Att främja cirkulär ekonomi i EU

Målet med EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin, För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa, är att styra ekonomin mot hållbarare cirkulära konsumtions- och produktionsmönster. 

Handlingsplanen innehåller 35 lagstiftningsinitiativ eller andra initiativ, såsom initiativen om hållbara produkter, om EU:s strategi för hållbara textilier och om konsumenternas starkare roll i den gröna omställningen. Miljöministeriet deltar aktivt i diskussionen om initiativen och i påverkansarbetet på EU-nivå.

Åtgärderna som främjar den cirkulära ekonomin omfattar brett olika samhällssektorer och -insatser samt produkternas hela värdekedja från produktplanering till säker återvinning. Produktplaneringen spelar en central roll eftersom man vid planeringen av en produkt kan inverka på upp till 80 procent av produktens miljökonsekvenser under dess hela livscykel. En hållbar produktplanering som bygger på cirkulär ekonomi gör det möjligt att produkterna     

 • är hållbara och långlivade
 • kan repareras och underhållas
 • kan uppdateras och modifieras
 • kan återanvändas och återtillverkas
 • kan återvinnas på ett säkert sätt i slutet av livscykeln

Åtgärderna i handlingsplanen för cirkulär ekonomi riktas in på sektorer som använder mycket resurser och som också har stor potential att övergå till cirkulär ekonomi. Dessutom riktas åtgärder mot mellanprodukter med stor påverkan, till exempel stål, cement och kemikalier.

Handlingsplanen identifierar följande sektorer:  

 • elektronik och informations- och kommunikationsteknik
 • batterier och fordon
 • förpackningar
 • plast
 • byggande och byggnader
 • textilier och möbler
 • livsmedel, vatten och näringsämnen

Kommissionens meddelande om den nya europeiska industristrategin anknyter till handlingsplanen för cirkulär ekonomi. De stöder målet i den europeiska gröna given om ett Europa som har en resurseffektiv, konkurrenskraftig klimatneutral ekonomi före 2050 och som använder naturresurser på ett hållbart sätt och beaktar social rättvisa.

EU:s paket om cirkulär ekonomi och plaststrategi

Kommissionen offentliggjorde sin första handlingsplan för cirkulär ekonomi 2015. Den innehöll 54 åtgärder med fokus på avfallspolitiska medel. Som en del av paketet om cirkulär ekonomi  publicerade kommissionen EU-strategin för plast (2018). Strategin har som mål att minska de problem som plastavfall och plastskräp orsakar.

Mer information

Sarianne Tikkanen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Materialekonomi 0295250042