Förebyggande av förorening av miljön

Människan och naturen behöver också en god livsmiljö för att må bra. Miljöministeriet arbetar för att miljörisker i luften, marken, Östersjön och vattendragen ska kunna identifieras och hanteras.

Luftvård

Luftvård

En god luftkvalitet är viktig dels för människors hälsa och trivsel, dels för en välmående natur och bevarande av den byggda miljön. Luftföroreningar har många skadliga verkningar.

Luftvård

Det nationella luftvårds­programmet 2030

Det nationella luftvårds­programmet 2030

Det nationella luftvårdsprogrammet 2030 är ett centralt verktyg när det gäller att fullgöra EU-åtagandena och uppnå de nationella luftvårdsmålen. Programmet innefattar de åtgärder som krävs för genomförandet av EU:s direktiv om nationella utsläppstak och andra åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.

Det nationella luftvårdsprogrammet

Begränsning av konsumtionen av plastprodukter för engångsbruk

Begränsning av konsumtionen av plastprodukter för engångsbruk

Miljöministeriet börjar bereda det nationella genomförandet av EU:s direktiv om engångsplast som förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp: minskad konsumtion, förbud mot produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt utökat producentansvar.

Begränsning av plastprodukter för engångsbruk