Friluftsliv

Med friluftsliv avses att man på fritiden rör sig och vistas i naturen i rekreationssyfte. Till exempel promenader, cykling, skidåkning, bärplockning, simning och vandring är allmänna former av friluftsliv. Nästan alla finländare, cirka 96 procent av den vuxna befolkningen, vistas ute i naturen. Den traditionella allemansrätten och vårt lands rika skogar och vattendrag ger utmärkta förutsättningar för vistelse och rekreation i naturen.

I Finland njuter de flesta av naturen i närliggande naturområden, friluftsområden eller ekonomiskogar. Att komma ut i naturen är viktigt också i städerna – att vistas och röra sig i naturen minskar enligt forskning stress och förbättrar humöret. Goda naturmiljöer uppmuntrar till att röra på sig och ger möjligheter såväl till lugn och ro som till socialt umgänge.

Nationella strategin för friluftsliv 2030

Syftet med strategin är att hjälpa medborgarna att må bättre, i deras
kontakt med naturen och när det gäller att sätta värde på den. Visionen är att satsa på en
användning av naturen för rekreationsändamål som nationell framgångsfaktor, att närnaturens
värde höjs i beslutsfattandet och att allt fler hittar ett lämpligt sätt att röra sig i naturen. På
detta sätt ska befolkningens hälsa och välbefinnande förbättras.

Strategin har beretts på bred bas och på ett inkluderande sätt med stöd av sakkunniga inom förvaltningen och vid myndigheter, forskningsinstitut och organisationer. På en webbenkät som på förhand sänts till medborgarna kom det in 8074 svar.

Genomförande och uppföljning av strategin

Miljöministeriet har tillsatt en samordnande grupp med uppgift att främja genomförandet och uppföljningen av den nationella strategin för friluftsliv. En plan för genomförandet är under beredning och avses bli klar under 2023. Som en del av detta arbete väljs indikatorer och mätare som ska användas för att följa hur friluftslivet utvecklas i Finland. Med tanke på framtiden är det till exempel viktigt att utveckla barns och ungas friluftsaktiviteter.

Även det nationella nätverkandet utvecklas under 2023. Ett flertal aktörer i Finland främjar och utvecklar friluftslivet. Samspel behövs både i fråga om vistelse i naturen och i fråga om planering av verksamheten. Hur kan vi tillsammans underlätta vars och ens tillgång till naturen och på så sätt bidra till vars och ens välbefinnande?

Framstegen i strategiarbetet fram till 2030 kommer att utvärderas närmare under 2025. Att vistas i naturen hör till vår finländska identitet och våra nationella styrkor. Genom framgångsrik verksamhet kan vi tillsammans bidra till välbefinnande, hållbarhet och kontakt med naturen.

Mer information

Matti Nieminen, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset 0295250001  


Miliza Malmelin, specialsakkunnig 
miljöministeriet, Naturmiljöavdelningen, Luonnonvarat ja ympäristövaikutukset 0295250176