Reform av naturvårdslagen

Naturvårdslagen är ett av de viktigaste sätten att värna om naturens biologiska mångfald i Finland. Lagen uppdateras för att den bättre ska kunna trygga arter, naturtyper och de viktiga tjänster som naturen tillhandahåller.

Naturvårdslagen stiftades för över 20 år sedan, och den behöver nu uppdateras och förtydligas. Reformen behövs för att vi ska kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. För närvarande är var nionde art och uppemot hälften av våra naturtyper hotade.

Beredningens skeden

Miljöministeriet tillsatte den 16 december 2019 ett projekt för revidering av naturvårdslagstiftningen. Utöver den egentliga revideringen av naturvårdslagen (1096/1996) och naturvårdsförordningen (160/1997) omfattade projektet också projekt för att revidera lagstiftningen om ersättning och förebyggande av skador orsakade av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen samt för att utveckla förfarandet för ekologisk kompensation.

En styrgrupp på bred bas tillsattes för projektet, och den har dragit upp riktlinjerna för beredningen av lagstiftningen. Utkastet till regeringens proposition till naturvårdslag har utarbetats i en projektgrupp bestående av tjänstemän och intressentgrupper.

Revideringen har utarbetats interaktivt och öppet. I början av beredningen hölls ett webbsamråd som var öppet för alla och många olika intressentgrupper fick komma till tals. Under beredningen har man vid sidan av arbetet i arbetsgruppen och i samband med det, rådfrågat experter, hållit ett juridiskt seminarium om utveckling av naturvårdslagstiftningen samt grundat tematiska underarbetsgrupper för kommunala uppgifter, jakt och informationshantering.

Utkastet till regeringens proposition var på remiss 2.7.2021–6.9.2021. Remissrundan var öppen för alla. Cirka 200 utlåtanden lämnades inom tidsfristen.

Den 29 november 2021 lade projektgruppen fram sitt förslag till regeringens proposition till naturvårdslag. Förslaget skulle uppdatera och stärka skyddet av naturobjekt, utvidga urvalet av naturskyddsmetoder, främja deltagandet och tillgången till information samt erbjuda verktyg för att främja frivilligt skydd. Dessutom skulle effekterna av klimatförändringarna och främjandet av samernas rättigheter beaktas bättre i den nya lagen. Frivillig ekologisk kompensation föreslås som en ny punkt i lagen.

Projektgruppen var inte enhällig i sitt arbete. Några av medlemmarna lämnade en avvikande åsikt eller ett kompletterande uttalande. Projektets slutrapport, inklusive styrelsens förslag till regeringens proposition samt avvikande och kompletterande yttranden, publicerades den 10 december 2021.

Slutförandet av utkastet till lagförslag har fortsatt som tjänstearbete, och rådet för bedömning av lagstiftningen gav sitt utlåtande om förslaget den 23 december 2021. Avsikten är att regeringspropositionen lämnas till riksdagen våren 2022.

Nuvarande naturvårdslag

Naturvårdslagen (1096/1996) trädde i kraft 1997 och har efter det ändrats ett flertal gånger. Lagens huvudsakliga syfte är att bevara den biologiska mångfalden. Andra syften är att öka kännedomen om naturen och natur som hobby i allmänhet, vårda naturens skönhet och landskapsvärden, stödja hållbar användning av naturtillgångar och främja naturforskning.
Med naturvårdslagen skyddar vi den finska naturen framför allt genom att man med stöd av lagen kan inrätta naturskyddsområden och skydda naturtyper och organismer. Lagen bidrar till att trygga livskraften hos Finlands arter och naturtyper, alltså att se till att de uppnår en gynnsam bevarandestatus.

Mer information

Pasi Kallio, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250251