Utvecklingsprogram för bostadspolitiken

Under 2020 bereds ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken. Bostadspolitiken berör hela samhället och inverkar i hög grad på hur samhället utvecklas. Nu utarbetas ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028.

Målet med det åttaåriga programmet är att göra statens bostadspolitik mer långsiktig och målinriktad när de stora riktlinjerna för boendet fastställs i brett samarbete och för en period som sträcker sig över flera regeringsperioder.

I utvecklingsprogrammet kommer det att fastställas mål för utvecklingen av bostadspolitiken och åtgärder som ska leda till att målen nås. Till de frågor som behandlas hör t.ex.

  • boendekostnader
  • bostadsproduktionens volym och stödjande av bostadsproduktionen
  • polariseringen på bostadsmarknaden

Programmet bereds av en arbetsgrupp som tillsatts av miljöministeriet och där miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka är ordförande. Gruppen består av representanter för de ministerier och ämbetsverk som ansvarar för bostadspolitiken. Arbetet stöds av en parlamentarisk uppföljningsgrupp som statsrådet har tillsatt. Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är ordförande för uppföljningsgruppen. I gruppen ingår representanter för riksdagspartierna.

Programmet ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse före utgången av 2020.

Bakgrundsmaterial för beredningen

Mer information

Liisa Meritähti, regeringssekreterare 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Närmiljö och boende 0295250376  


Mikko Friipyöli, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Närmiljö och boende 0295250375