Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi

Svara på enkäten om cirkulär ekonomi: hur skulle du kunna ersätta ägandet av varor med tjänster eller ändra dina konsumtionsvanor?

  1. Med vilka tjänster skulle du kunna ersätta ägandet av varor och ändra dina konsumtionsvanor? 
  2. Vad skulle göra tjänster som stöder cirkulär ekonomi lockande för dig?

Enkäten kan besvaras fram till den 15 august 2021. Miljöministeriet använder svaren vid genomförandet av statsrådets principbeslut om cirkulär ekonomi. Ett av våra mål är att hjälpa allmänheten att hitta tjänster som stöder cirkulär ekonomi och göra dem mer lockande.

Vad är cirkulär ekonomi?

I en cirkulär ekonomi utnyttjas material på ett effektivt, hållbart och säkert sätt och de stannar kvar i kretsloppet en lång tid. Man ser till att dela, hyra, reparera och återvinna produkter. Tjänstefieringen är en del av den cirkulära ekonomin, när tjänsterna till exempel ersätter ägande av produkter genom att man betalar för nyttjanderätt eller slutresultat.

Cirkulär ekonomi är ett nytt ekonomiskt verksamhetssätt som producerar ekonomisk välfärd inom ramen för jordens bärkraft. I en cirkulär ekonomi utnyttjas digitaliseringen effektivt och förnyas samhällets strukturer och verksamhetsmodeller. Cirkulär ekonomi är ett sätt att minska användningen av naturresurser.

Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi

Statsrådet fattade ett principbeslut om ett strategiskt program för cirkulär ekonomi den 8 april 2021. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin före 2035. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi..

Principbeslutet baserar sig på det strategiska program för cirkulär ekonomi som publicerades den 13 januari 2021. I programmet fastställs mål, mätare och behövliga åtgärder samt avsätts de resurser som behövs för att främja cirkulär ekonomi och åstadkomma en systemisk förändring. Ordförande för styrgruppen för programmet var arbetslivsprofessor Reijo Karhinen. 

Arbetet med programmet för cirkulär ekonomi stöddes av ett medborgarråd.

Programmets vision och målsättning

Visionen för programmet för främjande av cirkulär ekonomi är "Finland 2035: Ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi utgör grunden för vår ekonomis framgång”:

  • hållbara produkter och tjänster hör till huvudfåran i vår ekonomi och delningsekonomi är en del av vardagen;
  • våra val är hållbara med tanke på framtiden och stärker ett rättvist välfärdssamhälle; 
  • mer med mindre: användningen av naturresurserna är hållbar och materialen är i omlopp längre och säkert;
  • den cirkulära ekonomins genombrott sker genom innovationer, digitala lösningar, smart reglering samt ansvarsfull placering, ansvarsfulla företag och konsumenter;
  • Finland med cirkulär ekonomi är en stark aktör i världen och erbjuder hållbara lösningar på de internationella marknaderna. 

Förverkligandet av visionen förutsätter hållbar och effektiv användning av naturresurser. Följande steg och mål utgör riktlinjerna för detta:

  • Förbrukningen av icke-förnybara naturresurser minskar, och en hållbar användning av förnybara naturresurser kan öka så att den inhemska totalförbrukningen av primära råvaror 2035 inte överstiger nivån 2015. De naturresurser som används för tillverkning av exportprodukter omfattas inte av målet*.
  • Resursernas produktivitet fördubblas jämfört med situationen 2015 fram till 2035. 
  • Materialens grad av cirkulär ekonomi fördubblas fram till 2035.

*I målet beaktas den totala förbrukningen i Finland, i vilken ingår de importprodukter som behövs för att driva vår vardag och vår infrastruktur samt förbrukningen av inhemska naturresurser. Till den totala förbrukningen i Finland räknas den i importen ingående förbrukningen av naturresurser i de länder som tillverkar produkterna. Från den avdras de naturresurser som använts vid tillverkningen av finländska exportprodukter. Den totala förbrukningen beskrivs av indikatorn Raw Material Consumption (RMC), som beräknas med modellen ENVIMAT, som Uleåborgs universitet och Finlands miljöcentral utvecklat.

Ansökningar om finansiering som stöder programmet för främjande av cirkulär ekonomi

Arbets- och näringsministeriet finansierar utvecklandet av sådana plattformar och ekosystem för cirkulär ekonomi som förnyar den hållbara tillväxten och näringslivsstrukturen samt utnyttjandet av samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn i innovationsverksamheten. Ansökningstiden för statsunderstöd löper ut den 4 juni 2021.

Twitter

#kiertotalousohjelma, #taloudenuusiperusta.

Mer information

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi Miljörådet  0295250202  


Heikki Sorasahi, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250165  


Sari Tasa, specialsakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka-ryhm, Kiertotalous ja hiilineutraalius-tiimi ( KIHI ) 0295048242