Modell för samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden

Genom lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden har miljölagstiftningen reviderats så att den som ansöker om tillstånd elektroniskt på en gång kan lämna in flera tillståndsansökningar för behandling enligt principen om ett enda serviceställe. Lagen trädde i kraft den 1 september 2020 och syftar till att göra det smidigare och snabbare för sökanden att uträtta tillståndsärenden.

För att behandlingen ska kunna samordnas krävs det att sökanden ansöker om tillstånd enligt miljöskyddslagen, vattenlagen eller marktäktslagen. Sökanden kan begära samordning av tillstånden för sitt projekt, om sökanden dessutom ansöker om undantagstillstånd enligt naturvårdslagen eller tillstånd enligt markanvändnings- och bygglagen, gruvlagen eller lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Det är fortfarande också möjligt att behandla tillståndsansökningar separat.

Samordningsmodell till myndigheterna

För att stödja det arbete som tjänstemän utför för att samordna behandlingen har miljöministeriet tagit fram en modell för samordning av miljörelaterade tillståndsförfaranden. Modellen består av tre delar:

Beroende på vilken av myndigheterna som är behörig i fråga om det miljö-, vatten- eller marktäktstillstånd som ansluter sig till projektet är det regionförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten som är samordnande myndighet. De behöriga myndigheterna i fråga om övriga miljötillstånd är närings-, trafik- och miljöcentralen, Säkerhets- och kemikalieverket och kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Den samordnande myndigheten samordnar samarbetet mellan myndigheterna i det projekt som ska samordnas, i syfte att kombinera handläggningsfaserna för de olika tillstånden. Behörigheten när det gäller behandling av tillståndsansökningar och meddelande av beslut är oförändrad.

Ansökningarna behandlas genom samordning

  1. Ett inledande möte mellan sökanden och myndigheterna
  2. Tillståndsansökningar lämnas in elektroniskt till ett enda serviceställe
  3. Sökanden ombes komplettera tillståndsansökningarna samtidigt
  4. Utlåtanden begärs och samråd ordnas om alla ansökningar samtidigt
  5. Sökanden ger en enda förklaring om responsen från samrådet
  6. Myndigheternas tillståndsbeslut meddelas samtidigt

Målet är att koncentrera ansökningen av miljörelaterade tillstånd och uppföljningen av handläggningen till tjänsten Tillstånd och tillsyn (tem.fi). Än så länge pågår dock utvecklingen av enhetliga lösningar för ärendehantering till vissa delar. I samordningsprojekten övervägs därför de lämpligaste rutinerna efter läge inom ramen för instruktionen.

Modellen har tagits fram under styrning av en uppföljningsgrupp som har tillsatts av miljöministeriet. Innan modellen färdigställdes, beaktades också kommentarerna från remissförfarandet som myndigheterna ordnade våren 2020.

Lagberedning

Lagen bereddes i lagstiftningsprojektet om ett enda serviceställe 2016–2019.

Mer information

Tia Laine-Ylijoki-Laakso, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Utsläpp och miljörisker Telefon:0295250150   E-postadress:


Sari Rapinoja, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande Telefon:0295250320   E-postadress:


Anju Asunta, projektchef 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Dataadministration Telefon:0295250191   E-postadress: