EU:s strategi för biologisk mångfald

Målet för EU:s strategi för biologisk mångfald är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända dess utveckling i en positiv riktning före 2030. Medlemsländerna har förbundit sig till 17 viktiga mål för att uppnå strategins syfte.

Tre av målen gäller nätverket av naturskyddsområden. Målen är bland annat att

  • utöka skyddsarealen så att 30 procent av både EU:s landyta och havsyta omfattas av rättsligt skydd
  • minst 1/3 av EU:s skyddsområden ska omfattas av strikt skydd, inklusive alla återstående gamla skogar och skogar i naturtillstånd  
  • effektivisera vården av alla skyddsområden.

De fjorton övriga målen hänför sig till att förbättra livsmiljöernas tillstånd i och utanför skyddsområdena. Medlemsländerna åtar sig bland annat att före 2030 stoppa förlusten av de arter och naturtyper som ingår i bilagorna till habitatdirektivet och fågeldirektivet samt att höja skyddsstatusen för 30 procent av dem.

Medlemsländerna planerar hur målen ska uppnås

Kommissionen förutsätter att medlemsländerna ingår två förbindelser som hänför sig till de viktigaste målen. Det första åtagandet gäller medlemsstaternas sätt att främja EU:s gemensamma mål att skydda 30 procent av land- och havsytan och målet om ett strikt skydd av 10 procent av ytan. Målet för strikt skydd av de återstående gamla skogarna och skogarna i naturtillstånd ingår i denna helhet. Det andra åtagandet gäller medlemsländernas åtgärder för att trygga skyddsnivån för de arter och naturtyper som ingår i bilagorna till habitatdirektivet och fågeldirektivet samt åtgärder för att ytterligare förbättra skyddsnivån för 30 procent av dem.

I Finland är frivillighet en viktig princip när det gäller att uppnå målen. Programmet Helmi och METSO-handlingsplanen stöder uppnåendet av målen. Finlands åtaganden lämnas till kommissionen under 2023.

Vanliga frågor om EU:s strategi för biologisk mångfald

Mer information

Olli Ojala, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Telefon:0295250039   E-postadress:


Outi Ala-Honkola, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald Telefon:0295250431   E-postadress: