Kulturmiljö

En kulturmiljö är en miljö som avspeglar kulturen och växelverkan mellan människan och naturen.

Kulturmiljöer uppstår och formas som en följd av mänsklig verksamhet. Till kulturmiljöerna kan utöver byggda kulturmiljöer räknas t.ex. fasta fornlämningar, andra arkeologiska objekt av olika ålder, kulturlandskap och vårdbiotoper.

Till kulturmiljön hör också människans förhållande till sin omgivning förr och nu, de betydelser och tolkningar som kulturmiljön har getts och olika benämningar på den.

Till kulturmiljön hör

  • byggnader, byggda områden, gårdar, parker, trafikleder och konstruktioner
  • landskap där påverkan av människans verksamhet syns
  • forntida konstruktioner och formationer som människan skapat och som bevarats i landskapet, i marken eller under vatten.

Kulturmiljöstrategin 2014–2020

Statsrådet fattade den 20 mars 2014 ett principbeslut om den första nationella kulturmiljöstrategin. Strategin uppstod som resultat av ett omfattande samarbete under ledning av miljöministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet. Enligt strategins vision är kulturmiljön en källa till välstånd och livskraft

Målet med kulturmiljöstrategin är att människor uppskattar sin närmiljö och arbetar aktivt för dess bästa. En vårdad och livskraftig kulturmiljö ökar människans välbefinnande. Den har en stor betydelse för utvecklingen av näringslivet och förutsättningarna för en trivsam boendemiljö.

Som ett led i uppföljningen av strategin beställde undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet av Owal Group Oy en utvärdering av strategins funktion och verkningar. Enligt utvärderingen var målsättningen för strategin lyckad. Verkningarna syntes särskilt i
en ökad uppskattning för och medvetenhet om kulturmiljön hos medborgarna. Utvärderarens utvecklingsförslag ger vid handen att kulturmiljöarbetet ska utföras
långsiktigt och genom att involvera intressegrupper i arbetet. 

  

Genomförandeplan

Arbetsgruppen som leds av miljöministeriet utarbetade tillsammans med aktörerna inom branschen en genomförandeplan som konkretiserar strategin. Genomförandeplanen innehåller 54 konkreta åtgärder varav den största delen ligger på den offentliga förvaltningens ansvar. 

Kulturmiljöåtagande

Miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet har ingått ett eget samhälleligt åtagande för hållbar utveckling där vi lovar att genomföra genomförandeplanen för kulturmiljöstrategin.

Genomförandestadier

Flera rapporter har utarbetats i anslutning till genomförandet av strategin:

Undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet tillsatt en samordningsgrupp som främjade genomförandet av strategin under mandatperioden 24.5.2016–31.12.2020. Samordningsgruppens handlingar finns i statsrådets projektregister på finska.