Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är modellen för framtidens ekonomi. Den cirkulära ekonomin bidrar till att stävja klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtionen av naturresurser. I den cirkulära ekonomin används produkter och material tryggt och produkterna har en lång användningstid. Den cirkulära ekonomin innebär inte bara återvinning, utan också att hyra ut, reparera och dela produkter och material.

Statsrådet fattade ett principbeslut om ett strategiskt program för cirkulär ekonomi våren 2021. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin före 2035. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi.

Beställ nyhetsbrevet för programmet för cirkulär ekonomi och få information om hur programmet framskrider till din e-post!

Häng med! 

 • Den 17 januari 2023 sänds det första avsnittet av poddsändningen Circular design. Teman som behandlas i poddsändningen under början av året är bland annat lagstiftning som driver på en grön utveckling, förändringar som den cirkulära ekonomin medför för leveranskedjan samt produktpass.  Läs mer om poddsändningen på webbplatsen Circular design (på finska): Podcastit - Circular Design (circulardesignsuomi.fi)
 • Webbseminarieserien ”Hyvän kiertoon” om cirkulär ekonomi inleddes i december med temat gruvindustrin. Vid seminarierna diskuteras hur man kan påskynda cirkulär ekonomi i olika sektorer av samhället. På följande webbseminarium den 17 februari 2023 kl. 8.15–9.15 behandlas cirkulär ekonomi inom handeln. Webbseminariet sänds på miljöministeriets YouTube-kanal. Anmälningslänken publiceras inom kort på denna sida och skickas även till mottagarna av vårt nyhetsbrev.
 • Knutpunkten för kunskap och information inom cirkulär ekonomi, kompetensnätverket Kiertotalous-Suomi, inledde sin verksamhet. Delta i kompetensnätverkets verksamhet genom att följa dess webbplats (kiertotaloussuomi.fi) och genom att beställa nyhetsbrevet (motiva.fi) 

Styrningen utvecklas

 • Regeringen föreslår att det 2024 införs en skatt på gruvmineral som brutits i Finland. Syftet med skatten är att samhället ska få en skälig ersättning för utvinning av icke förnybara naturresurser. Läs mer: RP 281/2022 rd (riksdagen.fi)
 • Från och med 2023 höjs avfallsskatten på avfall som förs till en avstjälpningsplats från 70 euro till 80 euro per ton. Skattebasen ska också utvidgas genom att det från och med 2023 ska betalas avfallsskatt på gipsavfall som uppkommer vid byggande och rivning och från och med 2027 på grönlutslam. Läs mer: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av avfallsskattelagen (statsrådet.fi)
 • Kommissionen föreslår nya regler om förpackningar i EU. Syftet med förslaget är att ingripa i den ökande mängden förpackningsavfall. Åtgärder behövs, eftersom varje europé i nuläget genererar i genomsnitt nästan 180 kilogram förpackningsavfall per år. Läs mer om förslaget till regler om förpackningar (ePressi) och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.
 • Grön omställning kräver omfattande finansiering – och skapar betydande möjligheter för finländska företag. Läs mer.
 • Enligt en färsk utredning har statsunderstöden hjälpt företagen att främja projekt inom cirkulär ekonomi och att dela projektens risker. Genom projekten har man ökat återvinningen av varor och material, främjat utnyttjandet av avfall och biflöden och avsevärt minskat utsläppen. Läs mer (Publikationsarkivet Valto, på finska).

Annat aktuellt

Målet för programmet är ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle före 2035

Visionen för programmet för främjande av cirkulär ekonomi är Finland 2035: Ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi utgör grunden för vår ekonomis framgång. Förverkligandet av visionen förutsätter hållbar och effektiv användning av naturresurser. Följande steg och mål utgör riktlinjerna för detta:

 • Förbrukningen av icke-förnybara naturresurser minskar, och en hållbar användning av förnybara naturresurser kan öka så att den inhemska totalförbrukningen av primära råvaror 2035 inte överstiger nivån 2015. De naturresurser som används för tillverkning av exportprodukter omfattas inte av målet.
 • Resursernas produktivitet fördubblas jämfört med situationen 2015 fram till 2035. 
 • Materialens grad av cirkulär ekonomi fördubblas fram till 2035.

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

Mer information

Taina Nikula, miljöråd 
miljöministeriet, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous Miljörådet  0295250202  


Heikki Sorasahi, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250165  


Sari Tasa, specialsakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka, Kiertotalous ja hiilineutraalius 0295048242  


Annukka Berg, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Ilmasto- ja ympäristönsuojeluosasto, Kiertotalous 0295250279