Lagstiftningen om hyres­bostäder

Räntestöd och borgen

Staten subventionerar produktionen av sociala hyresbostäder till skäliga priser genom att betala räntestöd för lån som tagits för detta ändamål och bevilja dem statsborgen. Dessa så kallade långfristiga räntestödslån är i regel 40 åriga. Under denna tid ska hyresgästerna väljas på sociala grunder och hyran fastställas enligt självkostnadsprincipen. Närmare bestämmelser om låne- och stödvillkoren för räntestödslån finns i förordningar av statsrådet. I hyreshus som finansierats med räntestödslån ska det utövas samförvaltning mellan hyresgästerna och ägarna. Bestämmelser om detta finns i en separat lag.

För produktion av sociala hyresbostäder till skäliga priser kan det beviljas även så kallade kortfristiga räntestödslån. I fråga om dem är lånetiden minst 10 år och högst 30 år. Räntestödslånet är också alltid förenat med statsborgen. Närmare bestämmelser om låne- och stödvillkoren finns i statsrådets förordning.

Staten beviljar också enbart borgen för lån som används för att bygga hyresbostäder. Borgenstiden är högst 30 år och för borgen tas det ut en borgensavgift. Åren 2009 och 2010 beviljades det dessutom räntestödslån av återhämtningskaraktär för byggande av hyresbostäder.

Aravalån

Räntestödslånen har ersatt de aravalån som beviljades tidigare. Fastän nya aravalån inte längre beviljas, finns det bostads- och lånebestånd som finansierades med aravalån dock fortfarande till stora delar kvar. Hyresgästerna i hyresbostäder som finansierats med aravalån ska väljas på sociala grunder och hyran fastställas enligt självkostnadsprincipen. Närmare bestämmelser om låne- och stödvillkoren för aravalån finns i förordningar av statsrådet.

Sådana samfund med ekonomiska svårigheter som äger statligt subventionerade bostäder kan beviljas olika stödåtgärder. Oftast är det fråga om hyreshusbolag som är belägna i områden med minskande befolkningsunderlag. Stödåtgärderna kan bestå av till exempel ändring av villkoren för aravalån, befrielse från användnings- och överlåtelsebegränsningar för bostäder samt beviljande av saneringsunderstöd eller rivningsbidrag. Statskontoret svarar för dessa stödåtgärder.