Avfallslagstiftningspaketet

Avfallslagstiftningen revideras. Detta har samband med genomförandet av det så kallade avfallslagstiftningspaketet, som EU antog sommaren 2018. Centrala mål med EU:s avfallslagstiftningspaket är att minska mängden avfall och öka återanvändningen och återvinningen.

Enligt det reviderade avfallsdirektivet ska 55 procent av det kommunala avfallet återvinnas 2025, 60 procent 2030 och 65 procent 2035. Också målen för återvinning av förpackningsavfall höjs: 65 procent av allt förpackningsavfall ska återvinnas före 2025 och 70 procent före 2035. Dessutom har det ställts olika återvinningsmål för olika slags förpackningsmaterial. Mest utmanande för Finland är de mål som ställts för återvinningen av plast- och träförpackningsavfall.

I avfallslagstiftningspaketet preciseras dessutom definitionerna på bl.a. avfall, liksom även övervakningen och spårbarheten av flödet av farligt avfall och annat avfall.

Lagarna om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar träder i kraft den 19 juli 2021

Den omfattande reformen av avfallslagen samt lagarna om ändring av miljöskyddslagen, kemikalielagen, strafflagen och livsmedelslagen (714-718/2021) trädde i kraft den 19 juli 2021. 

Genom lagarna genomförs dessutom de nya rättsakter om avfallsbranschen som antagits inom EU. Lagarna syftar också till att öka materialåtervinningen av avfall och stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Också EU:s förordning om långlivade organiska föroreningar (POP-förordningen) kompletteras till exempel med bestämmelser för att effektivisera uppföljningen av POP-avfall. Med stöd av det bemyndigande att utfärda förordning som ingår i lagen genomförs dessutom de produktförbud och märkningskrav som ingår i direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (SUP-direktivet). Statsrådets förordning om detta utfärdades den 20 augusti 2021.

Förordningarna som ingår i avfallslagstiftningspaketet träder i kraft den 1 december 2021

Det bereds ändringar i avfallsförordningarna som kompletterar avfallslagen stegvis 2021 och 2022. Statsrådet godkände den 18 november 2021 förordningen om avfall (978/2021) samt förordningar om ändring av miljöskyddsförordningen och två andra förordningar (979-981/2021). Den nya förpackningsförordningen (1029/2021) samt ändringen av fyra andra förordningar om producentansvar och av avstjälpningsplatsförordningen (1025-1028/2021, 1030/2021) godkändes i statsrådet den 25 november 2021. Förordningarna trädde i kraft den 1 december 2021. Bland annat förordningarna om returpapper och retursystemet för dryckesförpackningar ska revideras 2022.

Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa andra lagar

Miljöministeriet begärde den 23 juni 2021 utlåtanden om de utkast till förordningar som ingår i det så kallade avfallslagstiftningspaketet. Förordningarna definierar i detalj den kravnivå som ställs på avfallshanteringen i hushåll, företag och hos andra aktörer. Begäran gäller sammanlagt tio olika utkast till förordningar. Utlåtanden kan lämnas fram till den 27 augusti 2021.

En efterhandsutvärdering av avfallslagspaketet görs 2022–2025

Riksdagen krävde i samband med godkännandet av avfallslagstiftningspaketet (MiUB 3/2021) att det görs en efterhandsutvärdering av hur lagen fungerar med särskild fokus på utvecklingen av återvinningsgraden för kommunalt avfall, priserna på avfallstransport samt konkurrenskraften i små och medelstora företag. Resultaten av utvärderingen ska föreläggas riksdagen före slutet av 2025. Miljöministeriet genomför utvärderingen 2022–2025.

Bakgrundsmaterial

Inför revideringen av avfallslagstiftningen har det genomförts många bakgrundsutredningar och försöksprojekt:

Mer information

Jussi Kauppila, regeringssekreterare 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250085   E-postadress:


Riitta Levinen, miljöråd 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250162   E-postadress: