Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft. Man säkerställer ett hållbart nyttjande av naturresurserna genom att använda material så länge som möjligt så att deras värde bevaras. I stället för engångsanvändning ser man till att dela, hyra, reparera, uppdatera och återvinna varor och råvaror. Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver samarbete, innovationer och en attitydförändring i hela Finland.

Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi

Finland ska få ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi, som ska sträcka sig till 2035. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Programförslaget bereds under 2020 och lämnas sedan till statsrådet för godkännande.

I programmet kommer man att fastställa mål, mätare och behövliga åtgärder samt avsätta de resurser som behövs för att främja cirkulär ekonomi och åstadkomma en systemförändring.

Ordförande för styrgruppen för programmet är arbetslivsprofessor Reijo Karhinen. Aktörer och personer som deltar i programarbetet: 

Delta i brainstormingen och kom med idéer!

Som stöd för beredningen av det strategiska programmet för cirkulär ekonomi har det öppnats ett webbforum för brainstorming för allmänheten. Syftet med forumet är att samla in så många åsikter som möjligt från sakkunniga och medborgare som stöd för beredningen av programmet. 

I det forum som är öppet under maj-november finns flera enkäter där man kan framföra nya idéer, och de idéer och åtgärdsförslag som framförs under arbetet med programmet testas. Vi hoppas att forumet uppmuntrar till aktivitet och diskussion om cirkulär ekonomi och att det ger beredningen av programmet synlighet. 

Medborgarråd för cirkulär ekonomi

För att stödja beredningen av det strategiska programmet för cirkulär ekonomi inrättas ett medborgarråd. Medborgarrådet består av 50 frivilliga medborgare som valts slumpmässigt och som har till uppgift att delge beredarna sina åsikter och bedömningar.  

Rådet sammanträder tre gånger på webben under år 2020. För varje möte väljs ett visst tema och frågor som man önskar få rådets synpunkter på. Före varje möte får rådets medlemmar material om temat i förväg. 

Mötena inleds med de sakkunnigas anföranden och efter det kan medlemmarna framföra frågor.  Efter att frågorna framförts följer en styrd diskussion i cirka två timmar om frågorna. Av varje möte görs ett sammandrag som rådets medlemmar kompletterar på webben efter mötet.  Sammandraget av rådets synpunkter lämnas till sekretariatet, styrgruppen och arbetssektionen för programmet för cirkulär ekonomi som stöd för beredningen och beslutsfattandet. 

Framgångshistorier

I samband med att programmet bereds vill vi lyfta fram människor som tillämpar cirkulär ekonomi i vardagen. Här några framgångshistorier: 

Kick off för programmet för cirkulär ekonomi 5.2.2020

Kickoff-evenemanget för programmet för cirkulär ekonomi ordnades i Helsingfors den 5 februari 2020. Presentationsmaterial från evenemanget:

Twitter

#kiertotalousohjelma, #taloudenuusiperusta.

Mer information

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Ympäristönsuojeluosasto, materialadministration Miljörådet  0295250202  


Heikki Sorasahi, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Ympäristönsuojeluosasto, materialadministration 0295250165  


Sari Tasa, specialsakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka-ryhm, Kiertotalous ja hiilineutraalius-tiimi /KIHI 0295048242