Bostadsrättsboende

Bostadsrättsbostäder (ASO) är en egen besittningsform inom boende som ligger mitt emellan boende i hyres- och ägarbostäder. I boende i bostadsrättsbostäder betalar den boende en bostadsrättsavgift och ett månatligt bruksvederlag för en bostad som ägs av ett bolag som är byggherre. Bostaden kan inte lösas in till ägarbostad, men den boende har bestående boendetrygghet.

Bestämmelser om boende i bostadsrättsbostäder finns i en separat lag. Bostadsrättsbostäderna har med några få undantag finansierats med statligt understöd, antingen arava- eller räntestödslån. Den nya lagen om bostadsrätt kommer framöver att inbegripa bestämmelser om de boendes möjligheter att delta i bolagets förvaltning.

Den nya lagen om bostadsrättsbostäder träder i kraft den 1 januari 2022

Lagen om bostadsrätt reviderades på våren 2021. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2022. Genom revideringen säkerställs att kostnaderna för boende i bostadsrättsbostäder ska vara rimliga och att boende i bostadsrättsbostäder ska utgöra en lockande boendeform även i framtiden.

ASO-systemet har inte förnyats radikalt, utan dess grundprinciper bibehölls. Inga ändringar gjordes i bostadsrättsavtalens varaktighet i lagreformen.

I lagreformen beaktades enligt regeringsprogrammet:

  • rimliga boendekostnader
  • systemets transparens
  • de boendes möjligheter att påverka
  • utveckling av val av boende

Tidsplan

1.1.2022
Den nya lagen om bostadsrättsbostäder träder i kraft.

1.9.2022
Tillämpningen av de nya bestämmelserna om boendeförvaltningen inleds.

1.9.2023
Tillämpningen av de nya bestämmelserna om val av boende inleds och det nya systemet för val av boende tas i bruk.

31.12.2023
Giltigheten för gamla permanenta ordningsnummer upphör.

Mer information

Anu Karjalainen, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Närmiljö och boende 0295250067