EU:s strategi för biologisk mångfald och förslag till förordning om restaurering av natur

Målet för EU:s strategi för biologisk mångfald är att stoppa förlusten av biologisk mångfald och att vända dess utveckling i en positiv riktning före 2030. Medlemsländerna har förbundit sig till 17 viktiga mål för att uppnå strategins syfte.

Tre av målen gäller nätverket av naturskyddsområden. Målen är bland annat att

  • utöka skyddsarealen så att 30 procent av både EU:s landyta och havsyta omfattas av rättsligt skydd
  • minst 1/3 av EU:s skyddsområden ska omfattas av strikt skydd, inklusive alla återstående gamla skogar och skogar i naturtillstånd  
  • effektivisera vården av alla skyddsområden.

De fjorton övriga målen hänför sig till att förbättra livsmiljöernas tillstånd i och utanför skyddsområdena. Medlemsländerna åtar sig bland annat att före 2030 stoppa förlusten av de arter och naturtyper som ingår i bilagorna till habitatdirektivet och fågeldirektivet samt att höja skyddsstatusen för 30 procent av dem.

Kommissionens lagstiftningsinitiativ om återställande är en viktig åtgärd för att återställa naturen. Den förväntas bli färdig i mars 2022. 

Medlemsländerna planerar hur målen ska uppnås

Kommissionen förutsätter att medlemsländerna ingår två förbindelser som hänför sig till de viktigaste målen. Det första åtagandet gäller medlemsstaternas sätt att främja EU:s gemensamma mål att skydda 30 procent av land- och havsytan och målet om ett strikt skydd av 10 procent av ytan. Målet för strikt skydd av de återstående gamla skogarna och skogarna i naturtillstånd ingår i denna helhet. Det andra åtagandet gäller medlemsländernas åtgärder för att trygga skyddsnivån för de arter och naturtyper som ingår i bilagorna till habitatdirektivet och fågeldirektivet samt åtgärder för att ytterligare förbättra skyddsnivån för 30 procent av dem.

Finlands åtaganden bereds av en bred arbetsgrupp

I Finland är frivillighet en viktig princip när det gäller att uppnå målen. Programmet Helmi och METSO-handlingsplanen stöder uppnåendet av målen.

Det har tillsatts ett projekt för beredningen av Finlands nationella åtaganden. Projektets arbetsgrupp bereder förslagen till åtaganden under 2022. En bredbasig styrgrupp följer hur projektet framskrider och behandlar de viktigaste frågorna i anslutning till arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen och styrgruppen inleder sitt arbete i februari 2022.

I projektet utnyttjas forskning samt genomförda utredningar och uppföljningar. De viktigaste är de preliminära utredningar och direktivrapporteringar som kartlagt betydelsen av målen i EU:s strategi för biologisk mångfald i Finland samt hotbedömningarna av arter och naturtyper.

Arbetsgruppen och styrgruppen har sammanträtt under 2022. Innan Finlands åtaganden lämnas till EU ska det fattas ett nationellt beslut om dem. Följande steg är att det bereds en E-skrivelse om dem. Arbetet med åtagandena fortsätter nästa år.

Utredningar och rapporter:

EU:s förslag till förordning om restaurering av natur

Den 22 juni 2022 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till förordning om restaurering av natur, det vill säga den så kallade förordningen om förbättring av naturens tillstånd. Förordningen ska bidra till målen i EU:s strategi för biologisk mångfald.

Genomförandet av förordningen kräver naturvård till exempel på myrar, fjäll och stränder, i skogar, jordbruksmiljöer, hav och insjöar. Till åtgärder för att förbättra naturens tillstånd hör till exempel att täppa till myrdiken, återställa flod- och bäckfåror till naturtillstånd, återinföra betesgång i områden som traditionellt används som betesmarker och avlägsna granar från lundar.

Frågor och svar om EU:s förslag till förordning om restaurering av natur

Mer information

Olli Ojala, miljöråd 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Naturens biologiska mångfald 0295250039