Havs­planering

Syftet med havsplaneringen är att främja hållbar utveckling och tillväxt vad gäller havsområdets olika användningsområden, hållbar användning av havsområdets naturresurser och god status i den marina miljön.

Landskapsförbunden vid kusten ansvarar för utarbetandet och godkännandet av Finlands havsplan. Planen utarbetas i tre delar och den omfattar hela Finlands havsområde. Planeringsområdena är Finska viken, Skärgårdshavet och södra delen av Bottenhavet samt norra delen av Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Dessutom utarbetar Åland en egen plan.

Miljöministeriet sköter den allmänna utvecklingen och styrningen av havsplaneringen samt det internationella samarbetet.

Havsplanen är en översiktlig plan genom vilken man samordnar olika sektorers behov av att använda havet, såsom sektorerna för energi, sjötransport, fiske och vattenbruk, turism, rekreation samt bevarande, skydd och förbättring av miljön och naturen. Även behoven beträffande kulturarvet, gruvindustrin, blå bioteknik och marinindustrin granskas. Under arbetets gång beaktas även försvarets behov, havsområdets särdrag och växelverkan mellan land och hav.

Havsplanen utarbetas i brett samarbete mellan landskapsförbunden och olika aktörer och intressentgrupper.

Havsplan 2030 godkändes 15.12.2020. Processen för att utarbeta havsplanen inleddes med att man fastställde en lägesbild och fortsatte tillsammans med intressentgrupperna med fastställandet av scenarier, visioner och sektorspecifika mål. Samråd om lägesbild och framtidsscenarier ordnades på våren 2019 och samråd om utkastet till havsplanen ordandes på 18.5.-17.6.2020

Havsplaneringen baserar sig på direktiv 2014/89/EU om upprättandet av en ram för havsplanering. I Finland finns bestämmelser om havsplaneringen i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Tiina Tihlman, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Områdesanvändning Telefon:0295250296   E-postadress: