Att främja cirkulär ekonomi i EU

EU:s övergång till en cirkulär ekonomi minskar trycket på naturresurserna och skapar hållbar tillväxt och arbetsplatser. Övergången är nödvändig för att EU ska kunna uppnå sitt klimatneutralitetsmål före 2050 och stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Att övergå från den linjära modellen ”köp-slit-och-släng” till en cirkulär tillväxtmodell är nödvändigt för att resursförbrukningen ska hållas inom vår planets gränser. I en cirkulär ekonomi bevaras produkter, material och resurser samt deras värde i ekonomin så länge som möjligt och uppkomsten av avfall minimeras.

Den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi 

EU antog den första handlingsplanen för cirkulär ekonomi år 2015. Inom ramen för handlingsplanen sågs bland annat avfallsdirektivet över och preciserades återvinningsmålen samt antogs regler för plastprodukter för engångsbruk och fiskeredskap. Dessutom främjade man cirkulär produktdesign, utöver energieffektivitetsmålen. 

Hållbar produktplanering i fokus för den andra handlingsplanen för cirkulär ekonomi 

Europeiska kommissionen antog en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi (CEAP) år 2020. Handlingsplanen är en av de viktigaste byggstenarna i den europeiska gröna given. Syftet med handlingsplanen För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa är att hållbara och cirkulära produkter ska bli ”det nya normala” på EU-marknaden och att värdekedjorna bland annat inom bygg- och textilsektorn ska främja cirkulära metoder. Samtidigt ökas EU:s konkurrenskraft och självförsörjningsgrad, skapas innovationer och stärks EU:s förmåga att reagera på till exempel klimatförändringar, förlusten av biologisk mångfald och föroreningar.

Som en del av handlingsplanen för cirkulär ekonomi har kommissionen publicerat flera initiativ och lagstiftningsförslag, av vilka en del redan har godkänts och en del ännu är under förhandling: 

 • Meddelande om initiativet om hållbara produkter
 • Lagstiftningsförslag om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter (och om upphävande av direktiv 2009/125/EG)
 • Meddelande om EU:s strategi för hållbara och cirkulära textilier
 • Lagstiftningsförslag om ändring av byggproduktförordningen
 • Lagstiftningsförslag om översyn av direktivet om industriutsläpp
 • Lagstiftningsförslag om översyn av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall 
 • Direktivet (EU) 2024/825 om mer konsumentmakt i den gröna omställningen 
 • Lagstiftningsförslag om gemensamma regler för att främja reparation av varor (right to repair)
 • Meddelande om en politisk ram för biobaserad, biologiskt nedbrytbar och komposterbar plast
 • Lagstiftningsförslag om styrkande och framförande av uttryckliga miljöpåståenden (direktivet om miljöpåståenden)
 • Lagstiftningsförslag om förebyggande av förluster av plastpellets i syfte att minska mikroplastförorening 

Mer information

Riikka Yliluoma, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Cirkulär ekonomi Telefon:0295250165   E-postadress: