Inter­operabilitet för information om den byggda miljön

Det finns mycket information om den byggda miljön som är viktig för samhället och som ska vara lättillgänglig och lätt att använda. Informationen ska också finnas i interoperabel form så att utnyttjandet av det gemensamma kunskapskapitalet ska vara kostnads- och tidseffektivt för aktörerna inom den byggda miljön inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Interoperabilitet innebär att alla som behandlar informationen förstår de gemensamma begreppen på samma sätt. Dessutom förändras inte informationens betydelse när den överförs mellan olika datasystem.

Informationshanteringslagen (RP 284/2018 rd) förutsätter att ministerierna upprätthåller riktlinjerna för interoperabiliteten inom sina respektive ansvarsområden. För hanteringen av och interoperabiliteten för informationen om den byggda miljön ansvarar i huvudsak miljöministeriet. Interoperabiliteten främjas vid miljöministeriet som en del av Ryhti-projektet.

Samarbets­gruppen för inter­operabilitet för information om den byggda miljön

Miljöministeriet tillsatte i december 2019 en omfattande samarbetsgrupp med uppgift att säkerställa interoperabiliteten för informationen om den byggda miljön, öka kunskapen i ämnet, identifiera behoven att utveckla lagstiftningen och möjliggöra en bred växelverkan med intressentgrupperna. Samarbetsgruppen samlar aktörer från den privata och den offentliga sektorn inom såväl fastighets- och byggbranschen som planeringen av områdesanvändningen.

Till samarbetsgruppen hör också ett sekretariat och tre temagrupper. Temagruppernas arbete består av öppen samutveckling som alla intresserade kan anmäla sig till, antingen för att delta aktivt eller för att följa med arbetet. Man kan anmäla sig till temagrupperna per e-post på adressen [email protected]. På adressen når du också de sakkunniga som arbetar med interoperabiliteten i fråga om den byggda miljön vid miljöministeriet.

Temagrupperna som hör till samarbets­gruppen

Semantisk interoperabilitet

Temagruppen har till uppgift att skapa och harmonisera nödvändiga begrepp, kodlistor, datamodeller. Arbetet utförs på interoperabilitetsplattformen.

Övergripande arkitektur

Temagruppen har till uppgift att samordna de centrala processerna och informationsflödena som gäller den byggda miljön som en del av den offentliga förvaltningens övergripande arkitektur.

Standardisering

Temagruppen har till uppgift att stödja ibruktagandet av öppna internationella standarder och påverka utvecklingen av dem. Gruppen främjar standardiseringssamarbetet i Finland.