Förebyggande av förorening av miljön

Människan och naturen behöver också en god livsmiljö för att må bra. Miljöministeriet arbetar för att miljörisker i luften, marken, Östersjön och vattendragen ska kunna identifieras och hanteras.

Luftvård

En god luftkvalitet är viktig dels för människors hälsa och trivsel, dels för en välmående natur och bevarande av den byggda miljön. Luftföroreningar har många skadliga verkningar.

Luftvård

Det nationella luftvårds­programmet 2030

Programmet innefattar de åtgärder som krävs för genomförandet av EU:s direktiv om nationella utsläppstak och andra åtgärder för att förbättra luftkvaliteten.

Det nationella luftvårdsprogrammet

Förebyggande av miljöskador

Miljöministeriet svarar för beredningen, samordningen och verkställandet av ärenden som gäller miljörisker samt för förebyggandet av miljörisker. I det pågående projektet bereder man sig på att miljörisker ska kunna hanteras, miljöskador ersättas och restaureringsåtgärder genomföras i de fall den ansvariga aktören är insolvent, okänd eller onåbar.

Förebyggande av miljöskador