Skydd av ozonskiktet

Att förhindra uttunning av ozonskiktet

Ozonskiktet skyddar allt liv på jorden genom att effektivt filtrera UV-strålningen från solen. Överdriven exponering för UV-strålning orsakar hudcancer och ögonsjukdomar samt skadar ekosystemet.

Till följd av mänsklig aktivitet tunnas det livsviktiga ozonskiktet ut av ämnen som släpps ut i luften, framför allt CFC-föreningar dvs. klorfluorkolväten (freoner) och metylbromid. Dessa har använts bland annat som tryckgaser och köldmedium, i skumplast, som släckningsämne och lösningsmedel och vid bekämpning av skadedjur.

I Finland har man genom EU-reglering fastställt begränsningar för användning, import och export av ämnen som bryter ned ozonskiktet. Finland har också förbundit sig till flera internationella avtal, genom vilka man strävar efter att minska eller förebygga de skadliga effekterna av dessa ämnen. I dag är det i hela EU förbjudet att använda ämnen som bryter ned ozonskiktet, med vissa smärre undantag.

Man har därför kunnat stoppa uttunningen av ozonskiktet, men det tar ännu flera årtionden innan det har återställts helt.

Framtida utmaningar för skyddet av ozonskiktet

De fruktbara åtgärderna för att skydda ozonskiktet har ändå inte gjort luftvården överflödig. Till de framtida utmaningarna hör den globala uppvärmningen och miljökonsekvenserna av de ämnen som utvecklats för att ersätta de ozonnedbrytande föreningarna.

De största hoten mot ozonskiktet globalt sett är

  • Den tilltagande växthuseffekten, vilket kan leda till att temperaturen i stratosfären sjunker och påskyndar nedbrytningen av ozon
  • Användningen av HFC-föreningar som utvecklats för att ersätta ozonförstörande ämnen och ökade utsläpp av dem. HFC-föreningarna är kraftiga växthusgaser som i framtiden helt ska ersättas med miljövänliga alternativ.
  • Förhindring av illegal handel, produktion och användning av ozonförstörande ämnen
  • Utsläppen av ozonförstörande ämnen som finns lagrade i apparater och produkter

Styrning av luftvården och skyddet av ozonskiktet

För att skydda ozonskiktet har man begränsat produktionen och förbrukningen av ämnen som bryter ned ozonskiktet, vilket också leder till lägre utsläpp. Åtgärderna för skydd av ozonskiktet baserar sig på det internationella Montrealprotokollet, som Finland har ratificerat. Miljöministeriet ansvarar för det internationella samarbetet i anslutning till skyddet av ozonskiktet samt för EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen.

Målen och tidsplanen för minskning av ämnen som bryter ned ozonskiktet anges i Montrealprotokollet. För att målen ska nås finns det rättsakter som gäller i hela EU-området och som också tillämpas i Finland. Enligt dessa är det förbjudet att använda ämnen som bryter ned ozonskiktet och att släppa ut sådana ämnen på marknaden, med undantag av vissa nödvändiga eller kritiska användningsområden.

Med stöd av bestämmelserna har Finland vidtagit bland annat följande åtgärder för att förebygga ozonuttunning:

  • förbud mot att tillverka, importera och exportera produkter och apparater (främst kylanläggningar) som innehåller CFC-föreningar och HCFC-föreningar,
  • kontroller av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning och brandskyddssystem samt behörighetskrav för personal som hanterar dessa,
  • rapporterings- och anmälningsskyldighet samt import- och exportbegränsningar för användningen av andra ämnen som bryter ned ozonskiktet samt
  • klassificering av ämnen som bryter ned ozonskiktet som farligt avfall, där hanteringen av avfallet kräver tillstånd.

Mer information

Eeva Nurmi, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250209   E-postadress: