Lagstiftning som rör en begränsning av förbrukningen av engångsplast

EU:s direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (2019/904/EU) har genomförts i Finland genom de ändringar i avfallslagen och avfallsförordningarna som trädde i kraft den 1 januari 2023 och genom det green deal-avtal som gäller engångsförpackningar av livsmedel. I direktivets tillämpningsområde ingår vissa plastprodukter för engångsbruk, alla plastprodukter som består av oxo-nedbrytbar plats samt alla fiskeredskap som innehåller plast.

Det nationella genomförandet av direktivet kräver stöd i form av en rad anvisningar och genomförandeakter från kommissionen som antas med stöd av direktivet. 

Alla kommissionens publicerade anvisningar och genomförandeakter finns samlade i kronologisk ordning under rubriken ”Kommissionens anvisningar och genomförandeakter”.

Beroende på produktgrupp innehåller direktivet olika åtgärder: produktförbud, minskad förbrukning, produktdesign, märkningskrav, utökat producentansvar, konsumentupplysning och EU-rapportering.

Direktivet syftar till att

  • minska mängden plastavfall i naturen, i synnerhet på havsstränderna
  • främja cirkulär ekonomi och
  • förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad.

Som stöd för beredningen har miljöministeriet låtit göra en konsultutredning om alternativa sätt att genomföra direktivet.

Utifrån de nationella åtgärderna för minskad förbrukning slöts ett frivilligt green deal-avtal och gjordes kompletteringar i den riksomfattande avfallsplanen

Enligt artikel 4 i direktivet ska förbrukningen av livsmedelsbehållare och muggar av plast som är avsedda för engångsbruk minskas på ett ambitiöst och bestående sätt i medlemsstaterna. Direktivet gör det möjligt att genom avtal genomföra artikel 4 nationellt. 

Miljöministeriet har gemensamt med Livsmedelsindustriförbundet rf, Livsmedelsindustriförbundet rf, Finsk Handel rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Finska Förpackningsföreningen ingått ett green deal-avtal för att minska förbrukningen av plastförpackningar för engångsbruk och den mängd plast som används i förpackningar. Genom green deal-avtalet genomförs delvis de nationella åtgärder för minskad förbrukning som avses i artikel 4 i direktivet. Miljöministeriet och branschorganisationerna har gemensamt bedömt att det är mer ändamålsenligt att genomföra åtgärderna genom ett green deal-avtal än att föreskriva om minskningsåtgärder genom lag. 

De åtgärder för minskad förbrukning som avses i artikel 4 genomförs också på andra sätt. I den riksomfattande avfallsplanen (VALTSU) fastställs olika för statsförvaltningen bindande metoder för att minska förbrukningen av dessa plastprodukter. Även den övriga offentliga förvaltningen uppmuntras till de åtgärder som föreslås i den riksomfattande avfallsplanen.

Till stöd för genomförandet av artikel 4 i direktivet lät miljöministeriet göra en utredning:

Mer information

Jussi Kauppila, regeringssekreterare 
miljöministeriet, Klimat- och miljöskyddsavdelningen, Materialkretslopp Telefon:0295250085   E-postadress: