Landskaps­planläggning

En landskapsplan är en översiktlig plan över markanvändningen i landskapet eller ett delområde i landskapet som visas på kartan enligt markanvändnings- och bygglagen. I den presenteras principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i landskapet och anges områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling.

I landskapsplanen avgörs frågor gällande områdesanvändningen av intresse för landet, landskapet och enskilda regioner.

Landskapsförbundet utarbetar och fattar beslut om landskapsplaner. Enligt en ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft den 1 februari 2016 fastställer miljöministeriet inte längre landskapsplaner.

Landskaps­planernas behandlingsskeden

Informationen om de landskapsplaner som miljöministeriet har fastställt finns nedan.

Mer information

Petteri Katajisto, miljöråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Områdesanvändning Telefon:0295250120   E-postadress: