten av dem.

Kommunen fattar beslut om skydd genom plan enligt markanvändnings- och bygglagen. Närings-, trafik- och miljöcentralen fattar skyddsbeslut enligt lagen om skyddande av byggnadsarvet. 

När det gäller skydd av kyrkliga byggnader tillämpas kyrkolagen eller lagen om ortodoxa kyrkan. På fasta fornlämningar tillämpas lagen om fornminnen.

Hur utvecklar man kulturmiljö­arbetet?

Ärenden gällande kulturmiljön och kulturarvet främjas genom ett omfattande samarbete mellan staten, kommunerna och olika organisationer. Kulturmiljöstrategin genomfördes 2014–2020 under ledning av miljöministerietmiljöministeriet, och 2023–2030 genomförs kulturarvsstrategin under ledning av undervisnings- och kulturministeriet.

Ett av utvecklingsobjekten handlar om att förbättra kvaliteten på och hanteringen av information i anslutning till kulturmiljön.

Kulturarvsstrategin

Kulturmiljö­strategin

Europeiska kulturmiljö­dagarna

Europeiska kulturmiljödagarna (European Heritage Days) är en helhet av evenemang som miljontals européer deltar i varje år. Det är ett lysande exempel på kulturmiljöns förmåga att åstadkomma samhörighet och verkliga gärningar till förmån för människans egen miljö.

European Heritage Days ordnas i 48 länder. De tiotusentals olika evenemangen under kulturmiljödagarna hjälper människor att lära känna nya och bekanta platser.

Temat för 2024 är ”rutter och korsningar, leder och nätverk”. Alla är välkomna att anmäla sina egna offentliga evenemang i kulturmiljödagarnas kalender och att delta i sociala medier under hashtaggarna #Kulttuuriympäristöpäivät och #Kulturmiljödagarna.

Understöd för vård av kultur­miljön

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd för underhåll och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omgivning. Understöd kan sökas av privata ägare, sammanslutningar som främjar vården av byggnadsarvet och kommuner.

Understöd för vård av kulturmiljön beviljas också av till exempel:

Mer information

Reko Korhonen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250018   E-postadress:


Hanna Hämäläinen, planerare 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250095   E-postadress:


Annukka Lyra, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250326   E-postadress: