Avtal om markanvändning, boende och trafik

Avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Med dessa avtal stöder man dels samarbetet mellan kommunerna i en stadsregion, dels samarbetet mellan kommunerna och staten när det gäller styrning av samhällsstrukturen och samordnande av markanvändning, boende och trafik.

Målet med avtalen är att göra stadsregionerna mer funktionella och öka deras konkurrenskraft samt se till att kommunerna utvecklas jämlikt. I avtalen fastställs till exempel mål för utvecklingen av markanvändningen och för bostadsproduktionen de kommande åren. Dessutom anges de centrala projekten när det gäller att utveckla transportnätet.

För statens del är avtalsparterna följande: miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Förfarandet med MBT-avtal utvidgas till nya stadsregioner

Det projekt som miljö- och klimatminister Krista Mikkonen tillsatte i september 2019 om möjligheterna att börja tillämpa förfarandet med avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT) i stadsregionerna Jyväskylä, Kuopio och Lahtis överlämnade sin utredning till ministern den 17 januari 2020.

Uppdraget var att kartlägga de centrala frågor där förfarandet med MBT-avtal kan skapa mervärde med tanke på både utredningsområdet som helhet och målen för staten som avtalspart. Utredningen baserar sig på regeringsprogrammets utfästelse om att MBT-avtalsförfarandet kan utvidgas till att omfatta stadscentrum med fler än 100 000 invånare. Utredaren Matti Vatilo föreslog att förfarandet med MBT-avtal ska utvidgas till de föreslagna utredningsområdena, och förhandlingar har inletts.

MBT-avtal 2020–2031

MBT-avtal för stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg för åren 2020–2031 undertecknas den 2 juni 2020.

Staten och städerna kommer att utveckla markanvändningen, boendet och trafiken i stadsregionerna med en rekordstor satsning under den MBT-avtalsperiod som nu inleds. Regeringen förbinder sig att avsätta 936 miljoner euro för denna helhet. Uppsättningen åtgärder är också mångsidigare än tidigare.

MBT-avtal 2016–2019

MBT-avtalen för stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg undertecknades den 9 juni 2016. Avtalen gäller åren 2016–2019.

Genomförande och genomslag

Helsingforsregionen

Åboregionen

Tammerforsregionen

Uleåborgsregionen

MBT-avsiktsförklaringarna för 2012–2015

Dessa avsiktsförklaringar rörande markanvändning, boende och trafik upphörde att gälla i slutet av 2015.

Helsingforsregionen

Åboregionen

Tammerforsregionen

Uleåborgsregionen