Lags­tiftning om miljö­förvaltningen

Miljö­ministeriet

Lagen om statsrådet och statsrådets reglemente reglerar både miljöministeriets och de övriga ministeriernas verksamhet. Det finns också en statsrådsförordning som föreskriver om grunderna för miljöministeriets verksamhet. Mer detaljerade bestämmelser om ministeriets organisation, uppgiftsområde, beredningen av ärendena och besluten finns i ministeriets arbetsordning, som har formen av en förordning.

Andra verk

Miljöministeriets förvaltningsområde omfattar Finlands miljöcentral (SYKE) och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Miljöministeriet styr regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt ansvarsområde. Dessutom styr och finansierar ministeriet Forststyrelsens naturtjänster.

Avgifts­belagda prestationer

Bestämmelser om miljöministeriets, Finlands miljöcentrals, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets och Forststyrelsens avgiftsbelagda prestationer, grunderna för avgifterna samt om avgifter som uppbärs för offentligrättsliga prestationer finns i skilda förordningar.

Förvaltnings­områdets fonder

Det finns två fonder inom miljöministeriets förvaltningsområde: Statens bostadsfond och oljeskyddsfonden. Statens bostadsfonds verksamhet styrs av lagen om statens bostadsfond och oljeskyddsfonden av lagen om oljeskyddsfonden.