Att främja cirkulär ekonomi i EU

Den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi och strategin för plast

Den cirkulära ekonomin har främjats i EU sedan 2015 då EU:s första handlingsplan för cirkulär ekonomi offentliggjordes. Handlingsplanen innehöll 54 åtgärder och lagstiftningsinitiativ som fokuserade på avfallspolitik och att öka återvinning. Paketet verkställdes 2016–2018.

Som en del av främjandet av cirkulär ekonomi offentliggjorde kommissionen 2018 EU:s strategi för plast som syftar till att minska de problem som orsakas av plastavfall och plastskräp. Syftet med strategin är att effektivisera tillvaratagandet och återvinningen av plast, likaså produktplaneringen, så att den leder till bättre återanvändning, reparation och återvinning av plastprodukter. Samtidigt skapas det förutsättningar för nya innovationer och investeringar inom cirkulär ekonomi.

Hållbar produktplanering i fokus för den nya handlingsplanen för cirkulär ekonomi 

EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa publicerades våren 2020. Dess syfte är att göra konsumtions- och produktionsmetoderna mer hållbara och cirkulära. I handlingsplanen ingår 35 lagstiftningsinitiativ eller andra initiativ, till exempel initiativ för hållbara produkter och en utvidgning av lagstiftningen om ekodesign, EU:s strategi för hållbara textilier och en större roll för konsumenterna i den gröna omställningen. 

Åtgärderna för att främja den cirkulära ekonomin omfattar en bred skara samhällsfunktioner och sektorer samt hela värdekedjan från produktplanering till säker återvinning. Produktplaneringen spelar en central roll eftersom man genom god produktplanering kan påverka upp till 80 procent av produktens miljöpåverkan under hela dess livscykeln. Målet för hållbar produktpolitik är att alla produkter som kommer ut på EU:s marknad senast 2030 ska:

 • vara hållbara och långvariga
 • kunna repareras och underhållas med reservdelar
 • kunna uppdateras och anpassas
 • kunna användas och tillverkas på nytt
 • vara till stor del tillverkade av återvunnet material utan skadliga kemikalier
 • kunna återvinnas på ett säkert sätt i slutet av sin livscyk

Åtgärderna i handlingsplanen för cirkulär ekonomi inriktas på sektorer som använder stora resurser och som också har stor potential att övergå till cirkulär ekonomi. Dessutom riktas åtgärder mot mellanprodukter med stor påverkan, exempelvis stål, cement och kemikalier. I handlingsplanen identifieras följande centrala branscher:  

 • Textilier och möbler
 • Elektronik och informations- och kommunikationsteknik
 • Batterier och fordon
 • Förpackningar
 • Plast
 • Byggande och byggnader
 • Livsmedel, vatten och näringsämnen

Kommissionens meddelande om en ny europeisk industristrategi är nära kopplat till handlingsplanen för cirkulär ekonomi. De stöder den europeiska gröna givens mål om ett Europa med en resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi som är klimatneutral före 2050, och där naturresurser utnyttjas på ett ekologiskt hållbart sätt och social rättvisa beaktas.

Hur framskrider genomförandet av handlingsplanen för cirkulär ekonomi?

Beredningen av initiativen och lagstiftningsförslagen i EU:s nya handlingsplan för cirkulär ekonomi pågår för närvarande. Utöver framstegen i fråga om enskilda initiativ offentliggjorde kommissionen i mars 2022 sitt första paket om cirkulär ekonomi, som innehöll ett antal viktiga initiativ och lagstiftningsförslag: 

 • Meddelande om initiativet om hållbara produkter
 • Förslag till lagstiftning om förordningen om ekodesign för hållbara produkter, som i praktiken innebär en utvidgning av tillämpningsområdet och kraven för det befintliga ekodesigndirektivet som omfattar produkter som använder energi
 • Meddelande om EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier 
 • Lagstiftningsförslag om ändring av byggproduktförordningen
 • Lagstiftningsförslag om att öka konsumentmakten i den gröna omställningen 

Genom initiativet om hållbara produkter kommer hållbara och cirkulära produkter att bli det nya normala på EU-marknaden. Det viktigaste styrmedlet som påverkar produktpolitiken är de produktgruppsspecifika kriterier för ekodesign som ska fastställas i den kommande förordningen om ekodesign. I förordningen fastställs kriterier för varje produktgrupp (hållbarhet, möjlighet att reparera, återanvändbarhet, möjlighet att återvinna och andelen återvunnet material). De första kriterierna gäller bland annat textilier, för vilka även andra styrmedel planeras inom ramen för EU:s strategi för textilier. Syftet med strategin är en grön omställning för textilsektorn och hela värdekedjan för textilier mot hållbara och cirkulära strategier som samtidigt skapar konkurrenskraft och innovationer samt stärker resiliensen.  

Enligt planerna ska kommissionen i november 2022 offentliggöra sitt andra paket om cirkulär ekonomi, som innehåller tre initiativ eller lagstiftningsförslag. Ett av dessa är ett lagstiftningsförslag om gröna påståenden och användning av klimatavtrycksmetodologi i företagens kommunikation om produkternas eller tjänsternas miljökonsekvenser. Det andra initiativet innehåller ett politiskt ramverk för biobaserade, biologiskt nedbrytbara och komposterbara plaster, som bland annat syftar till att utveckla livscykelbedömningen av dessa material och identifiera lämpliga användningsändamål för biologiskt nedbrytbara och komposterbara material. Det tredje initiativet gäller reformen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall, och förslagen till ändringar gäller bland annat minskning av mängden förpackningsavfall, främjande av återanvändning och återvinning samt ökad användning av återvunnet material.

Mer information

Riikka Yliluoma, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi 0295250165   [email protected]