Bostads­rätts­boende

Bostadsrättsbostäder (ASO) är en egen besittningsform inom boende som ligger mitt emellan boende i hyres- och ägarbostäder. I boende i bostadsrättsbostäder betalar den boende en bostadsrättsavgift och ett månatligt bruksvederlag för en bostad som ägs av ett bolag som är byggherre. Bostaden kan inte lösas in till ägarbostad, men den boende har bestående boendetrygghet.

Bestämmelser om boende i bostadsrättsbostäder finns i en separat lag. Bostadsrättsbostäderna har med några få undantag finansierats med statligt understöd, antingen arava- eller räntestödslån. Den nya lagen om bostadsrätt kommer framöver att inbegripa bestämmelser om de boendes möjligheter att delta i bolagets förvaltning.

Ansökan om bostadsrättsbostad har ändrats

1.9.2023
Tillämpningen av de nya bestämmelserna om val av boende inleds och det nya systemet för val av boende införs.

31.12.2023
De gamla, bestående ordningsnumren upphör att gälla.

Ordningsnummer som getts den 1 september 2023 eller senare gäller i två år, och man kan bara få ett nummer åt gången. Efter att ha fått ett ordningsnummer ansöker sökanden om en bostadsrättsbostad direkt hos bostadsrättsbostädernas ägarsamfund. Sökandena godkänns som bostadsrättshavare i den ordning som ordningsnumret anger. Det ansökande hushållet måste understiga den fastställda förmögenhetsgränsen.

I regel kan det nya tidsbundna ordningsnumret inte förnyas. Det är dock möjligt att förnya numret i undantagsfall där en bostadssökande med funktionsnedsättning inte har fått en bostad som motsvarar personens behov under ordningsnumrets giltighetstid. I dessa fall görs en ansökan om förnyelse hos Ara.

ASO-systemet förnyadets inte radikalt, utan dess grundprinciper bibehölls. I lagreformen gjordes inga ändringar i bostadsrättsavtalens varaktighet.

Mer information

Anu Karjalainen, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250067   E-postadress: