Bostads­rätts­boende

Bostadsrättsbostäder (ASO) är en egen besittningsform inom boende som ligger mitt emellan boende i hyres- och ägarbostäder. I boende i bostadsrättsbostäder betalar den boende en bostadsrättsavgift och ett månatligt bruksvederlag för en bostad som ägs av ett bolag som är byggherre. Bostaden kan inte lösas in till ägarbostad, men den boende har bestående boendetrygghet.

Bestämmelser om boende i bostadsrättsbostäder finns i en separat lag. Bostadsrättsbostäderna har med några få undantag finansierats med statligt understöd, antingen arava- eller räntestödslån. Den nya lagen om bostadsrätt kommer framöver att inbegripa bestämmelser om de boendes möjligheter att delta i bolagets förvaltning.

Ansökan om bostadsrätts­bostad ändras

Den nya lagen om bostadsrätt trädde i kraft den 1 januari 2022. Genom revideringen ville man säkerställa att kostnaderna för boende i bostadsrättsbostäder ska vara rimliga och att dom ska utgöra en lockande boendeform även i framtiden. Ändringen gäller både nya sökande och dem som har ett gammalt ordningsnummer. Konsekvenserna av ändringen beskrivs nedan.

ASO-systemet förnyadets inte radikalt, utan dess grundprinciper bibehölls. I lagreformen gjordes inga ändringar i bostadsrättsavtalens varaktighet.

I lagreformen beaktades enligt regeringsprogrammet:

  • rimliga boendekostnader
  • systemets transparens
  • de boendes möjligheter att påverka
  • utveckling av val av boende

Tidsplan

1.1.2022
Den nya lagen om bostadsrättsbostäder träder i kraft.

1.9.2022
Tillämpningen av de nya bestämmelserna om boendeförvaltningen inleds.

1.9.2023
Tillämpningen av de nya bestämmelserna om val av boende inleds och det nya systemet för val av boende tas i bruk.

31.12.2023
Giltigheten för gamla permanenta ordningsnummer upphör.

Mer information

Anu Karjalainen, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Boende och kulturmiljöer Telefon:0295250067   E-postadress: