Revideringen av naturvårdslagen och naturvårdsförordningen

Naturvårdslagen är ett av de viktigaste redskapen när det gäller att trygga den biologiska mångfalden i Finland. Lagen uppdateras för att den bättre ska kunna trygga arter, naturtyper och de viktiga tjänster som naturen tillhandahåller.

Naturvårdslagen stiftades för över 20 år sen, och den behöver nu moderniseras och förtydligas. Reformen behövs för att vi ska kunna stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. För närvarande är var nionde art och uppemot hälften av våra naturtyper hotade.

Hur beredningen av den nya naturvårdslagen framskrider

Lagförslaget är på remissrunda 2.7-6.9. Du kan bekanta dig med lagförslaget och ge ett utlåtande.

Projektets framsteg

Med tanke på revideringen av naturvårdslagen och naturvårdsförordningen har miljöministeriet tillsatt en brett sammansatt projektgrupp av tjänstemän och representanter för intressegrupper.  Projektgruppen startade sitt arbete 30.1.2020. Gruppens medlemmar diskuterade reformens premisser.

Projektgruppen har som mål att bereda en proposition med lagförslag före utgången av 2021.

Projetgruppen lyder under den styrgrupp som samordnar revideringen av naturvårdslagstiftningen.

Målen med revideringen av naturvårdslagen:

  • Att förbättra skyddet och uppföljningen av arter och naturtyper.
  • Att granska naturvårdslagens betydelse när det gäller att begränsa klimatförändringen och anpassa sig till den.
  • Att utreda möjligheten att föreskriva om ekologisk kompensation i naturvårdslagen. Förfarandet för ekologisk kompensation kommer att testas och utvecklas i ett särskilt projekt under lagreformen.
  • Att öka incitamenten för naturvård och naturskydd och att granska metoder och finansieringskällor som uppmuntrar till bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.
  • Att förtydliga förhållandet mellan naturvårdslagen och naturvårdsförordningen.
  • Att se över naturvårdslagen i tekniskt hänseende och förtydliga lagen.
  • Att granska gränssnitten mellan naturvårdslagen och annan lagstiftning som gäller nyttjande av naturresurser så att lagstiftningen effektivare kan förhindra att livsmiljöer splittras upp.
  • Att trygga verksamhetsförutsättningarna för Finlands naturpanel genom att föreskriva om det i lagen.

Naturvårdslagen

Naturvårdslagen (1096/1996) trädde i kraft 1997 och har efter det ändrats ett flertal gånger. Lagens huvudsakliga syfte är att bevara den biologiska mångfalden. Andra syften är att öka kännedomen om och intresset för naturen, vårda naturens skönhet och landskapets värde, stödja hållbart nyttjande av naturtillgångarna och av naturmiljön och främja naturforskningen.

Genom naturvårdslagen skyddas den finska naturen framför allt genom att man med stöd av lagen kan inrätta naturskyddsområden och skydda naturtyper och organismer. Lagen bidrar till att trygga livskraften hos Finlands arter och naturtyper, alltså att se till att de uppnår en gynnsam bevarandestatus.

Mer information

Pasi Kallio, regeringssekreterare 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250251