UNEP och UN-HABITAT

UNEP – FN:s miljöprogram

FN:s miljöprogram (UN Environment Programme, UNEP) är en ledande internationell aktör på miljöområdet. Miljöprogrammet, som inrättades 1972, har till uppgift att främja en miljömässigt hållbar utveckling inom ramen för FN-systemet och att lyfta fram miljöns tillstånd, utarbeta en global miljöagenda och samordna miljöfrågor inom FN. Finland har varit en av UNEP:s trogna stöttepelare från allra första början.

Det högsta organet i miljöfrågor är FN:s miljöförsamling (UN Environment Assembly, UNEA), där alla FN-medlemsstater är företrädda. De initiativ som väcks inom UNEA och som har att göra med den internationella miljölagstiftningen och de miljöpolitiska processerna avspeglar sig ofta efter en tid på EU-nivå och nationell nivå. UNEA sammanträder ojämna år i Nairobi i Kenya, där UNEP har sitt huvudkvarter.

UNEP har en viktig roll när det gäller att genomföra och följa upp miljödimensionen av FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030. De globala målen för hållbar utveckling kan inte nås om man inte genomgående beaktar miljöfrågorna. UNEP bedömer att miljön och hållbara naturresurser har särskild tyngd i mer än hälften av de globala målen för hållbar utveckling. Miljömässig hållbarhet har också beaktats i mer än 86 av delmålen.

UNEP:s utmaning är en internationellt splittrad miljöförvaltning. Inom FN-systemet är ansvaret för miljöfrågor fördelat på flera organisationer. Samtidigt har det bedömts att resurstilldelningen för de mål för hållbar utveckling som gäller miljö och naturresurser är otillräcklig, om man ser till ländernas behov och mål. En reform av FN:s utvecklingssystem och ett starkare UNEP och UNEA kan bidra till verkställandet av miljömålen.

UNEP har en viktig normativ roll i det internationella miljösamarbetet. UNEP erbjuder sekretariattjänster för flera miljöavtal och vetenskapliga paneler, och stöder därtill verkställandet av avtal. UNEP har också en viktig roll vid förhandlingarna om nya internationella miljöavtal och åtgärdsprogram.

UN-HABITAT – FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor

FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor (UN-Habitat) främjar en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stadsutveckling. UN-Habitat ökar kunskapen om urbaniseringen och stöder arbetet för minskad ojämlikhet och fattigdom i samhället, en jämlik utveckling av städer och landsbygd, klimatåtgärder, arbetet för bättre stadsmiljöer samt kristålighet.

Vid den tredje Habitat-konferensen 2016 antogs en ny stadsutvecklingsagenda (New Urban Agenda). Stadsutvecklingsagendan är ett handlingsinriktat dokument som ställer upp globala mål för en hållbar stadsutveckling. UN-Habitat har en viktig roll när det gäller att genomföra och följa upp den nya stadsutvecklingsagendan och ge råd och bidra med teknisk kunskap. UN-Habitat ska därtill bidra till arbetet med att genomföra och följa upp stadsdimensionen av FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030.

De beslutsfattande organen inom UN-Habitat är församlingen (UNHA) som sammanträder vart fjärde år och förvaltningsrådet som sammanträder två eller tre gånger om året. Finland är ordinarie medlem i UNHA och har observatörsstatus i förvaltningsrådet. UN-Habitats politiska insatsområden, verksamhetsfält och innehåll är viktiga för Finland. Finland har i enlighet med FN:s nya stadsutvecklingsagenda antagit ett eget program för hållbara städer (2017–2022), vars prioriteringar också stöder FN:s mål för hållbar utveckling – i synnerhet mål nr 11, som fastställer att städer och samhällen ska vara säkra och hållbara. Insatsområdena i Finlands nationella program för hållbara städer är framför allt låga koldioxidutsläpp, resurseffektivitet, smarta tjänster, minskad ojämlikhet och friska miljöer.

Mer Information

Marjaana Kokkonen, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Internationella ärenden och EU-ärenden Telefon:0295250025   E-postadress:


Jyri Juslén, konsultativ tjänsteman 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Livsmiljöer Telefon:0295250108   E-postadress: