Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är modellen för framtidens ekonomi. Den cirkulära ekonomin bidrar till att stävja klimatkrisen, förlusten av biologisk mångfald och överkonsumtionen av naturresurser. I den cirkulära ekonomin används produkter och material tryggt och produkterna har en lång användningstid. Den cirkulära ekonomin innebär inte bara återvinning, utan också att hyra ut, reparera och dela produkter och material.

Statsrådet fattade ett principbeslut om ett strategiskt program för cirkulär ekonomi våren 2021. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin före 2035. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi.

Målet för programmet är ett koldioxidneutralt kretsloppssamhälle före 2035

Visionen för programmet för främjande av cirkulär ekonomi är Finland 2035: Ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi utgör grunden för vår ekonomis framgång. Förverkligandet av visionen förutsätter hållbar och effektiv användning av naturresurser. Följande steg och mål utgör riktlinjerna för detta:

  • Förbrukningen av icke-förnybara naturresurser minskar, och en hållbar användning av förnybara naturresurser kan öka så att den inhemska totalförbrukningen av primära råvaror 2035 inte överstiger nivån 2015. De naturresurser som används för tillverkning av exportprodukter omfattas inte av målet.
  • Resursernas produktivitet fördubblas jämfört med situationen 2015 fram till 2035. 
  • Materialens grad av cirkulär ekonomi fördubblas fram till 2035.

Podcaster och webbinarier om cirkulär ekonomi 

Styrningen utvecklas

  • Förordningarna om när avfall upphör att vara avfall framskrider. Slopandet av klassificeringen av mekaniskt återvunnen plast som avfall framskrider. Du kan följa lagberedningen på miljöministeriets webbplats. Hösten 2022 slopades klassificeringen av betongkross som avfall genom statsrådets förordning 466/2022 | Finlex. 
  • I rapporten Kvotplikten för användning av återvinningsmaterial som främjare av cirkulär ekonomi granskas möjligheterna att utveckla tillämpningen av kvotplikt i följande fyra värdekedjor: plast, betong, näringsämnen och fiberduk. En videoupptagning av offentliggörandet av rapporten finns här.
  • Riksdagen har beslutat införa en skatt från och med 2024 på gruvmineral som brutits i Finland. Syftet med skatten är att samhället ska få en skälig ersättning för utvinning av icke förnybara naturresurser. Läs mer här: Lag om gruvmineralskatt 314/2023 | Finlex
  • Från och med 2023 har avfallsskatten på avfall som förs till en avstjälpningsplats höjts från 70 euro till 80 euro per ton. Skattebasen har också utvidgats genom att avfallsskatt från och med 2023 ska betalas på gipsavfall som uppkommer vid byggande och rivning och från och med 2027 på grönlutslam. Läs mer här: Lag om ändring av avfallsskattelagen 962/2022 | Finlex 
  • Kommissionen föreslår nya regler om förpackningar i EU. Syftet med förslaget är att ingripa i den ökande mängden förpackningsavfall. Åtgärder behövs, eftersom varje europé i nuläget genererar i genomsnitt nästan 180 kilogram förpackningsavfall per år. Läs mer om förslaget till regler om förpackningar|ePressi.com och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Annat aktuellt

Så här genomför vi programmet för cirkulär ekonomi

Mer information

Taina Nikula, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Miljörådet  Telefon:0295250202   E-postadress:


Sari Tasa, specialsakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka, Kiertotalous ja hiilineutraalius Telefon:0295048242   E-postadress: