Begränsning av konsumtionen av plastprodukter för engångsbruk

Miljöministeriet bereder genomförandet av EU:s direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (2019/904/EU) i Finland. I direktivets tillämpningsområde ingår vissa plastprodukter för engångsbruk som särskilt nämns i direktivet, alla plastprodukter gjorda av nedbrytbar oxo-plast samt alla fiskeredskap som innehåller plast.

Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp: nationella åtgärder för minskad förbrukning, produktförbud, krav på produktdesign, märkningskrav, utökat producentansvar, skyldigheter i fråga om separat insamling, konsumentupplysning och EU-rapportering.

Direktivet syftar till att

  • minska mängden plastavfall i naturen, i synnerhet på havsstränderna
  • främja cirkulär ekonomi och
  • förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad.

Som stöd för beredningen har miljöministeriet låtit göra en konsultutredning om alternativa sätt att genomföra direktivet.

Vanliga frågor om direktivet och hur det genomförs i Finland

Om tidsplanen för lagstiftningsberedningen

Direktivet bör införlivas i den nationella lagstiftningen senast sommaren 2021.
De ändringar på lagnivå som genomförandet av direktivets produktförbud och märkningskrav kräver har inkluderats i regeringens proposition 40/2021 om ändring av avfallslagen. Propositionen har utarbetats för att genomföra EU:s så kallade avfallslagstiftningspaket. Dessutom behövs ny reglering på förordningsnivå.

Lagen om ändring av avfallslagen (714/2021) i enlighet med den nämnda propositionen trädde i kraft den 19 juli 2021. Med stöd av lagen har det den 19 augusti 2021 utfärdats en statsrådsförordning om vissa plastprodukter (771/2021) som innehåller detaljerade krav gällande produktförbud och märkningskrav. Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2021.

De ändringar på lagnivå som genomförandet av de andra kraven i direktivet förutsätter bereds som en separat proposition om ändring av avfallslagen. Enligt planerna ska propositionen överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2021. Dessutom behövs ny reglering på förordningsnivå. Detta innebär till exempel att statsrådets förordning om vissa plastprodukter (771/2021) senare kompletteras med andra detaljerade krav som genomförandet av direktivet förutsätter. 

Det nationella genomförandet av direktivet kräver stöd i form av en rad anvisningar och genomförandeakter från kommissionen som antas med stöd av direktivet. Tidsplanen för beredningen har försenats betydligt jämfört med den tidsplan som anges i direktivet. Förseningen gäller till exempel riktlinjer som rör definitionen av plast och plastprodukter samt genomförandeakter som gäller märkningskraven. Enligt direktivet borde dessa ha antagits redan i juli 2020. Kommissionens genomförandeakt om märkningskrav offentliggjordes i december 2020 och riktlinjerna gällande definitionen av plast och plastprodukter utfärdades i juni 2021. 

Förseningen av kommissionens anvisningar och genomförandeakter inverkar på tidsplanerna för den nationella lagberedningen. 

Alla kommissionens publicerade anvisningar och genomförandeakter finns samlade i kronologisk ordning i punkten ”Kommissionens anvisningar och genomförandeakter”. 

Organisering av arbetet i intressentgrupper

Beredningen sker i samarbete med intressegrupper. 

Utifrån de nationella åtgärderna för minskad förbrukning bereds ett frivilligt green deal-avtal och kompletteringar till den riksomfattande avfallsplanen

Enligt artikel 4 i direktivet ska förbrukningen av livsmedelsbehållare och muggar av plast som är avsedda för engångsbruk minskas på ett ambitiöst och bestående sätt i medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att fram till 2026 uppnå en mätbar kvantitativ minskning (stycketal) av förbrukningen av de berörda plastprodukterna för engångsbruk jämfört med 2022 års nivå. Direktivet gör det möjligt att genom avtal genomföra artikel 4 nationellt. Redan innan direktivet antogs har detta avtalsbaserade tillvägagångssätt, det vill säga det frivilliga green deal-avtalet, också i Finlands nationella färdplan för plast identifierats som ett lämpligt sätt att minska förbrukningen av plastförpackningar för engångsbruk. 

Miljöministeriet bereder tillsammans med Livsmedelsindustriförbundet rf, Finsk Handel rf, Turism- och Restaurangförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Finska Förpackningsföreningen rf ett frivilligt green deal-avtal för att minska förbrukningen av plastförpackningar för engångsbruk och den mängd plast som används i förpackningar. Genom green deal-avtalet genomförs delvis de nationella mål för minskad förbrukning som avses i artikel 4 i direktivet. Miljöministeriet och branschorganisationerna har tillsammans bedömt att ett green deal-avtal är ett mer ändamålsenligt sätt att genomföra åtgärderna i fråga än till exempel minskningsåtgärder som föreskrivs i lagstiftningen. 

De åtgärder för minskad förbrukning som avses i artikel 4 genomförs också på andra sätt. I den uppdaterade riksomfattande avfallsplanen (VALTSU) kommer det att fastställas sådana metoder för minskad förbrukning av dessa plastprodukter som är bindande för statsförvaltningen. Även den övriga offentliga förvaltningen uppmuntras till de åtgärder som föreslås i den riksomfattande avfallsplanen.

Till stöd för genomförandet av artikel 4 i direktivet lät miljöministeriet göra en utredning:

Avtalet är det primära alternativet 

Med hjälp av avtalet strävar man efter att hitta de effektivaste och mest fungerande sätten att genomföra de åtgärder för minskad förbrukning som direktivet förutsätter och samtidigt påskynda uppkomsten av nya lösningar som behövs för att minska förbrukningen. Avtalet kan sägas upp om en tillräcklig täckning inte uppnås, om direktivets ambitiösa mål för minskad förbrukning inte kan ställas upp i avtalet eller om det utifrån en bedömning förefaller osannolikt att målen kan nås med hjälp av avtalet. I detta fall bereder miljöministeriet förslag till nödvändiga lagstiftningsåtgärder för att genomföra artikel 4 i direktivet. Också om ett green deal-avtal inte ingås, föreskrivs det vid behov om genomförandet i lagstiftningen. Om de åtgärder som föreslås i den riksomfattande avfallsplanen inte är tillräckligt effektiva för att minska de offentliga aktörernas förbrukning av plastförpackningar för engångsbruk, utfärdas det vid behov också bestämmelser om dessa minskningsåtgärder i lagstiftningen.

För avtalet kommer det senare att ställas upp kvantitativa minskningsmål

Avtalets primära syfte är att minska det antal livsmedelsbehållare och muggar av plast avsedda för engångsbruk som förbrukas. Syftet är att ersätta dessa plastförpackningar för engångsbruk med engångsförpackningar som är lätta att återvinna och som inte innehåller plast eller med återanvändbara förpackningar och återanvändbara behållare. Det sekundära syftet med avtalet är att minska den mängd plast som används i sådana plastförpackningar och plastmuggar för engångsbruk för vilka det inte på marknaden i stor skala finns tillgång till ovan nämnda primära alternativ som lämpar sig för förpackning av de färdiga portionerna av mat eller dryck, eller som inte kan ersättas med återanvändbara behållare med hänsyn till karaktären av företagets eller sammanslutningens verksamhet eller verksamhetsmiljö. Minskningen av mängden plast sker genom att dessa plastförpackningar för engångsbruk ersätts med engångsförpackningar som innehåller liten mängd plast (till exempel högst 10 procent av de material som används vid tillverkningen av förpackningen är plast).

För 2022 samlas uppgifter till exempel om antalet plastförpackningar för engångsbruk i Finland. Uppgifterna för 2022 fungerar som utgångsnivå i förhållande till de kvantitativa mål som uppställs och dessa uppgifter jämförs med de resultat som uppnås senare. Vid behov samlas dessutom annan information in och kartläggs för att stödja uppställandet av avtalets kvantitativa mål och inriktningen av åtgärderna. I fråga om avtalet ska det för 2024–2026 ställas upp ambitiösa nationella kvantitativa (stycketal) mål för varje år bland annat i syfte att minska förbrukningen av plastförpackningar för engångsbruk. Avtalet kompletteras med de kvantitativa målen under 2023. För att stödja uppnåendet av de kvantitativa målen ska det dessutom ställas kvalitativa mål bland annat för att inrikta åtgärderna i synnerhet på sådana produktgrupper som bedöms ha en betydande potential att minska förbrukningen. Potentialen kan till exempel hänföra sig till produktgrupper som det finns stora volymer av eller för vilka det finns andra alternativ i enlighet med målen. De mål som uppställts i avtalet ska uppfylla minimikraven för minskad förbrukning enligt direktivet. 

Avtalets huvudsakliga innehåll ska skissas upp före sommaren

Efter att avtalet har undertecknats kan företagen förbinda sig att främja avtalets mål och genomföra de åtgärder som de valt genom att ingå ett eget åtagande på webbplatsen sitoumus2050.fi. I avtalet fastställs också åtgärder för de branschorganisationer som undertecknat avtalet och för miljöministeriet, genom vilka dessa främjar uppnåendet av avtalets mål. I avtalet kommer man dessutom överens om rapportering av de åtgärder som olika parter vidtagit och av de resultat som uppnås genom dem samt om utvärderingen och uppföljningen av avtalets effekter.
Avtalet bereds under våren 2021 och målet är att avtalets huvudsakliga innehåll (till exempel de centrala definitionerna, målen och åtgärderna) preliminärt ska ha fastställts senast den 3 juli 2021. Då ska de nationella åtgärderna för minskad förbrukning enligt artikel 4 i direktivet anmälas till EU-kommissionen.

Rapporter och utredningar från kommissionens konsult

Kommissionen har låtit göra flera konsultrapporter och konsultutredningar till stöd för beredningen av de anvisningar och genomförandeakter som antas med stöd av direktivet. 

Kommissionens anvisningar och genomförandeakter

Här finns kommissionens anvisningar och genomförandeakter samlade enligt tema i den ordning som de publicerats.

Märkningskrav 

De märkningskrav som anges i kommissionens genomförandeförordning från december 2020 tillämpas på följande plastprodukter för engångsbruk:

  • sanitetsbindor, tamponger och tampongapplikatorer, vars märkningar ska finnas på produkternas konsumentförpackningar och gruppförpackningar
  • våtservetter för personlig hygien eller användning i hushåll, vars märkningar ska finnas på produkternas konsumentförpackningar och gruppförpackningar
  • tobaksvaror med filter, vars märkningar ska finnas på produkternas styckförpackningar och ytterförpackningar
  • filter som marknadsförs för användning i kombination med tobaksvaror, vars märkningar ska finnas på produkternas konsumentförpackningar och gruppförpackningar
  • muggar, vars märkningar ska finnas på muggen.

Genomförandeförordningen tillåter att märkningarna fästs med klistermärken på sådana produkter som släpps ut på marknaden före den 4 juli 2022. 

Tillämpningen av genomförandeförordningen i Finland förutsätter nationell genomförandelagstiftning, där det föreskrivs bland annat om vem som ansvarar för anbringande av märkningen. Det nationella genomförandet innebär en ändring av avfallslagen (714/2021) och en förordning av statsrådet om vissa plastprodukter (771/2021) som har utfärdats med stöd av den. Både ändringen av avfallslagen och statsrådets förordning ska vara i kraft för att kommissionens genomförandeförordning ska bli tillämplig i Finland. I praktiken innebär detta exempelvis att datumet 3 juli 2021 enligt kommissionens genomförandeförordning inte direkt tillämpas i Finland.

I fråga om produkter som släpps ut på marknaden i Finland ska den text som avses i genomförandeförordningen finnas på både finska och svenska. 

För att märkningskraven ska kunna uppfyllas krävs det bildfiler.  Kommissionen publicerade sådana på alla de officiella EU-språken i mars 2021. Bildfilerna finns under länken nedan.

Det föreslås att tillsynsbehörigheten i fråga om produktförbuden och märkningskraven i regeringspropositionen 40/2021 om genomförandet av EU:s avfallslagstiftningspaket ska anförtros Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). Alla frågor som gäller utsläppande på marknaden av produkter som omfattas av märkningskraven och produktförbuden ska helst sändas direkt till Tukes via länken nedan. 

Rapportering om fiskeredskap och fiskeredskapsavfall 

Definitionen av plast och plastprodukter för engångsbruk

Kommissionens informella tolkningar och svar 

Här finns kommissionens informella tolkningar och svar samlade i den ordning som dessa har getts.

Mer information

Katariina Haavanlammi, lagstiftningsråd, [email protected], tfn 0295 250 072
Merja Saarnilehto, programchef, [email protected], tfn 0295 250 259
Beredningen av green deal-avtalet om åtgärder minskad förbrukning: 
Leena-Kaisa Piekkari, specialsakkunnig, [email protected], tfn 029 525 0055