Anförande av klagomål över en myndighets eller tjänste­mans för­farande

Man kan anföra klagomål över en miljöförvaltningsmyndighets eller tjänstemans lagstridiga, felaktiga eller olämpliga förfarande hos de högsta laglighetsövervakarna, det vill säga riksdagens justitieombudsman eller justitiekanslern. Klagomål kan också anföras över försummelse av uppgifter.

Miljöministeriet kan också behandla klagomål som gäller myndigheter inom ministeriets eget förvaltningsområde. Ministeriets behörighet omfattar dock inte kommunernas verksamhet, utan klagomål som gäller kommunerna prövas av de högsta laglighetsövervakarna och, med stöd av kommunallagen, av regionförvaltningsverket.

Man kan inte söka ändring i ett myndighets- eller domstols­beslut genom klagomål

Man kan inte söka ändring i ett beslut genom ett klagomål, och till exempel skadestånd betalas inte på basis av ett klagomål. Ett myndighetsbeslut eller ett domstolsbeslut – till exempel i miljötillståndsärenden – kan inte heller upphävas eller ändras genom ett avgörande som gäller ett klagomål.

Klagomålet är ett sätt att uppmärksamma tillsynsmyndigheten på en upplevd brist. På basis av klagomålet kan tillsynsmyndigheten ge en myndighet till exempel en anmärkning om felaktigt förfarande.

Ett klagomål som gäller ett ärende som ligger mer än två år tillbaka i tiden prövas inte om det inte finns särskilda skäl till det. Ett ärende som är under behandling av en domstol eller någon annan myndighet prövas inte heller.

Ett avgörande i ett klagomålsärende kan inte överklagas.

Att anföra klagomål hos miljö­ministeriet

Klagomålet kan formuleras fritt. Man ska dock uppge åtminstone följande uppgifter i klagomålet:

  • den klagandes kontaktuppgifter
  • föremålet för klagomålet (myndighet eller tjänsteman som lyder under miljöministeriet)
  • tidpunkten för den händelse som klagomålet gäller
  • motivering till klagomålet (med andra ord vad som hänt, hur lagen inte har iakttagits eller skyldigheterna inte har fullgjorts)
  • uppgifter om huruvida ärendet prövas någon annanstans.

Klagomålet med bilagor kan sändas till miljöministeriets registratorskontor antingen elektroniskt ([email protected]) eller per post (PB 35, 00023 Statsrådet). Vi ber er skicka sekretessbelagda uppgifter till registratorskontoret som ett krypterat e-postmeddelande.

Behandlingstiden för klagomålet beror på ärendets natur och omfattning. Avsikten är att klagomålen ska behandlas inom ett år från det att ärendet anhängiggjordes.

Mer information

Maija Seppälä, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Avdelningen för koncernstyrning och internationella ärenden, Personal och styrning Telefon:0295250017   E-postadress: