Begränsning av konsumtionen av plastprodukter för engångsbruk

Miljöministeriet bereder det nationella genomförandet av EU:s direktiv om engångsplast. I direktivets tillämpningsområde ingår vissa produkter av engångsplast som särskilt nämns i direktivet, alla plastprodukter gjorda av nedbrytbar oxo-plast samt alla fiskeredskap som innehåller plast. Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp: minskad konsumtion, förbud mot produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt utökat producentansvar.

Det handlar om direktivet om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön (2019/904/EU), även kallat SUP-direktivet (eng. single-use plastics). Syftet är att:

  • minska mängden plastavfall i naturen, i synnerhet på havsstränderna
  • främja cirkulär ekonomi och
  • förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad.

Som stöd för beredningen har miljöministeriet låtit göra en konsultutredning om alternativa sätt att genomföra direktivet.

Direktivet bör införlivas i den nationella lagstiftningen senast sommaren 2021.

Det nationella genomförandet av direktivet kräver stöd i form av en rad anvisningar och genomförandeakter från kommissionen som antas med stöd av direktivet. Tidsplanen för beredningen har försenats betydligt jämfört med den tidsplan som finns i direktivet. Förseningen gäller till exempel anvisningar om definitionen av till exempel plast och plastprodukter samt genomförandeakter som gäller kraven på märkning. Förseningen påverkar tidsplanen för den nationella författningsberedningen. 

Organisering av arbetet i intressentgrupper

Beredningen sker i samarbete med intressegrupper. Vid ett möte för intressegrupper den 5 december 2019 diskuterades hur intressegruppernas arbete organiseras under beredningen.

Mötet för intressegrupper 5.12.2019

Separata diskussioner med intressegrupper

  1. Diskussionsmöte för intressegrupper enligt tema den 16 januari 2020: Definitioner som gäller plast och plastprodukter 
  2. Diskussionsmöte för intressegrupper enligt tema den 19 mars 2020: Direktivet om plast för engångsbruk och fiskeredskap 
  3. Diskussionsmöte för intressegrupper enligt tema den 15 april 2020: Producentansvar för förpackningar och dryckesmuggar, krav på märkning samt produktdesignkrav på dryckesförpackningar 
  4. Diskussionsmöte för intressegrupper enligt tema den 15 maj 2020: Producentansvar för tobaksprodukter, ballonger och våtservetter samt krav på märkning 
  5. Diskussionsmöte för intressegrupper enligt tema den 15 juni 2020: Åtgärder för att minska den nationella konsumtionen 
  6. Diskussionsmöte för intressegrupper enligt tema den 24 september 2020: Direktivet om plast för engångsbruk och fiskeredskap 

Rapporter och utredningar från kommissionens konsult

Kommissionen har låtit göra flera konsultrapporter och konsultutredingar som stöd för beredningen av de anvisningar och genomförandeakter som antas med stöd av direktivet. 

Om tidsplanen för lagstiftningsberedningen 

De ändringar på lagnivå som direktivets förbud mot produkter och krav på märkning kräver har inkluderats i regeringens proposition om ändring av avfallslagen. Propositionen har utarbetats för att genomföra EU:s så kallade avfallslagstiftningspaket. Regeringens proposition lämnas till riksdagen under höstsessionen 2020. Dessutom behövs ny reglering på förordningsnivå. 

De ändringar på lagnivå som genomförandet av de andra kraven i direktivet förutsätter bereds som en separat proposition om ändring av avfallslagen. Enligt planerna ska propositionen överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2021. Dessutom behövs ny reglering på förordningsnivå. 
 

Mer information

Katariina Haavanlammi, lagstiftningsråd 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, Päästöt ja ympäristöriskit 0295250072  


Merja Saarnilehto, ohjelmapäällikkö 
miljöministeriet, Miljövårdsavdelningen, materialadministration 0295250259