Förebyggande av förorening av miljön

Människan och naturen behöver också en god livsmiljö för att må bra. Miljöministeriet arbetar för att miljörisker i luften, marken, Östersjön och vattendragen ska kunna identifieras och hanteras.

Luftvård

En god luftkvalitet är viktig dels för människors hälsa och trivsel, dels för en välmående natur och bevarande av den byggda miljön. Luftföroreningar har många skadliga verkningar.

Luftvård

Vad är den gröna omställningen?

Med grön omställning avses en övergång till ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte bygger på överkonsumtion av naturresurser utan på koldioxidsnåla lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.

Vad är den gröna omställningen?

Förebyggande av miljöskador

Miljöministeriet svarar för beredningen, samordningen och verkställandet av ärenden som gäller miljörisker samt för förebyggandet av miljörisker.

Förebyggande av miljöskador