Avtal om mark­användning, boende och trafik

Avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) är avtal som staten ingår med de största stadsregionerna. Med dessa avtal stöder man dels samarbetet mellan kommunerna i en stadsregion, dels samarbetet mellan kommunerna och staten.

I avtalen ställs det upp mål och konkreta åtgärder för utvecklingen av bostadsproduktionen under de närmaste åren och för utvecklingen av en hållbar samhällsstruktur och ett hållbart transportsystem. Avtal har ingåtts sedan 2011, och de har utgjort ett effektivt verktyg när det gäller att utveckla stadsregionerna tillsammans på ett långsiktigt och hållbart sätt. Det gör det lättare att göra upp långtgående planer för utveckling av samhällsstrukturen och genomföra stora trafikinvesteringar.

Från och med 2020 har MBT-avtalen ingåtts för en längre period, 12 år. De konkreta åtgärderna gäller de första fyra åren, och efter det ska avtalen uppdateras.

För statens del är avtalsparterna följande: miljöministeriet, kommunikationsministeriet, arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Över hälften av invånarna i Finland bor i regioner med MBT-avtal

Allt fler finländare bor i regioner som omfattas av MBT-avtal, där man genom samarbete mellan kommunerna och staten bygger fler bostäder till rimligt pris, koncentrerar bosättningen till platser som är förnuftiga med tanke på miljön och satsar på smidig trafik. Staten och Jyväskylä, Kuopio och Lahtis stadsregioner godkände MBT-avtal i 2021. I och med utvidgningen omfattas 55 procent av invånarna i Finland av MBT-avtal.

MBT-avtal 2020–2031

MBT-avtal för stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg för åren 2020–2031 undertecknas den 2 juni 2020.

MBT-avtal 2016–2019

MBT-avtalen för stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg undertecknades den 9 juni 2016. Avtalen gäller åren 2016–2019.

Genomförande och genomslag

Helsingforsregionen

Åboregionen

Tammerforsregionen

Uleåborgsregionen

MBT-avsiktsförklaringarna för 2012–2015

Dessa avsiktsförklaringar rörande markanvändning, boende och trafik upphörde att gälla i slutet av 2015.

Helsingforsregionen

Åboregionen

Tammerforsregionen

Uleåborgsregionen