Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi

Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi innebär en ny grund för ekonomin där produktionen och konsumtionen håller sig inom gränserna för jordens bärkraft. Man säkerställer ett hållbart nyttjande av naturresurserna genom att använda material så länge som möjligt så att deras värde bevaras. I stället för engångsanvändning ser man till att dela, hyra, reparera, uppdatera och återvinna varor och råvaror. Omställningen till en cirkulär ekonomi kräver samarbete, innovationer och en attitydförändring i hela Finland.

Strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi

Finland ska få ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi, som ska sträcka sig till 2035. Målet är att cirkulär ekonomi ska utgöra den nya grunden för ekonomin. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om främjande av cirkulär ekonomi den 8 april 2021.

I programmet kommer man att fastställa mål, mätare och behövliga åtgärder samt avsätta de resurser som behövs för att främja cirkulär ekonomi och åstadkomma en systemförändring.

Ordförande för styrgruppen för programmet var arbetslivsprofessor Reijo Karhinen. Aktörer och personer som deltor i programarbetet: 

Programarbetet stöddes av ett medborgarråd. Medborgarrådet bestod av 50 frivilliga medborgare som valts slumpmässigt och som hade till uppgift att delge beredarna sina åsikter och bedömningar. Rådet sammanträdde tre gånger på webben under år 2020.

Beredningen stöddes också av ett webbforum för brainstorming som var öppet för alla finländare.

Programmets vision

Den vision som styrgruppen för programmet för främjande av cirkulär ekonomi godkände var "Finland 2035: Ett koldioxidneutralt samhälle med en cirkulär ekonomi utgör grunden för vår ekonomis framgång":

  • hållbara produkter och tjänster hör till huvudfåran i vår ekonomi och delningsekonomi är en del av vardagen;
  • våra val är hållbara med tanke på framtiden och stärker ett rättvist välfärdssamhälle; 
  • mer med mindre: användningen av naturresurserna är hållbar och materialen är i omlopp längre och säkert;
  • den cirkulära ekonomins genombrott sker genom innovationer, digitala lösningar, smart reglering samt ansvarsfull placering, ansvarsfulla företag och konsumenter;
  • Finland med cirkulär ekonomi är en stark aktör i världen och erbjuder hållbara lösningar på de internationella marknaderna. 

Ansökningar om finansiering som stöder programmet för främjande av cirkulär ekonomi

Business Finland beviljar investeringsstöd för cirkulär ekonomi till företag som är registrerade i Finland och vars investeringar främjar cirkulär ekonomi och grön tillväxt i Finland. Ansökningstiden för investeringsstöd går ut den 16 april 2021.

Twitter

#kiertotalousohjelma, #taloudenuusiperusta.

Mer information

Taina Nikula, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi Miljörådet  0295250202  


Heikki Sorasahi, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250165  


Sari Tasa, specialsakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Innovaatiot ja yritysrahoitus, Yritysten kansainvälistyminen ja toimialakohtainen elinkeinopolitiikka-ryhm, Kiertotalous ja hiilineutraalius-tiimi ( KIHI ) 0295048242